Hjem

Utdanning

Bachelor

Bachelorprogram i historie

 • Lengde3 år
 • PoenggrenseAlle/Alle
 • Studieplassar115
 • Studiepoeng180

Introduksjon

Introduksjon

Korleis arta livet seg for menneska i fortida? Ønskjer du å lære om mennesket som eit sosialt, tenkande og skapande vesen? Kva har perspektiv og ståstad å seie for oppfatninga av historie og fortid?

Historie er i dag kjenneteikna ved stor kronologisk, geografisk og tematisk spennvidde. Vi forskar på og underviser i alt frå bronsealderen til samtida, med fokus på Noreg og Norden, Europa, Midtausten og Afrika, USA og Kina. Tematisk strekker forskings- og undervisingsemna seg frå vitskapshistorie, kvinne- og ­kjønnshistorie, kultur-, sosial- og politisk historie til historiebruk og historiedidaktikk. Spennvidda i forsking og undervising gjer det mogleg å velje innanfor eit stort spekter aktuelle og spennande tema.

HIS100 - Undervisningsopplegg på innføringsemne

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Når du har fullført dette studieprogrammet, får du graden bachelor i historie.

Med bakgrunn frå historie kan du for eksempel bli lærar eller journalist. Historie er ei utdanning som gir god basiskompetanse innanfor mange fagområde. Historie kvalifiserer derfor til arbeid i fleire bransjar og sektorar: offentleg administrasjon og forvaltning, museum og arkiv, internasjonalt arbeid, forlag/media, journalistikk, reiseliv og forsking.

Vidare studium

Master
Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram i historie.

Praktisk-pedagogisk utdanning
Dersom du kombinerer historie med eit årsstudium i eit anna skolefag, kan du ta eittårig praktisk-pedagogisk utdanning.

Forsking
Historie i Bergen representerer kompetanse innanfor ei rekkje felt. I fagmiljøet vert det forska på emne innanfor både norsk, europeisk og internasjonal historie. Forskinga og undervisninga spenner breitt både tematisk, kronologisk og geografisk. Nokre av dei tema det vert forska på og undervist i, er antikkens historie, vitskapshistorie, global historie og samtidshistorie.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

 

Kunnskapar:

 • Kandidaten vil ha god oversikt i norsk og internasjonal historie frå antikken til i dag. Gjennom fordjupingar vil studenten ha særskild god innsikt i nokre sentrale historiske tema, teoriar og forskingstradisjonar både i eldre historie (før 1750) og nyare historie.
 • Kandidaten vil òg ha god kunnskap om sentrale kjelde- og metodespørsmål.

Ferdigheiter:

 • Kandidaten har ferdigheiter i å drøfte historiske problemstillingar og kritisk vurdering av historiske framstillingar.
 • Kandidaten kan analysere historiske data, kjelder og litteratur, samt trekkje sjølvstendige konklusjonar basert på dette materialet.

Generell kompetanse:

 • Kandidaten vil ha erfaring med å handsame store informasjonsmengder, samt å formidle historisk kunnskap både munnleg og skriftleg.
 • Kandidaten har kompetanse til å setja seg inn i nye problemfelt og å analysera saker frå fleire sider.
 • Kandidaten har kompetanse i akademisk argumentasjonsteknikk og til å dokumentere skriftleg arbeid på ein vitskapleg måte.
 • Kandidaten kan nytte sin kombinasjon av fag i spesialisering og frie studiepoeng i vidare utdanning eller yrkesplanar.

Oppbygging

Oppbygging

Studiet skal innehalde 180 studiepoeng beståande av ex.phil, 10-20 studiepoeng ex.fac, spesialisering i historie / Midtaustenhistorie på 90 studiepoeng og valfrie emne. Det er anbefalt å ta HIS100 Innføring i historie parallelt med ex.phil og ex.fac før ein tar til på spesialiseringa. Du kan velje alle eller delar av dei siste studiepoenga frå andre fag. Enkelte emne i spesialiseringa i historie og Midt­austens historie er obligatoriske.

