Hjem
Aktuelt
Styremøte

Følg møtet i universitetsstyret

Torsdag 9. september er det møte i universitetsstyret for UiB. Der skal blant annet universitetets klimaregnskap legges frem.

Universitetsstyremøte 9. september 2021

Se møtet direkte fra klokken 09.00 (Universitetsstyret besluttet å lukke siste del av styremøtet)

Hovedinnhold

Det nye universitetsstyret møtes torsdag til sitt første heldagsmøte, og møtet starter klokken 09.00. Se møtet øverst i saken.

På sakskartet er blant annet universitetets klimaregnskap for 2020. UiB har tydelige ambisjoner om å bli et klimanøytralt universitet, og i saken blir regnskapet satt opp mot ambisjonen. Koronapandemien satte naturligvis sitt preg på klimaregnskapet for 2020, men det står også i saken at regnskapet gir en forståelse av hvilke områder som må prioriteres i tiden fremover.

I sin kommentar til saken, srkiver universitetsdirektøren at  oppfølging av universitetets reisepolicy vil ha høy prioritet for å sikre et moderat reisevolum i tiden framover. Fokus på redusert energibruk vil også være et viktig tiltak og det legges opp til en videreføring av prosjektet «Grønne bygg» i 2022.

Koronahåndtering

Universitetsstyret får også en orientering om universitetets håndtering av koronapandemien, og særlig sett i lys av studiestart og fadderuken som ble arrangert i august. I saken ses det også på hvilke konsekvenser pandemien har fått for UiB og aktiviteten på universitetet.

Den økonomiske situasjonen er fortsatt preget både av innsparinger og inntektstap som følge av lavere aktivitet. Samtidig er det merkostnader knyttet til et forsvarlig smittevern. Studiepoengproduksjonen har hatt positiv utvikling i perioden, og det ser ikke ut til at pandemien gir langsiktige negative effekter på denne delen av økonomien. Det er samtidig usikkerhet knyttet til langtidseffektene for forskningsaktiviteten og det er stor innsats i mange fagmiljøer for å motvirke negative effekter for forskningen.

Universitetet har flere sentrale nemnder, råd og utvalg. Det er universitetsstyret som oppnevner medlemmene til disse på torsdag. Her er oversikt over hvilke utvalg det gjelder, og hvem som foreslås som medlemmer.