Hjem
Styre og ledelse
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 9. september 2021

Hovedinnhold

Saksliste

S 98/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 99/21 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.2021
S 100/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v. 
S 101/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 102/21 Universitetets klimaregnskap 2020
S 103/21 NOKUT-evaluering av UiBs systematiske kvalitetsarbeid
S 104/21 Forslag om endring i UiBs grads- og studieforskrift 
S 105/21 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2020
S 106/21 BOTT Økonomi og lønn. Status for prosjektet og innføring på UiB 
S 107/21 Etatsstyring 2021. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen
S 108/21 Universitetets forvaltning av eierinteresser
S 109/21 Sarssenteret. Organisering og finansiering
S 110/21 Oppnevning av medlemmer til sentrale råd og utvalg for perioden 1.8.2021-31.7.2025
S 111/21 Universitetsdirektøren si resultatoppnåing 2021 og resultatmål for 2022
S 112/21 Delegasjon av sak til Den sentrale klagenemnd - vurdering av salærnedsettelse - uhl. § 4-8 (5)
Unntatt offentlighet
Orienteringer 
Eventuelt