Hjem
Click

Det juridiske fakultet

Styrer og utvalg ved Det juridiske fakultet

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. Forskningsutvalget er delegert ansvaret for forskningsaktiviteten og Ph.D-programmet. Studieutvalget er delegert ansvaret for studietilbudet, herunder kvalitetsutvikling og studentutveksling. Tilsettingsutvalget foretar tilsettinger i de fleste vitenskapelige stillinger.


Valgstyret har ansvar for valg ved fakultetet i henhold til valgreglementet ved Universitetet i Bergen.


Informasjons- og drøftingsutvalget er et partssammensatt utvalg for gjensidig informasjon og forberedende drøftelser i viktige saker, og er nedsatt i henhold til hovedavtalen.

 

 

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret har ansvar for å fastlegge overordnede mål, prioriteringer og strategier for virksomheten, innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og regler, samt vedtak fattet av universitetsstyret.

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget har ansvaret for organiseringen av den totale forskningsaktiviteten ved fakultetet.

Studieutvalget

Studieutvalget har ansvaret for fakultetets utdanningstilbud.

Tilsettingsutvalget

Tilsettingsutvalget skal foreta tilsetting i alle vitenskapelige stillinger unntatt i førsteamanuensisstillinger og professorat, hvor tilsettingsmyndigheten ligger hos fakultetsstyret.

Valgstyret

Valgstyret har ansvar for alle valg ved fakultetet.

Informasjons- og drøftingsutvalget

Forhandlingsutvalget er organ for informasjon, drøftinger og forhandlinger iht. hovedavtalen.

HMS

HMS-utvalget

HMS-arbeidet ved Det juridiske fakultet utøves kontinuerlig og systematisk. For å sikre et aktivt og godt samarbeid om det lokale HMS-arbeidet er det satt av regelmessige møtepunkt mellom verneombud og fakultetsledelsen.