Hjem
Sigrid Eskeland Schützs bilde

Sigrid Eskeland Schütz

Professor
 • E-postSigrid.Schytz@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 89
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Siden 2011 har Schütz ledet Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett ved Det juridiske fakultet, UiB. Gruppen studerer;
"legal aspects of property, jurisdiction and management of ocean areas and marine resources, legal models for ecosystem-based management, petroleum and energy, spatial planning and building law, environmental impact assessments, impact of property regime and regulation on development of ecosystems and impact of property system, property registration and mortgage for economic development."

Gruppen er delvis eksternfinansiert.

Schütz, S.E. «Environmental Law and Marine Governance», Guest lecture, The Norwegian China Law Centre, Faculty of Law, University of Bergen, under the Maritime Bergen Law Summer Programme, 2018.

Schütz S.E. “Making space for renewable energy”, Nordic student week, Bergen, Guest lecture, 2016.

Schütz, S.E. «Den internasjonale havforvaltninga er ikkje effektiv» (The lack of effectivness in international marine management). http://innsikt.bt.no 2015 (online newspaper).

Schütz, S.E. “Ecosystem-based marine management in Europe”. Nordisk Uke (Nordic meeting for law students); 2015.

Schütz, S.E. «Legal puzzle in the North Sea”. Hubro [Magazine] 2015.

Veiledning:
2017 - : Veiledning av phD-student, Det juridiske fakultet, UiT
2014 - :Veiledning av masterstudenter ved UiO

Undervisning

Ved Det juridiske Fakultet:

Har siden 1997 undervist i offentlig og privatrett på masterstudiet ved Det juridiske fakultet, UIB.

2018: Maritim Bergen Law Summer Programme, The Nowegian China Law Centre, The faculty of Law, UiB.

2018: Juristenes utdanningssenter, Bergen.

2013 - 2017: Centre for Continuing Education, UiB. Land use planning/environmental law

2012 - 2017: Region og regionalisering, masterprogram. Det humanistiske fakultet, UiB. REG303

Ved NMBU

2013: NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Ås
Continuing education, environmental impact assessments

