Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Innovasjonsutvalget

UiBs innovasjonsarbeid tar utgangspunkt i hele bredden av våre fagområder der våre studenters og ansattes ideer skal kunne realiseres og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn.

Hovedinnhold

Innovasjonsutvalget er et rådgivende organ for universitetsledelsen ved Universitetet i Bergen. Formålet med utvalget er å bidra til samordning og synliggjøre bredden av innovasjonsarbeidet ved universitetet. Innovasjonsutvalget skal bidra til å identifisere og tilrettelegge for forskningsdrevet innovasjon, innovasjonsaktiviteter i UiBs utdanninger og bidra til godt samspill med næringsliv og offentlig sektor.

Utvalget skal i sitt arbeid legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling med sikte på å utvikle beste praksis i de saker som er til behandling i utvalget.

 • Utvalgets medlemmer kan foreslå saker til behandling
 • Dagsorden fastsettes av leder
 • Sekretariat er Forsknings- og innovasjonsavdelingen
 • Utvalget skal møtes to til fire ganger per semester

Møteplan

Møteplan for 2024:

 • Onsdag 31. januar kl 12:00 - 14:30
 • 18. -20. mars studietur Universitetet i Montpellier sammen med Forskningsutvakget
 • Onsdag 22. mai kl 12:30 - 15:30

Sakslister og referat

Referatene vil bli gjort tilgjengelig på nettsidene så snart de er formelt godkjent av utvalgets medlemmer.


Møter i Innovasjonsutvalget 2024

SakslisteReferat 
Møte 31. januar 
Møte 22. mai 

 

Møter i Innovasjonsutvalget 2023
 

Møter i Innovasjonsutvalget 2022
 

Møter i Innovasjonsutvalget 2021
 

SakslisteReferat 
Møte 17. novemberReferat 
  
  

Innovasjonsutvalgets mandat

UiBs innovasjonsarbeid tar utgangspunkt i hele bredden av våre fagområder der våre studenters og ansattes ideer skal kunne realiseres og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn.

Innovasjonsutvalget er et rådgivende organ for universitetsledelsen ved Universitetet i Bergen. Formålet med utvalget er å bidra til samordning og synliggjøre bredden av innovasjonsarbeidet ved universitetet. Innovasjonsutvalget skal bidra til å identifisere og tilrettelegge for forskningsdrevet innovasjon, innovasjonsaktiviteter i UiBs utdanninger og bidra til godt samspill med næringsliv og offentlig sektor.

 1. Innovasjonsutvalget har en sentral rolle i gjennomføring av UiBs satsing på innovasjon og skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen i innovasjonsstrategiske spørsmål

 2. Utvalget skal bidra til å bygge en kultur for innovasjon ved universitetet og bidra til informasjonsdeling og samordning av innovasjonsarbeidet.

 3. Utvalget skal rådgi universitetsledelsen i arbeidet med å sikre gode vilkår for innovasjonsaktiviteter og identifisere initiativer styrker universitetets forskningsbaserte innovasjon blant vitenskapelige ansatte og studenter

 4. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd om hvordan innovasjonsaktiviteter ved universitetet kan videreutvikles, hvordan de administrative støttefunksjonene for innovasjon kan innrettes

 5. Innovasjonsutvalget skal bidra til å sikre økt ekstern finansiering fra nasjonale og europeiske virkemidler.

Innovasjonsutvalgets medlemmer

Utvalget har følgende sammensetning: 

Medlemmer for en valgperiode (4 år)

 • Viserektor for innovasjon, satsinger og klynger (leder)
 • Pro-/visedekaner med ansvar for innovasjon, én fra hvert fakultet
 • Representant med ansvar for innovasjon fra Universitetsmuseet i Bergen
 • Representant for studentene
 • Representant for fast vitenskapelig ansatte

For perioden 1.8.2021-31.7.2025 er følgende medlemmer oppnevnt: