Home
University Leadership

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Universitetsstyret

Universitetsstyremøte 9. september 2021

Main content

Saksliste

S 98/21 Godkjenning av innkalling og saksliste
S 99/21 Godkjenning av protokoll fra møte 26.08.2021
S 100/21 Fullmakts- og referatsaker og diverse referater m.v. 
S 101/21 Orientering om universitetets beredskapsarbeid i forbindelse med koronaviruspandemi (COVID -19)
S 102/21 Universitetets klimaregnskap 2020
S 103/21 NOKUT-evaluering av UiBs systematiske kvalitetsarbeid
S 104/21 Forslag om endring i UiBs grads- og studieforskrift 
S 105/21 Ph.d.-utdanningsmeldingen 2020
S 106/21 BOTT Økonomi og lønn. Status for prosjektet og innføring på UiB 
S 107/21 Etatsstyring 2021. Tilbakemelding til Universitetet i Bergen
S 108/21 Universitetets forvaltning av eierinteresser
S 109/21 Sarssenteret. Organisering og finansiering
S 110/21 Oppnevning av medlemmer til sentrale råd og utvalg for perioden 1.8.2021-31.7.2025
S 111/21 Universitetsdirektøren si resultatoppnåing 2021 og resultatmål for 2022
S 112/21 Delegasjon av sak til Den sentrale klagenemnd - vurdering av salærnedsettelse - uhl. § 4-8 (5)
Unntatt offentlighet
Orienteringer 
Eventuelt