Hjem
Sigrid Eskeland Schützs bilde

Sigrid Eskeland Schütz

Professor
 • E-postSigrid.Schytz@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 89
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Siden 2011 har Schütz ledet Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett ved Det juridiske fakultet, UiB. Gruppen studerer;
"legal aspects of property, jurisdiction and management of ocean areas and marine resources, legal models for ecosystem-based management, petroleum and energy, spatial planning and building law, environmental impact assessments, impact of property regime and regulation on development of ecosystems and impact of property system, property registration and mortgage for economic development."

Gruppen er delvis eksternfinansiert.

Schütz, S.E. «Environmental Law and Marine Governance», Guest lecture, The Norwegian China Law Centre, Faculty of Law, University of Bergen, under the Maritime Bergen Law Summer Programme, 2018.

Schütz S.E. “Making space for renewable energy”, Nordic student week, Bergen, Guest lecture, 2016.

Schütz, S.E. «Den internasjonale havforvaltninga er ikkje effektiv» (The lack of effectivness in international marine management). http://innsikt.bt.no 2015 (online newspaper).

Schütz, S.E. “Ecosystem-based marine management in Europe”. Nordisk Uke (Nordic meeting for law students); 2015.

Schütz, S.E. «Legal puzzle in the North Sea”. Hubro [Magazine] 2015.

Veiledning:
2017 - : Veiledning av phD-student, Det juridiske fakultet, UiT
2014 - :Veiledning av masterstudenter ved UiO

Undervisning

Ved Det juridiske Fakultet:

Har siden 1997 undervist i offentlig og privatrett på masterstudiet ved Det juridiske fakultet, UIB.

2018: Maritim Bergen Law Summer Programme, The Nowegian China Law Centre, The faculty of Law, UiB.

2018: Juristenes utdanningssenter, Bergen.

2013 - 2017: Centre for Continuing Education, UiB. Land use planning/environmental law

2012 - 2017: Region og regionalisering, masterprogram. Det humanistiske fakultet, UiB. REG303

Ved NMBU

2013: NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Ås
Continuing education, environmental impact assessments

 

