Hjem
Sigrid Eskeland Schützs bilde

Sigrid Eskeland Schütz

Professor, visedekan for forskningsledelse og innovasjon
 • E-postSigrid.Schytz@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 89+47 481 50 983
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Siden 2011 har Schütz ledet Forskergruppe for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett ved Det juridiske fakultet, UiB. Gruppen studerer;
"legal aspects of property, jurisdiction and management of ocean areas and marine resources, legal models for ecosystem-based management, petroleum and energy, spatial planning and building law, environmental impact assessments, impact of property regime and regulation on development of ecosystems and impact of property system, property registration and mortgage for economic development."

Gruppen er delvis eksternfinansiert.

Schütz, S.E. «Environmental Law and Marine Governance», Guest lecture, The Norwegian China Law Centre, Faculty of Law, University of Bergen, under the Maritime Bergen Law Summer Programme, 2018.

Schütz S.E. “Making space for renewable energy”, Nordic student week, Bergen, Guest lecture, 2016.

Schütz, S.E. «Den internasjonale havforvaltninga er ikkje effektiv» (The lack of effectivness in international marine management). http://innsikt.bt.no 2015 (online newspaper).

Schütz, S.E. “Ecosystem-based marine management in Europe”. Nordisk Uke (Nordic meeting for law students); 2015.

Schütz, S.E. «Legal puzzle in the North Sea”. Hubro [Magazine] 2015.

Veiledning:
2017 - : Veiledning av phD-student, Det juridiske fakultet, UiT
2014 - :Veiledning av masterstudenter ved UiO

Undervisning

Ved Det juridiske Fakultet:

Har siden 1997 undervist i offentlig og privatrett på masterstudiet ved Det juridiske fakultet, UIB.

2018: Maritim Bergen Law Summer Programme, The Nowegian China Law Centre, The faculty of Law, UiB.

2018: Juristenes utdanningssenter, Bergen.

2013 - 2017: Centre for Continuing Education, UiB. Land use planning/environmental law

2012 - 2017: Region og regionalisering, masterprogram. Det humanistiske fakultet, UiB. REG303

Ved NMBU

2013: NMBU | Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Ås
Continuing education, environmental impact assessments

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Karnov lovkommentar. Plan- og bygningsloven. Kap 14. Konsekvensutredninger for tiltak og planer etter annet lovverk. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2022). Karnov lovkommentar, Plan- og bygningsloven. Kap 4. Generelle utredningskrav. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Efficient marine environmental characterisation to support monitoring of geological CO2 storage. International Journal of Greenhouse Gas Control. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). From strategic marine planning to project licences – Striking a balance between predictability and adaptability in the management of aquaculture and offshore wind farms. Marine Policy. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2018). Marine Spatial Planning – Prospects for the Arctic. Arctic Review on Law and Politics. 44-66.
 • Vis forfatter(e) (2016). Coastal zone management – between politics and law: new guidelines for differentiated management of the shore zone in Norway. Local Environment : the International Journal of Justice and Sustainability. 189-201.
 • Vis forfatter(e) (2014). Vassdirektivet - konsekvensar for næringsverksemd. Tidsskrift for eiendomsrett. 11-47.
 • Vis forfatter(e) (2012). Statlege planretningslinjer for forvaltning av strandsona. Tidsskrift for eiendomsrett. 87-119.
 • Vis forfatter(e) (1999). Tilrettelegging av miljøkvalitet i bustadområde. Kart og Plan. 195-203.
 • Vis forfatter(e) (1997). Ansvar for skade ved "forurensning som er tillatt", forureiningslova § 56. Det juridiske fakultets skriftserie. 71 sider.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2024). Legal pathways towards sustainable blue food systems in the aquaculture sector . .
 • Vis forfatter(e) (2023). Report on regulations and technological capabilities for monitoring CO2 storage sites. .
 • Vis forfatter(e) (2023). Inntekts- og utbyggingsdepartementa finter Klima- og miljødepartementet, og kjem unna med det, i rapporten Hvem har makt i norsk klimapolitikk. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (2023). Faglig grunnlag for overordnede prinsipper for arealbruk til havs. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Report on regulations and technological capabilities for monitoring CO2 storage sites. ACTOM project report. Version 1.0. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Unntak fra plikten til å utføre miljøkonsekvensutredning i lys av EØS-retten. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Forenklinger og forbedringer innen førstehåndsomsetningen av fisk. Rapport fra ekspertgruppe nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Forskning og utdanning rundt havvind .
 • Vis forfatter(e) (2023). Paneldebatt: Ei storstilt utbygging av havvind har store konsekvensar for miljøet i havet. Kva veit vi, og kva treng vi å vite?
 • Vis forfatter(e) (2022). Paneldebatt; