Hjem

Utdanning

Studieretning

Algoritmer

 • Lengde2 år
 • Studiepoeng120

Introduksjon

Mål og innhald

Ein mastergrad i informatikk med studieretning algoritmar tar for seg utvikling av framgangsmåtar (algoritmar) for å løyse problem raskast mogleg på ei datamaskin. Målsettinga er å finne ein mest mogleg effektiv løysingsmetode, anten gjennom analyse eller gjennom praktiske testar. Studiet omfattar også ulike grunnleggjande aspekt ved algoritmar, som å identifisere problem som vanskeleg lar seg løyse effektivt på ei datamaskin. For desse vil ein stor del av arbeidet dreie seg om utvikling av alternative løysingsmetodar. Dette kan vere algoritmar som fungerer raskt på spesielle typar inndata eller som finn ei tilnærma løysing framfor ei eksakt.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Kandidaten skal ved avslutta program ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper:

Kandidaten

 • kan analysere koder og algoritmar
 • kan implementere algoritmar
 • kan vurdere nytteverdien til ein gitt algoritme
 • kan utvikle algoritmar for polynomisk løysbare problem
 • kan nytte teknikkar for å handtere vanskelege problem

Ferdigheter:

Kandidaten

 • kan analysere kodar og algoritmar for å finne flaskehalsar og utbetre desse
 • kan implementere algoritmar raskt og effektivt
 • kan avgjere om ei gitt algoritme er føremålsteneleg
 • kan skilje mellom problem som lar seg løyse i polynomisk tid, samt dei som sannsynlegvis ikkje kan løysast i polynomisk tid
 • kan utvikle effektive algoritmar for problem som lar seg løyse i polynomisk tid
 • kan anvende dei vanlegaste teknikkane for å handtere vanskelege problem

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan arbeide sjølvstendig og i gruppe
 • har eit kritisk og analytisk blikk på eige og andre sitt arbeid
 • kan evaluere etiske aspektar ved eigne prosjekt

Oppbygging

Masterprogram i informatikk (krav 120 SP)
Studieretning
Algoritmer (krav 60 SP)
Obligatorisk emne (krav 30 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF234Algoritmer101–41
INF235Kompleksitetsteori101–42
INF334Videregåande algoritmeteknikkar101–43
Valgfritt emne (krav 30 SP)
Masteroppgåve (krav 60 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
INF399Masteroppgåve i informatikk603
Valemner på Høgskolen i Bergen
Valfritt
Avansert programvareteknologi (HVL)
Moderne systemutviklingsmetoder (HVL)
Agentteknologier (HVL)
Utvalgte emner i programvareutvikling (HVL)
Modell-basert programvareutvikling (HVL)
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Delstudium i utlandet

Opphald ved lærestadar i utlandet avtalast med rettleiar, og skal vere ein del av masteravtalen.

Korleis søke

Studiestart - semester

Haust (hovudopptak) og suppleringsopptak vår.

Opptakskrav

Anten bachelorgrad frå Institutt for informatikk, UiB, eller ein vilkårlig bachelorgrad med minst 20 studiepoeng matematikk og minst 60 studiepoeng informatikk. Viss både INF100 og INF109 er del av opptaksgrunnlaget, vil søkaren berre få utteljing for INF100.

Eit statistikkemne kan inngå som eit av to matematikkemne. MNF130 tel ikkje som matematikkemne.

Studiet har eit avgrensa tal på studieplassar, og opptaket blir regulert på basis av karakterar.

Fagleg minstekrav er karakteren C eller betre i opptaksgrunnlaget (60 studiepoeng informatikk og 20 studiepoeng matematikk). Dersom det er fleire søkjarar til eit program enn det er plassar, vil søkjarane bli rangerte etter karakterane i opptaksgrunnlaget.

Studentar som tar bachelorgrad ved ein høgskule bør vere særskild merksame på matematikkrava for opptak, sidan matematikk ikkje er obligatorisk i alle informatikkgradar ved høgskulene.

Søk på studiet her: soknadsweb.uib.no

Motta mer informasjon

Få mer informasjon om studier ved UiB

* obligatorisk felt

Hvilken grad ønsker du å ta?
Hva er du interessert i?

Mer informasjon