Vitenskapelig artikkel
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Slater, Anne-Michelle. 2019. From strategic marine planning to project licences – Striking a balance between predictability and adaptability in the management of aquaculture and offshore wind farms. Marine Policy. 1-11.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2018. Marine Spatial Planning – Prospects for the Arctic. Arctic Review on Law and Politics. 44-66.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Myklebust, Ingunn Elise. 2016. Coastal zone management – between politics and law: new guidelines for differentiated management of the shore zone in Norway. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. 189-201.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2014. Vassdirektivet - konsekvensar for næringsverksemd. Tidsskrift for eiendomsrett. 11-47.
 • Myklebust, Ingunn Elise; Schutz, Sigrid Eskeland. 2012. Statlege planretningslinjer for forvaltning av strandsona. Tidsskrift for eiendomsrett. 87-119.
 • Schutz, Sigrid Eskeland; Myklebust, Ingunn Elise. 1999. Tilrettelegging av miljøkvalitet i bustadområde. Kart og plan. 195-203.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 1997. Ansvar for skade ved "forurensning som er tillatt", forureiningslova § 56. Det juridiske fakultets skriftserie. 71 sider.
Rapport
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Landsnes, Bente A.; Balsvik, Ragnhild; Dreyer, Bent; Davidsson, Kristjan Th. 2016. Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. .
Faglig foredrag
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2020. Moderator, paneldebatt.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2018. Bridging marine science and policy through legal research.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Klima, juss og etikk: Kor stor risiko har éin generasjon lov å utsetje neste generasjon for?
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. Ecosystem-based marine management in Europe.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2020. Paneldebatt om Borgarting lagmannsrett-klimasøksmålet.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Panellist. Maritime governance, maritime genetic resources, ocean and climate.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Juss på nynorsk.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2018. Presentasjon av marin forsking.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Kva direkte og indirekte rolle spelar EØS-avtalen for forvalting av marine miljø og areal?
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Climate and energy transition in the context of law.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Grunnlova § 112 og miljølovgjevingstiltak. -Korleis sikrar styresmaktene livsgrunnlaget for akvatiske økosystem? .
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. Økosystema i havet – siste utpost for lovløysa?
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2006. Nye krav til miljøkonsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova.
 • Schutz, Sigrid Eskeland; Myklebust, Ingunn Elise. 2006. "Utviklingstrekk i tilhøvet mellom privat eigedomsrett og offentleg styring.".
Vitenskapelig foredrag
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2020. Plast som hamnar i naturen - kva ansvar kviler på næringslivet?
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Moderator. Ocean-related research and innovation.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Legal perspectives in Norwegian Aquaculture.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Santana, Stella Emry. 2019. International and national environmental disasters.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. From Strategic Marine Planning to Project Licences.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Environmental Law and Marine Pollution.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Designing a Refined Legal Framework for Offshore Wind in the North Sea Basin (DeWindSea).
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Carbon capture storage, legal constraints and opportunities.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. CCS legal aspects.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Arrangør av seminar. Project presentation.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2018. From strategic marine planning to project licences -Between foreseeability and adaptivity in management of aquaculture and off shore wind farms.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2018. Blå vekst - grønt press; akvakultur og vindmøller i norsk og skotsk sone.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Villfiskomsetning - monopol og avtalefridom.
 • Myklebust, Ingunn Elise; Schütz, Sigrid Eskeland; Vedvik, Siv Elén Årskog. 2017. Presentasjon av forskningsprosjekt: Legal governance in land use planning,GOVLAND.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Ny konsekvensutgreiingsforskrift; kva er nytt og kvifor?
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Marin rettsforskning.
 • Skodvin, Knut Einar; Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Legal perspectives on marine management.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Kyst og hav i møte med miljøretten.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Kommunen som forureinar og lokal forureiningsmyndigheit.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Klimatiltak i planlegging: Oversikt over materielle og prosessuelle reglar i plan- og bygningslova.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Comment to key note lecture: How to achieve a sustainable future?
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2017. Administrative review in Norwegian land-use planning.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Rettslege rammer for sjødeponi.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Natur, artar og økosystem som regionale forvaltingsobjekt.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Miljøkvalitetsnormer i kystsonen.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Making space for renewable energy.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Konsekvensutgreiing av reguleringsplaner.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Konsekvensutgreiing.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. Marine Spatial Planning — Prospects for the Arctic.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. Legal aspects to renewable energy production in marine areas and coastal zone.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. I kva grad prøver domstolane politiske og verdiladde avvegingar i forvaltinga og spørsmål om ei avgjerd er rimeleg?
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. Environmental quality norms in marine management.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2014. Rettslege miljøkvalitetskrav til arktiske marine økosystem.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2014. Kan vi normere økosystema? – særleg om miljøkrav knytt til sjø og vatn.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2014. Framtida for forvalting av marine miljø og areal - direkte og indirekte innverknad frå EU.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2013. Vassdirektivet - verknader for konsesjonstildeling.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2013. Science, Law and Politics. Evidence-based management of marine ecosystems.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2012. Realisering av miljøkvalitetsmål gjennom marin arealplanlegging og sektorforvaltning.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2012. Operasjonalisering av økosystembasert forvaltning. -Mot regionalisering av marin forvaltning?
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2012. Naturmangfaldlova.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2012. Gjennomføringa av EUs vassrammedirektiv (2000/60/EF) i norsk rett: konsekvensar for vassforvalting og næringsverksemd.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2011. Vassdirektivet - mot ei økosystemforvalting av vassressursane?
