Hjem
Vestlandslegen
FAQ

Ofte stilte spørsmål om Vestlandslegen

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om Vestlandslegen.

Stavanger universitetssjukehus
Foto/ill.:
Kim Andreassen

Hovedinnhold

Om studieløpet

Når startet det? 

Høst 2023 begynte de første studentene fra kull 20 i Stavanger. Høst 2024 kan opptil 20 studenter fra kull 21 få plass på Vestlandslegen. 

Hvordan er studiet lagt opp?

Alle medisinstudenter ved UiB vil følge samme studieløp de første tre studieårene. I studieårene fire til seks kan du velge Vestlandslegen, Stavanger. Da får du Stavanger som studiested, men er fremdeles student ved UiB. Det er samme studieprogram, men med litt annen rekkefølge på fag, praksis og undervisning enn i Bergen. Målet med studiemodellen er at du som student uteksamineres med nødvendig kunnskap for å fungere godt i stilling som LIS-1. Vi ønsker at avstanden mellom det du lærer under utdanningen og det som møter deg i arbeidslivet blir mindre. Allmennmedisinperspektivet står sterkt og du skal bli kompetent til å følge en pasient i løp fra primærhelsetjenesten, til sykehus og tilbake. 

Hva skiller Vestlandslegen fra studieløpet i Bergen? 

Det er færre studenter. Undervisere og andre ansatte på sykehuset vet hvem du er og hvorfor du er der. Undervisningen er klinikk- og pasientnær. Du får mye ferdighetstrening med tett veiledning fra undervisere. Det legges opp til at du deltar aktivt i undervisningen og har dialog med underviserne. Det vil jobbes mye med caser og det å møte reelle pasienter. I praksisperioden skal du være med å gjøre flere oppgaver tilpasset ditt kompetansenivå, utplasseringene skal være lengre på samme sted slik at du kan tas inn i daglig drift på avdelingene.  

Du vil få tilbud om moderpost: en avdeling du kan komme til når du vil og delta i daglig drift. Du får din egen mentor på avdelingen som er ansvarlig for deg, men alle ansatte på avdelingen vil vite hvem du er og hvilke oppgaver du kan bidra med. 

Det legges opp til at du får tilbud om deltidsjobb i pleie eller andre tilpassede deltidsjobber. Det jobbes for tiden med å få på plass egne medisinstudentstillinger. Du vil også stille sterkt til jobber som LIS-1 ferievikar når du er kjent på sykehuset. 

Dere vil ta aktivt del i å utvikle en helt ny studiemodell. Det gjøres fortløpende evalueringer og justeringer av studieløpet ut fra tilbakemeldinger fra studenter og undervisere, for å forbedre studiehverdagen!  

Møter jeg andre studenter fra UiB der? 

Ja! Det vil være andre medisinstudenter fra UiB med praksisperioder i Stavanger. Det betyr at du vil møte medstudenter fra emnene MED7, MED8 og MED9.    

Hvordan foregår undervisningen? 

Med et lite kull vil det bli mer klinikknær undervisning, mer pasientkontakt og tettere oppfølging som student. 

Hvordan blir eksamen i Vestlandslegen? 

Du vil ha mappevurdering i stedet for semestereksamen i fjerde studieår. Femte studieår er fortsatt under utredning. Avsluttende eksamener i 12. semester blir i hovedsak de samme som i Bergen.

Hvor har jeg praksis? 

Du kommer til å ha praksis i region Stavanger, ved Stavanger universitetssjukehus og i nærliggende kommuner.    

Kan jeg dra på utveksling?

Ja! Alle studenter ved medisinstudiet i Bergen skal kunne reise på utveksling, det gjelder også Vestlandslegen. Du kan reise på utveksling i 5. studieår, innenfor de samme utvekslingsavtalene som gjelder for studenter i Bergen. 

Hva hvis jeg ønsker å gå på forskerlinjen?

Forskerlinje tilbys også deg som Vestlandslegestudent på lik linje med studenter i Bergen. Det er både mulig og ønskelig å ha forskerlinjeprosjekt knyttet til Stavanger universitetssjukehus!    

Opptak 

Hvordan melder jeg min interesse for Vestlandslegen?

Aktuelle kull blir invitert til informasjonsmøter i løpet av semesteret. Du kan også ta kontakt direkte på epost til Vestlandslegen@uib.no!

Hvordan søker jeg opptak til Vestlandslegen?

For kull 21, 22 og 23 blir det åpnet for intern søknadsprosess gjennom Studentweb. Fra og med 2024 vil nye studenter kunne søke seg direkte inn på Vestlandslegen via Samordna opptak.  

Hvem kan søke?

Alle medisinstudenter på kull 21, 22 og 23 kan søke om plass. Det er ikke spesielle krav om karakterer, regional tilhørighet eller annet. Er du ikke tatt opp ved medisinstudiet i Bergen enda? Da søker du opptak på vanlig måte via Samordna opptak, innen søknadsfristen 15. april. 

Hvor mange fra kull 21, 22 og 23 får plass? 

Hvis det er flere søkere enn plasser, gjennomfører vi loddtrekning. Hvis du ikke får plass, vil du få tilbud om å stå på venteliste. 

Hva om jeg ikke kan ta plassen min likevel? 

Hvis du av spesielle velferdsårsaker ikke kan ta plassen din likevel, kan du sende en søknad med dokumentasjon som behandles etter særskilte kriterier. 

Les mer om opptak til Vestlandslegen på egen side.

Studieprogresjon 

Kan jeg søke permisjon fra studiet hvis jeg går på Vestlandslegen?

Her gjelder de samme, utfyllende bestemmelser for permisjon fra studiet som for ordinært studieprogram.

Bolig og flytting  

Hvor bor jeg som student i Vestlandslegen?

Du skaffer et sted å bo på egenhånd, og boligutgifter betales av den enkelte – slik det ville vært om du studerte i Bergen 4. - 6. studieår. Du vil få tilgang til å søke om studenthybler. Samskipnaden i Stavangers (SiS) tjenester og velferdstilbud vil være tilgjengelige.

Får jeg dekket flyttingen?

Fakultetet vil dekke utgifter ved flyttingen til Stavanger med inntil kr. 6000 for hver student. 

Studentliv

Får jeg de samme fordelene hos studentsamskipnaden i Stavanger som jeg ville fått i Bergen? 

Ja! Du får de samme fordelene hos SiS i Stavanger, som du ville fått hos Sammen i Bergen. Dette er blant annet rimelig treningsmedlemsskap, boligmuligheter og helsetilbud. Les om alt SiS kan tilby deg her

Hvordan kan jeg få vite mer? 

På informasjonsmøter, nettsider, eller ta kontakt med oss på Vestlandslegen@uib.no!