Hjem
Utdanning
nordplus

Örebro universitet og Det juridiske fakultet (NORDPLUS - Nettverk i Juss)

  • LandSverige
  • ByÖrebro
  • Studieplassar2
  • AvtaletypeNordplus
  • Lengde på opphald1 semester

Om avtalen

Kven kan søke

Studentar på masterstudiet i rettsvitskap som på tidspunkt for utreise har fullført alle emna i studieprogrammet til og med 3. studieår.

Når i studiet kan eg reise

På masterstudiet i rettsvitskap kan du reise på utveksling på femte studieår. Under utanlandsopphaldet fullfører du spesialemna dine, og i nokre tilfelle også masteroppgåva. Du vel sjølv kva rekkefølge du vil ta fjerde og femte studieår. Du kan dermed reise ut i verda allereie etter at du har fullført tredje studieår. I nokre utvekslingsavtaler er det likevel krav om at du må ha fullført fjerde studieår for å kunne få opptak. Under overskrifta "Kven kan søke" får du vite om det finst krav om å ha avslutta fjerde studieår før utreise.

Språk

Undervisningsspråket ved vertsuniversitetet er svensk, men universitetet tilbyr òg emne på engelsk. For utveksling til Sverige kan norske studentar vanlegvis velge blant emna som blir underviste på svensk, i tillegg til emna som blir undervist på engelsk.

Normalt vil det vere uproblematisk å nytte norsk som skriftleg arbeidsspråk når ein er på utveksling i Skandinavia. Ver likevel merksam på, at det ved somme lærestader kan vere naudsynt å søke om særskilt løyve for å levere eksamen på norsk.

Kva emne kan eg ta

Ved universiteta i Nordplus-nettverket for juss kan du ta juridiske emne som vert godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. Tett samarbeid har alltid prega dei nordiske landa og nærare kunnskap om lovverket og rettssystemet i dei andre nordiske landa vil derfor alltid vere en fordel.

Ved dette universitetet kan du ta juridiske emne som blir godskrivne som spesialemne i mastergraden i rettsvitskap. På universitetet sine nettsider finn du lenke til ei oversikt over juridiske emne som universitetet tilbyr.

Alle universiteta i Nordplus-nettverket nyttar ECTS-systemet, og ein ECTS-credit er det same som eitt studiepoeng. Örebro universitet nyttar högskolepoäng, og eitt högskolepoäng er det same som eitt studiepoeng.  

Det er ein føresetnad at emna du vel ikkje overlappar innhaldsmessig med emne du har teke tidlegare, eller planlegg å ta seinare ved UiB.

Studieavgift

Nordplus-studentar betaler ikkje studieavgift ved vertsuniversitetet, men skal registrere seg og betale semesteravgift ved UiB for heile den tida dei er ute.

Om lærestaden

Om lærestaden og byen

Örebro universitet er Sveriges yngste. Det blei grunnlagt ved tusenårsskiftet gjennom ei samanslåing av tre høgskular og universitetsfilialen i Örebro. Universitetet har rundt 10 000 studentar og åtte tilknytte institusjonar, blant desse Handelshögskolan, Musikhögskolan og den dels sjølvstyrde Restaurang- och hotellhögskolan Grythytte Akademi. Den største campusen ligg i bydelen Almby i Örebro, og i tillegg finst det campusar ved universitetetssjukehuset, i Grythyttan og i Karlskog.

Örebro har rundt 110 000 innbyggarar og ligg i det svenske innlandet, om lag 20 mil vest for Stockholm. På første halvdel av 1900-talet gjekk Örebro under kallenamnet «skobyen» fordi han hadde var så mange skofabrikkar. I dag blir det produsert fleire studiepoeng enn sko her, og universitetet er ein av dei viktigaste arbeidsgivarane i byen.

Bustad

Universitetet garanterer bustad til alle utvekslingsstudentar, forutsett at ein søker innan fristen, som vanlegvis er medio april for haustsemesteret og medio oktober for vårsemesteret. Det er òg mogleg å finne bustad på den private marknaden om ein er tidleg ute.

Semesterinndeling

August - januar og januar - juni.

Informasjon