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2011. Science, Law and Politics – Scientific or evidence-based knowledge in management of ecosystems.
 • Schutz, Sigrid Eskeland; Rodriquez, Nicolas. 2011. Regionalisering av havområde.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2011. Arealplanlegging.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2010. Nye strategiar for marin areal- og ressursforvaltning i Nordområda.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2007. Erstatningsansvar for forurensningsskade.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2007. Ekspropriasjon og erstatning etter planlova - rettsprinsipp og hovudliner i reguleringa.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2005. EØS-rettslege krav til konsekvensanalyser - relevans for petroleumsverksemda?
Anmeldelse
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2011. Hans Chr. Bugge: Lærebok i miljøforvaltningsrett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 284-300.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Aarli, Ragna; Aasen, Henriette Sinding. 2020. Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk.
 • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. EØS-puslespelet og brikkene som manglar. http://innsikt.bt.no.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. Domstolsprøving av forvaltninga. http://innsikt.bt.no.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. Distré eller juksemaker? Eksamensjuks i Høgsterett. http://innsikt.bt.no.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. Den internasjonale havforvaltninga er ikkje effektiv. http://innsikt.bt.no.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2014. Sjødeponi - alt du treng å vite for å ha eit ord med i laget. http://innsikt.bt.no.
Kronikk
 • Holmøyvik, Eirik; Nordtveit, Ernst; Sunde, Jørn Øyrehagen; Lorentzen, Pål; Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Ein juridisk floke. Bergens Tidende.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2014. Tid for helsesjekk -Bør vi ha betre oversikt over vassressursane si helse? http://innsikt.bt.no.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2010. Ei framtid med færre kjemikaliar. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Howden, Julie Gjørtz. 2019. The Community of Interest Approach in International Water Law. A Legal Framework for Common Management of International Watercourses.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2007. Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak. Plan- og bygningslova kap VII-a i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2006. Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak Plan- og bygningslova kap VII-a i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42.
Intervju
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Lexander, Anne Jo. 2019. Over en tredjedel av byggeløyvene som blir gitt i Fjell, er dispensasjoner.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Sandvik, Kjersti. 2019. Jusprofessor tviler på at lakseproduksjonen må tas ned.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Sandvik, Kjersti. 2019. EU-direktiv kan stoppe vekst i norsk oppdrett.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Viste, Ellen Marie. 2017. Paragrafer om å flytte fjell.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Stølås, Rune. 2016. Kan ikke straffes for å plante poteter.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Bergstrøm, Ida. 2015. Snart kommer utlysningen fra Akademiaavtalen.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. Legal puzzle in the North Sea.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. Eit puslespel i Nordsjøen. Korleis skal ein best forvalte eit økosystem?
 • Schutz, Sigrid Eskeland; Karlsen, Tom-Stian. 2011. Midt i den problematiske strandsonen.
 • Sternhoff, Eva M; Schutz, Sigrid Eskeland. 2010. Varslet ingen om radioaktivt avfall.
 • Vermedal, Lena; Schutz, Sigrid Eskeland. 2010. Mindre rom for dispensasjon - ekspertintervjuet.
 • Frafjord, Erlend; Schutz, Sigrid Eskeland. 2008. "Flyplass-naboer kan ha krav på erstatning.".
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2007. Intervju om reguleringsplan for Muradalen kraftverk i Rosendal.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2007. Intervju om reguleringsplan for Muradalen kraftverk i Rosendal.
 • Melfald Tveten, Maria; Schutz, Sigrid Eskeland. 2007. Forskere uten lampefeber.
 • Schutz, Sigrid Eskeland; Skulstad, Mette L. 2007. "Kanadaskogen skal utredes".
 • Schutz, Sigrid Eskeland; Sylte, Gudrun Urd; Mæland, Pål Andreas. 2007. "Bergen får ikke lov til å fjerne piggdekkavgiften".
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2006. "Taper 40 millioner på kommunal retrett.".
 • Wilberg, Cornelia; Schutz, Sigrid Eskeland. 2005. "Begår ikke kontrakstsbrudd".
Dokumentar
 • Myklebust, Ingunn Elise; Schutz, Sigrid Eskeland. 2012. Kystbelta i Europa er under press. Hyttebygging, næringsaktivitet og fornybar energiproduksjon, naturvern og allemannsrett - alle vil ha sin bit av strandsona. Er det stat eller kommune som sit i førarsetet? Friområde eller rorbu?
Programdeltagelse
 • Video, Serdy; Schutz, Sigrid Eskeland. 2013. Le Bonheur en Scandinavie.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2006. Intervju, TV2-nyhetene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Askeland, Bjarte; Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Holmøyvik, Eirik; Konow, Berte-Elen R; Nordtveit, Ernst; Schütz, Sigrid Eskeland. 2019. Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. 20 sider.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Nordtveit, Ernst. 2018. Article 74. Protective measures. 17 sider.
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Nordtveit, Ernst. 2018. Article 73. Object and purpose of EEA environmental law. 7 sider.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Sjødeponi - utfylling av ei lakune i vassreguleringa? 16 sider.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Renewable energy production in marine areas and coastal zone – the Norwegian model. 5 sider.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2016. Natur, artar og økosystem som regionale forvaltingsobjekt. 24 sider.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2015. Vurderingar av proporsjonalitet i EU-/EØS-retten. 40 sider.
 • Schütz, Sigrid Eskeland. 2014. Internasjonale og EØS-rettslege perspektiv. 39 sider.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2013. Strategiar i forvalting av marine økosystem. 12 sider.
 • Schutz, Sigrid Eskeland. 2002. Tolegrense ved forureiningsskade på person. 12 sider.
Poster
 • Schütz, Sigrid Eskeland; Herrera Anchustegui, Ignacio. 2019. Faculty of Law and Bergen Offshore Wind Centre - DeWindSea & Gov-Wind Projects .
Forord
 • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Kjære Jan Fridthjof, gratulerer med dagen. 13-14.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Schütz leder prosjektet “Challenges to law due to climate change” financing master students (60 ETC), I samarbeid med Norsk klimastiftelse, finansiert av fritt ord- stiftelsen ogo Sparebanken Vest, en uavhengig finansgruppe innen banking og finansiering på vestlandet.
   
 • Schütz er i ledelsesteamet for forskningsprosjektet “Legal governance in land use planning [GOVLAND] -Striking a balance between national and municipal power and between private initiative and public control”, finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet har internasjonale partnere fra Montréal, Canada og Aberdeen i Scotland.
   
 • Schütz leder det internasjonale forskningsprosjektet “Causes and Consequences of the Legal Architecture of Climate Politics” (LEG-ARCH), et sammarbeidsprosjekt mellom Det juridiske fakultet og institutt for sammenlignende politikk, samfunnsvitenskapelig fakultet, UiB.