Det vil vere mogeleg å velje ei anna rekkefølge på emna i programmet, for eksempel ved å ta spesialiseringa seinare i studiet, eller ved å bruke eit semester til studieopphald i utlandet. Kanskje har du også høgare utdanning frå før som du vil søke om å få innpassa i studiet ditt? Studierettleiaren for programmet ditt kan hjelpe deg med å sette opp ein plan. Du finn den detaljerte studieplanen for programmet nedst på sida.

Når du har fullført studieprogrammet ditt, skal du ha tileigna deg bestemte kunnskapar, ferdigheiter og generelle kompetansar. Desse er skildra i omtalen av læringsutbyte.

Bachelorprogram i historie (krav 180 SP)
Første semester (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXFAC00ASExamen facultatum, Akademisk skriving101–61
EXFAC00TKSEMExamen facultatum, Tekst og kultur - seminarmodell101–6
EXFAC00TKEKSExamen facultatum, Tekst og kultur - eksamensmodellen101–6
EXFAC00SKExamen facultatum, Språk og kommunikasjon101–6
Vel eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-HFSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–6
EXPHIL-HFEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–6
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS100Innføring i historie101–6
Spesialisering (krav 90 SP)
Krav til spesialisering går fram av studieplanen for programmet.
Spesialisering i historie (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–63
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–62
HIS203Teoriar, metodar og historiske kjelder151–64
HIS250Bacheloroppgåve i historie151–64
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EUR103Europa etter 1945: Ressursar, demografi, økonomi151–6
HIS108Oversikt over kvinne- og kjønnshistorie151–6
HIS111Oversikt over USA historie151–6
HIS113Fordjuping i eldre historie151–6
HIS114Fordjuping i eldre historie151–6
HIS115Fordjuping i nyare historie151–6
HIS116Fordjuping i nyare historie151–6
HIS130Politiske system i antikken151–6
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–6
HIM104Islam i Afrika sør for Sahara, c. 1500-2000151–6
HIM201Fordjuping i Midtaustens historie151–6
Spesialisering i midtaustens historie (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIS102Oversyn over nyare historie frå 1750151–62
HIM101Oversyn over Midtaustens historie151–62
HIS101Oversyn over eldre historie til 1750151–63
HIM250Bacheloroppgåve i Midtaustens historie151–64
Vel to av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
HIM103Islam og politikk151–64
HIM104Islam i Afrika sør for Sahara, c. 1500-2000151–63
HIM201Fordjuping i Midtaustens historie151–63
Valfrie studiepoeng (krav 60 SP)
Valfritt
Utveksling 1/2 semester - 15 stp
Utveksling 1 semester
Utveksling 2 semester
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
AHKR201Praksis i arbeidslivet151–6
MID102Urbane topografiar og nettverk 700-1600 - arkeologiske og historiske perspektiver 151–6
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Du kan reise på utveksling til utlandet og velje emne i historie, eller du kan ta andre fag som frie studiepoeng i programmet ditt. Du kan for eksempel studere ved dei norske institutta i Roma og Athen, eller ta historieemne ved universitet i Norden eller Europa. Historiefaget har ei rekke samarbeidsavtaler med universitet både i og utanfor Europa.

Anbefalte utvekslingsavtalar

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkjarar med generell studiekompetanse er søknadsfristen 15. april.

For spesielle søkjargrupper og for søkjarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak (SO) .


Søk opptak til Universitetet i Bergen og til bachelorprogrammet i historie.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.

Studere ved UiB?

Motta nyheter om studietilbud ved UiB, og få et gratis UiB-tøynett
Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon

About the programme

Søkerkode i Samordna opptak
184481

Les heile studieplanen

Contact

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

Ønsker du å vite meir, ta kontakt med studierettleiar:

Studierettleiar@hf.uib.no
Telefon 55 58 93 70 (10-14)