Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Innovasjonsutvalget

Innovasjonsutvalget er sentralt i UiBs arbeid for å realisere ideer studenter og ansatte har, slik at disse kan bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn.

Hovedinnhold

Innovasjonsutvalget er et rådgivende organ for universitetsledelsen, som skal bidra til å samordne og synliggjøre bredden av innovasjonsarbeidet som skjer på og rundt Universitetet i Bergen. Utvalget gir råd om hvordan innovasjonskulturen på universitetet kan bygges videre, og hvordan innovasjonsarbeidet bør organiseres. Det er også et mål at utvalget bidrar til å øke ekstern finansiering av innovasjon. 

Innovasjonsutvalgets mandat

Universitetet i Bergen (UiB) sin forskning er grunnlaget for innovasjon og nyskaping. UiB skal ta en ledende rolle for å utvikle innovasjonsarbeidet i akademia. Det er et mål å fremme innovasjonsarbeidet som utføres på UiB og bedre rammevilkårene for innovasjon. Utvalget skal bidra til å styrke forskernes nye muligheter i EUs program, Innovative Europe. Videre skal utvalget videreutvikle innovasjonsprogrammet UiB idé for å sikre at alle vitenskapelig ansatte og studenter får gode muligheter til å utvikle kunnskap og ideer i samarbeid med offentlig sektor og næringslivet.

UiBs innovasjonsarbeid tar utgangspunkt i hele bredden av våre fagområder der våre studenters og ansattes ideer skal kunne realiseres og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn.

Innovasjonsutvalget er et rådgivende organ for universitetsledelsen ved UiB. Formålet med utvalget er å bidra til samordning og synliggjøre bredden av innovasjonsarbeidet ved universitetet. Innovasjonsutvalget skal bidra til å identifisere og tilrettelegge for forskningsdrevet innovasjon og innovasjonsaktiviteter i UiBs utdanninger.

Innovasjonsutvalget har en sentral rolle i UiBs arbeid med innovasjon og skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen i innovasjonsstrategiske spørsmål.

 1. Utvalget skal bidra til å bygge en kultur for innovasjon ved universitetet og bidra til informasjonsdeling og samordning av innovasjonsarbeidet.
 2. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd om hvordan innovasjonsaktiviteter ved UiB kan videreutvikles, og hvordan de administrative støttefunksjonene for innovasjon kan innrettes.
 3. Innovasjonsutvalget skal bidra til å sikre økt ekstern finansiering fra nasjonale og europeiske virkemidler.

Sammensetning

Universitetsledelsen oppnevner utvalgets medlemmer. Utvalget skal ha følgende sammensetning:

Medlemmer for en valgperiode (4 år)

 • Viserektor for innovasjon, satsinger og klynger (leder)
 • Pro-/visedekaner med ansvar for innovasjon, én fra hvert fakultet
 • Representant med ansvar for innovasjon fra Universitetsmuseet i Bergen
 • Representant for studentene
 • Representant for fast vitenskapelig ansatte

Arbeidsform: Utvalget skal i sitt arbeid legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling med sikte på å utvikle beste praksis i de saker som er til behandling i utvalget.

 • Utvalgets medlemmer kan foreslå saker til behandling
 • Dagsorden fastsettes av leder
 • Sekretariat er Forsknings- og innovasjonsavdelingen
 • Utvalget skal møtes to til fire ganger per semester