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2019. From strategic marine planning to project licences – Striking a balance between predictability and adaptability in the management of aquaculture and offshore wind farms. Marine Policy. 1-11.
 • 2018. Marine Spatial Planning – Prospects for the Arctic. Arctic Review on Law and Politics. 44-66.
 • 2016. Coastal zone management – between politics and law: new guidelines for differentiated management of the shore zone in Norway. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. 189-201.
 • 2014. Vassdirektivet - konsekvensar for næringsverksemd. Tidsskrift for eiendomsrett. 11-47.
 • 2012. Statlege planretningslinjer for forvaltning av strandsona. Tidsskrift for eiendomsrett. 87-119.
 • 1999. Tilrettelegging av miljøkvalitet i bustadområde. Kart og plan. 195-203.
 • 1997. Ansvar for skade ved "forurensning som er tillatt", forureiningslova § 56. Det juridiske fakultets skriftserie. 71 sider.
Rapport
 • 2016. Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. .
Faglig foredrag
 • 2020. Moderator, paneldebatt.
 • 2018. Bridging marine science and policy through legal research.
 • 2016. Klima, juss og etikk: Kor stor risiko har éin generasjon lov å utsetje neste generasjon for?
 • 2015. Ecosystem-based marine management in Europe.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2020. Paneldebatt om Borgarting lagmannsrett-klimasøksmålet.
 • 2019. Panellist. Maritime governance, maritime genetic resources, ocean and climate.
 • 2019. Juss på nynorsk.
 • 2018. Presentasjon av marin forsking.
 • 2017. Kva direkte og indirekte rolle spelar EØS-avtalen for forvalting av marine miljø og areal?
 • 2017. Climate and energy transition in the context of law.
 • 2016. Grunnlova § 112 og miljølovgjevingstiltak. -Korleis sikrar styresmaktene livsgrunnlaget for akvatiske økosystem? .
 • 2015. Økosystema i havet – siste utpost for lovløysa?
 • 2006. Nye krav til miljøkonsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova.
 • 2006. "Utviklingstrekk i tilhøvet mellom privat eigedomsrett og offentleg styring.".
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Plast som hamnar i naturen - kva ansvar kviler på næringslivet?
 • 2020. Monitoring offshore CO2 storage projects, aligning capabilities with regulations and public expectations. .
 • 2019. Moderator. Ocean-related research and innovation.
 • 2019. Legal perspectives in Norwegian Aquaculture.
 • 2019. International and national environmental disasters.
 • 2019. From Strategic Marine Planning to Project Licences.
 • 2019. Environmental Law and Marine Pollution.
 • 2019. Designing a Refined Legal Framework for Offshore Wind in the North Sea Basin (DeWindSea).
 • 2019. Carbon capture storage, legal constraints and opportunities.
 • 2019. CCS legal aspects.
 • 2019. Arrangør av seminar. Project presentation.
 • 2018. From strategic marine planning to project licences -Between foreseeability and adaptivity in management of aquaculture and off shore wind farms.
 • 2018. Blå vekst - grønt press; akvakultur og vindmøller i norsk og skotsk sone.
 • 2017. Villfiskomsetning - monopol og avtalefridom.
 • 2017. Presentasjon av forskningsprosjekt: Legal governance in land use planning,GOVLAND.
 • 2017. Ny konsekvensutgreiingsforskrift; kva er nytt og kvifor?
 • 2017. Marin rettsforskning.
 • 2017. Legal perspectives on marine management.
 • 2017. Kyst og hav i møte med miljøretten.
 • 2017. Kommunen som forureinar og lokal forureiningsmyndigheit.
 • 2017. Klimatiltak i planlegging: Oversikt over materielle og prosessuelle reglar i plan- og bygningslova.
 • 2017. Comment to key note lecture: How to achieve a sustainable future?
 • 2017. Administrative review in Norwegian land-use planning.
 • 2016. Rettslege rammer for sjødeponi.
 • 2016. Natur, artar og økosystem som regionale forvaltingsobjekt.
 • 2016. Miljøkvalitetsnormer i kystsonen.
 • 2016. Making space for renewable energy.
 • 2016. Konsekvensutgreiing av reguleringsplaner.
 • 2016. Konsekvensutgreiing.
 • 2015. Marine Spatial Planning — Prospects for the Arctic.
 • 2015. Legal aspects to renewable energy production in marine areas and coastal zone.
 • 2015. I kva grad prøver domstolane politiske og verdiladde avvegingar i forvaltinga og spørsmål om ei avgjerd er rimeleg?
 • 2015. Environmental quality norms in marine management.
 • 2014. Rettslege miljøkvalitetskrav til arktiske marine økosystem.
 • 2014. Kan vi normere økosystema? – særleg om miljøkrav knytt til sjø og vatn.
 • 2014. Framtida for forvalting av marine miljø og areal - direkte og indirekte innverknad frå EU.
 • 2013. Vassdirektivet - verknader for konsesjonstildeling.
 • 2013. Science, Law and Politics. Evidence-based management of marine ecosystems.
 • 2012. Realisering av miljøkvalitetsmål gjennom marin arealplanlegging og sektorforvaltning.
 • 2012. Operasjonalisering av økosystembasert forvaltning. -Mot regionalisering av marin forvaltning?
 • 2012. Naturmangfaldlova.
 • 2012. Gjennomføringa av EUs vassrammedirektiv (2000/60/EF) i norsk rett: konsekvensar for vassforvalting og næringsverksemd.
 • 2011. Vassdirektivet - mot ei økosystemforvalting av vassressursane?
 • 2011. Science, Law and Politics – Scientific or evidence-based knowledge in management of ecosystems.
