Home
Division of Research and Innovation

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Innovasjonsutvalget

UiBs innovasjonsarbeid tar utgangspunkt i hele bredden av våre fagområder der våre studenters og ansattes ideer skal kunne realiseres og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn.

Main content

Innovasjonsutvalget er et rådgivende organ for universitetsledelsen ved Universitetet i Bergen. Formålet med utvalget er å bidra til samordning og synliggjøre bredden av innovasjonsarbeidet ved universitetet. Innovasjonsutvalget skal bidra til å identifisere og tilrettelegge for forskningsdrevet innovasjon, innovasjonsaktiviteter i UiBs utdanninger og bidra til godt samspill med næringsliv og offentlig sektor.

Utvalget skal i sitt arbeid legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling med sikte på å utvikle beste praksis i de saker som er til behandling i utvalget.

 • Utvalgets medlemmer kan foreslå saker til behandling
 • Dagsorden fastsettes av leder
 • Sekretariat er Forsknings- og innovasjonsavdelingen
 • Utvalget skal møtes to til fire ganger per semester

Møteplan

Møteplan for 2024/25:

 • Onsdag 11. september kl 12:30 - 15:00 (NB! kan bli flyttet. Tentativ dato er 25. september samme tid) 
 • Onsdag 13. november kl 12:30 - 15:00
 • Onsdag 29. januar kl 12:30 - 15:00
 • Onsdag 19. mars kl 12:30 - 15:00
 • Onsdag 21. mai kl 12:30 - 15:00

Sakslister og referat

Referatene vil bli gjort tilgjengelig på nettsidene så snart de er formelt godkjent av utvalgets medlemmer.


Møter i Innovasjonsutvalget 2024

 

Møter i Innovasjonsutvalget 2023
 

Møter i Innovasjonsutvalget 2022
 

Møter i Innovasjonsutvalget 2021
 

SakslisteReferat 
Møte 17. novemberReferat 
  
  

Innovasjonsutvalgets mandat

UiBs innovasjonsarbeid tar utgangspunkt i hele bredden av våre fagområder der våre studenters og ansattes ideer skal kunne realiseres og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn.

Innovasjonsutvalget er et rådgivende organ for universitetsledelsen ved Universitetet i Bergen. Formålet med utvalget er å bidra til samordning og synliggjøre bredden av innovasjonsarbeidet ved universitetet. Innovasjonsutvalget skal bidra til å identifisere og tilrettelegge for forskningsdrevet innovasjon, innovasjonsaktiviteter i UiBs utdanninger og bidra til godt samspill med næringsliv og offentlig sektor.

 1. Innovasjonsutvalget har en sentral rolle i gjennomføring av UiBs satsing på innovasjon og skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen i innovasjonsstrategiske spørsmål

 2. Utvalget skal bidra til å bygge en kultur for innovasjon ved universitetet og bidra til informasjonsdeling og samordning av innovasjonsarbeidet.

 3. Utvalget skal rådgi universitetsledelsen i arbeidet med å sikre gode vilkår for innovasjonsaktiviteter og identifisere initiativer styrker universitetets forskningsbaserte innovasjon blant vitenskapelige ansatte og studenter

 4. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd om hvordan innovasjonsaktiviteter ved universitetet kan videreutvikles, hvordan de administrative støttefunksjonene for innovasjon kan innrettes

 5. Innovasjonsutvalget skal bidra til å sikre økt ekstern finansiering fra nasjonale og europeiske virkemidler.

Innovasjonsutvalgets medlemmer

Utvalget har følgende sammensetning: 

Medlemmer for en valgperiode (4 år)

 • Viserektor for innovasjon, satsinger og klynger (leder)
 • Pro-/visedekaner med ansvar for innovasjon, én fra hvert fakultet
 • Representant med ansvar for innovasjon fra Universitetsmuseet i Bergen
 • Representant for studentene
 • Representant for fast vitenskapelig ansatte

For perioden 1.8.2021-31.7.2025 er følgende medlemmer oppnevnt:

 • Viserektor Gottfried Greve, leder
 • Prodekan for undervisning Åsil Bøthun, Fakultet for kunst, musikk og design
 • Prodekan Ole Thomassen Hjortland, Det humanistiske fakultet
 • Visedekan for forskningsledelse og innovasjon Sigrid Eskeland Schütz, Det juridiske fakultet
 • Prodekan for forskning og innovasjon Øyvind Frette, Det matematisk naturvitenskaplige fakultet
 • Prodekan for forskning Karsten Specht, Det psykologiske fakultet
 • Visedekan for innovasjon Helge Ræder, Det medisinske fakultet
 • Visedekan for innovasjon Kristine Jørgensen, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Prodekan Nils Anfinset, Universitetsmuséet
 • Student oppnevnes for et år (1.8.2024-31.7.2025). 
 • Representant for gruppe B oppnevnes for et år (1.8.2024-31.7.2025).