Hjem
Studentsider
erasmus+

Roskilde Universitet og Universitetet i Bergen (ERASMUS+ - NORDLYS-nettverket)

  • LandDanmark
  • ByRoskilde
  • AvtaletypeErasmus+
  • Lengde på opphald1-2 semester

Hovedinnhold

Om avtalen

Kven kan søke

Nordlysnettverket er eit tverrfagleg nettverk der alle dei store universiteta i Norden deltar. Hensikten med nettverket er å tielrettelegge for utveksling i Norden også i dei tilfella der det ikkje finst eit eige fagleg Nordplus-nettverk som studenten kan reise gjennom. I utgangspunktet kan alle UiB-studentar søke på utveksling gjennom Nordlys-nettverket. Dersom du reiser ut gjennom Nordlysnettverket vil du få erasmusstipend og du må ha Learning Agreement.

Når i studiet kan eg reise

Det er i utgangspunktet inga avgrensing på når i studieløpet du kan gjennomføre utveksling gjennom Nordlys-nettverket, og det er opna for utveksling både på bachelor- og på masternivå. Ta kontakt med studierettleiaren din dersom du er i tvil om dette.

Språk

Undervisningsspråket er i utgangspunktet det nasjonale eller regionale språket universitetets eigne studentar får undervining på. Finske og islandske universitet vil i tillegg ha eit eige avgrensa tilbod om emner på engelsk.

Kva emne kan eg ta

Ein kan i utgangspunktet studere alle fag, men det kan vere avgrensingar. Dette gjeld spesielt fag som har eigne nordplus-nettverk, for eksempel medisin, juss og statsvitskap.

Studieavgift

Det er ingen studieavgifter i Nordlys-nettverket, men studentane må registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er på utveksling.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Roskilde Universitet blir vanlegvis omtalt med akronymet RUC, som heng att frå det opphavelege namnet Roskilde Universitetscenter frå 1972. Det har lang tradisjon for det som den gongen var alternative arbeidsformer innan høgare utdanning, som studentstyrt læring, fokus på tverrfagleg samarbeid og casebaserte prosjektarbeid. Universitetet har 9500 studentar og ein samla campus.

Roskilde ligg på Sjælland, ein halvtimes togtur unna København. På 1000-talet var Roskilde hovudsete for den danske kyrkja, og fram til 1443 var Roskilde hovudstad og den viktigaste handelsstaden i Danmark. I dag er byen best kjend for den store musikkfestivalen som blir arrangert her i juli kvart år.

Bustad

Universitetet administrerer eit avgrensa tal bustader som er øyremerkt for internasjonale studentar. Det er elles relativt vanleg blant studentar ved RUC å pendle til København.

Semesterinndeling

August - januar og februar - juni.

Studentrapportar

2018

2018 HAUST BASV-MEVI

2018 HAUST BASV-MEVI

15.08.2018 - 31.12.2018

Førebuingar/praktiske tips

Med tanke på at eg berre reiste til nabolandet, Danmark, var det ikkje så veldig mykje å førbu seg til eit eventuelt kultursjokk for å sei det sånn. Likevel er det lurt å vere ute i god tid med å søke og å få informasjon om det er mogleg å få seg buplass gjennom skulen, slik eg fekk. Det er som regel eit utval av ledige rom og førstemann til mølla. Det er også lurt å etablere tidleg ein dialog med skulen du vil reise på for å få mest mogleg informasjon så du er godt forberedt. Still alle slag moglege spørsmål, ingen spørsmål er dumme.

Undervisningsformer

På Roskilde Universitet opererer dei etter 50% forelesningar og 50% prosjektarbeid. Gjennom semesteret går du på forelesningar som er likt som på UiB, men gjennom kvart semester skal du også skrive eit prosjektarbeid i gruppe som til slutt skal vere ein munnleg eksamen. Prosjektarbeidet er ei god øving til ein eventuell framtidig jobb som forskar då du ofte må drive med research og ulike analysemetodar.

Vurdering av emnetilbodet

Ettersom eg er norsk og forstår på eit moderat nivå dansk, så kunne eg valt å ta danske fag, men Roskilde Universitet tilbyr også fag på engelsk, noko eg valde. Det var ikkje det største utvalet av fag då, men å studere Cultural Encounters er ikkje så gale.

Fagleg utbyte og språk

Det eg fekk mest ut av fagleg her var prosjektarbeidet. Det var her eg kjende eg verkeleg lærde noko og som eg kan ta med meg vidare. Språket var på engelsk og gjekk heilt fint.

Universitetsområdet og byen

Universitetsområdet er sånn passe stort, men det er veldig fint. Eg budde på campus og hadde kort veg til skulen, biblioteket, studentbar, matbutikk og treningssenter (eit veldig lite rom). Roskilde er ein veldig fin by og ikkje så stor. København er berre ein kort togtur på 20 minuttar vekke.

Bustad

For å berre bu her eit semester var bustaden heilt grei. Der eg budde, Korallen, hadde eg eit eige bad samt eit lite kjøkkensett der eg kunne lage meg mat på rommet. Elles var det mange felleskjøkken eg også kunne nytte. Rommet var ganske lite og det var ein del ting på rommet som var ødelagt. Eg betalte rundt 5500 NOK i leiga. Syns det var heilt greitt å bu der.

Sosialt miljø

I starten av semesteret deltok eg på noko som heiter "Foundation Course", der me blei kjend med felles utvekslingsstudentar, men me blei ikkje integrert med dei danske studentane noko eg kunne ha ønskt. Likevel er det sosiale miljøet veldig bra på Roskilde Universitet, ølen på studentbaren er meget billig så det var ikkje vanskelig å få ein gjeng til å møtes. På Korallen var det også festar av og til.

Informasjon