Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Innovasjonsutvalget

UiBs innovasjonsarbeid tar utgangspunkt i hele bredden av våre fagområder der våre studenters og ansattes ideer skal kunne realiseres og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn.

Hovedinnhold

Innovasjonsutvalget er et rådgivende organ for universitetsledelsen ved Universitetet i Bergen. Formålet med utvalget er å bidra til samordning og synliggjøre bredden av innovasjonsarbeidet ved universitetet. Innovasjonsutvalget skal bidra til å identifisere og tilrettelegge for forskningsdrevet innovasjon, innovasjonsaktiviteter i UiBs utdanninger og bidra til godt samspill med næringsliv og offentlig sektor.

Utvalget skal i sitt arbeid legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling med sikte på å utvikle beste praksis i de saker som er til behandling i utvalget.

 • Utvalgets medlemmer kan foreslå saker til behandling
 • Dagsorden fastsettes av leder
 • Sekretariat er Forsknings- og innovasjonsavdelingen
 • Utvalget skal møtes to til fire ganger per semester

Møteplan

Konstiturende møte ble avholdet onsdag 17. november 2021 kl 12:00 - 14:00.

Møteplan for 2022:

 • Onsdag 9. februar kl 12:00 - 14:00
 • Onsdag 20. april kl 12:00 - 14:30
 • Tirsdag 7. juni kl 10:00 - 17:00 (Samling)
 • Tirsdag 6. og onsdag 7. September (To-dagers samling Solstrand)
 • Onsdag 16. november kl 12:00 - 14:30
 • Tirsdag 29. - torsdag 1. desember (Studietur)

Sakslister og referat

Referatene vil bli gjort tilgjengelig på nettsidene så snart de er formelt godkjent av utvalgets medlemmer.

Møter i Innovasjonsutvalget 2022
 

Møter i Innovasjonsutvalget 2021
 

SakslisteReferat 
Møte 17. novemberReferat 
  
  

Innovasjonsutvalgets mandat

UiBs innovasjonsarbeid tar utgangspunkt i hele bredden av våre fagområder der våre studenters og ansattes ideer skal kunne realiseres og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn.

Innovasjonsutvalget er et rådgivende organ for universitetsledelsen ved Universitetet i Bergen. Formålet med utvalget er å bidra til samordning og synliggjøre bredden av innovasjonsarbeidet ved universitetet. Innovasjonsutvalget skal bidra til å identifisere og tilrettelegge for forskningsdrevet innovasjon, innovasjonsaktiviteter i UiBs utdanninger og bidra til godt samspill med næringsliv og offentlig sektor.

 1. Innovasjonsutvalget har en sentral rolle i gjennomføring av UiBs satsing på innovasjon og skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen i innovasjonsstrategiske spørsmål

 2. Utvalget skal bidra til å bygge en kultur for innovasjon ved universitetet og bidra til informasjonsdeling og samordning av innovasjonsarbeidet.

 3. Utvalget skal rådgi universitetsledelsen i arbeidet med å sikre gode vilkår for innovasjonsaktiviteter og identifisere initiativer styrker universitetets forskningsbaserte innovasjon blant vitenskapelige ansatte og studenter

 4. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd om hvordan innovasjonsaktiviteter ved universitetet kan videreutvikles, hvordan de administrative støttefunksjonene for innovasjon kan innrettes

 5. Innovasjonsutvalget skal bidra til å sikre økt ekstern finansiering fra nasjonale og europeiske virkemidler.

Innovasjonsutvalgets medlemmer

Utvalget har følgende sammensetning: 

Medlemmer for en valgperiode (4 år)

 • Viserektor for innovasjon, satsinger og klynger (leder)
 • Pro-/visedekaner med ansvar for innovasjon, én fra hvert fakultet
 • Representant med ansvar for innovasjon fra Universitetsmuseet i Bergen
 • Representant for studentene
 • Representant for fast vitenskapelig ansatte

For perioden 1.8.2021-31.7.2025 er følgende medlemmer oppnevnt:

 • Viserektor Gottfried Greve, leder
 • Prodekan for undervisning Åsil Bøthun, Fakultet for kunst, musikk og design
 • Prodekan Ole Thomassen Hjortland, Det humanistiske fakultet
 • Dekan Karl Harald Søvig, Det juridiske fakultet
 • Prodekan for forskning og innovasjon Øyvind Frette, Det matematisk naturvitenskaplige fakultet
 • Prodekan for forskning Karsten Specht, Det psykologiske fakultet
 • Visedekan for innovasjon Helge Ræder, Det medisinske fakultet
 • Visedekan for utdanning Kristine Jørgensen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Prodekan Nils Anfinset, Universitetsmuséet
 • Student Aksel Haukom (oppnevnt for ett år frem til 31.7.2023). 
 • Postdoktor Ragnhild Mølster, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, representant for gruppe B (oppnevnt for ett år frem til 31.7.2023).