 • 2011. Regionalisering av havområde.
 • 2011. Arealplanlegging.
 • 2010. Nye strategiar for marin areal- og ressursforvaltning i Nordområda.
 • 2007. Erstatningsansvar for forurensningsskade.
 • 2007. Ekspropriasjon og erstatning etter planlova - rettsprinsipp og hovudliner i reguleringa.
 • 2005. EØS-rettslege krav til konsekvensanalyser - relevans for petroleumsverksemda?
Anmeldelse
 • 2011. Hans Chr. Bugge: Lærebok i miljøforvaltningsrett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 284-300.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2020. Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk.
 • 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2015. EØS-puslespelet og brikkene som manglar. http://innsikt.bt.no.
 • 2015. Domstolsprøving av forvaltninga. http://innsikt.bt.no.
 • 2015. Distré eller juksemaker? Eksamensjuks i Høgsterett. http://innsikt.bt.no.
 • 2015. Den internasjonale havforvaltninga er ikkje effektiv. http://innsikt.bt.no.
 • 2014. Sjødeponi - alt du treng å vite for å ha eit ord med i laget. http://innsikt.bt.no.
Kronikk
 • 2020. Omkamp om dipensasjon. Kommunal rapport.
 • 2016. Ein juridisk floke. Bergens Tidende.
 • 2014. Tid for helsesjekk -Bør vi ha betre oversikt over vassressursane si helse? http://innsikt.bt.no.
 • 2010. Ei framtid med færre kjemikaliar. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2019. The Community of Interest Approach in International Water Law. A Legal Framework for Common Management of International Watercourses.
 • 2007. Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak. Plan- og bygningslova kap VII-a i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42.
 • 2006. Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak Plan- og bygningslova kap VII-a i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42.
Intervju
 • 2020. -Nei, Time risikerer ikkje millionsøksmål.
 • 2019. Over en tredjedel av byggeløyvene som blir gitt i Fjell, er dispensasjoner.
 • 2019. Jusprofessor tviler på at lakseproduksjonen må tas ned.
 • 2019. EU-direktiv kan stoppe vekst i norsk oppdrett.
 • 2017. Paragrafer om å flytte fjell.
 • 2016. Kan ikke straffes for å plante poteter.
 • 2015. Snart kommer utlysningen fra Akademiaavtalen.
 • 2015. Legal puzzle in the North Sea.
 • 2015. Eit puslespel i Nordsjøen. Korleis skal ein best forvalte eit økosystem?
 • 2011. Midt i den problematiske strandsonen.
 • 2010. Varslet ingen om radioaktivt avfall.
 • 2010. Mindre rom for dispensasjon - ekspertintervjuet.
 • 2008. "Flyplass-naboer kan ha krav på erstatning.".
 • 2007. Intervju om reguleringsplan for Muradalen kraftverk i Rosendal.
 • 2007. Intervju om reguleringsplan for Muradalen kraftverk i Rosendal.
 • 2007. Forskere uten lampefeber.
 • 2007. "Kanadaskogen skal utredes".
 • 2007. "Bergen får ikke lov til å fjerne piggdekkavgiften".
 • 2006. "Taper 40 millioner på kommunal retrett.".
 • 2005. "Begår ikke kontrakstsbrudd".
Dokumentar
 • 2012. Kystbelta i Europa er under press. Hyttebygging, næringsaktivitet og fornybar energiproduksjon, naturvern og allemannsrett - alle vil ha sin bit av strandsona. Er det stat eller kommune som sit i førarsetet? Friområde eller rorbu?
Programdeltagelse
 • 2013. Le Bonheur en Scandinavie.
 • 2006. Intervju, TV2-nyhetene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. Rammer for ein god oppvekst - korleis skal plan- og bygningslova sikre "barnets beste"? 19 sider.
 • 2019. Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. 20 sider.
 • 2018. Article 74. Protective measures. 17 sider.
 • 2018. Article 73. Object and purpose of EEA environmental law. 7 sider.
 • 2016. Sjødeponi - utfylling av ei lakune i vassreguleringa? 16 sider.
 • 2016. Renewable energy production in marine areas and coastal zone – the Norwegian model. 5 sider.
 • 2016. Natur, artar og økosystem som regionale forvaltingsobjekt. 24 sider.
 • 2015. Vurderingar av proporsjonalitet i EU-/EØS-retten. 40 sider.
 • 2014. Internasjonale og EØS-rettslege perspektiv. 39 sider.
 • 2013. Strategiar i forvalting av marine økosystem. 12 sider.
 • 2002. Tolegrense ved forureiningsskade på person. 12 sider.
Poster
 • 2019. Faculty of Law and Bergen Offshore Wind Centre - DeWindSea & Gov-Wind Projects .
Forord
 • 2013. Kjære Jan Fridthjof, gratulerer med dagen. 13-14.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Schütz leder prosjektet “Challenges to law due to climate change” financing master students (60 ETC), I samarbeid med Norsk klimastiftelse, finansiert av fritt ord- stiftelsen ogo Sparebanken Vest, en uavhengig finansgruppe innen banking og finansiering på vestlandet.
   
 • Schütz er i ledelsesteamet for forskningsprosjektet “Legal governance in land use planning [GOVLAND] -Striking a balance between national and municipal power and between private initiative and public control”, finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet har internasjonale partnere fra Montréal, Canada og Aberdeen i Scotland.
   
 • Schütz leder det internasjonale forskningsprosjektet “Causes and Consequences of the Legal Architecture of Climate Politics” (LEG-ARCH), et sammarbeidsprosjekt mellom Det juridiske fakultet og institutt for sammenlignende politikk, samfunnsvitenskapelig fakultet, UiB.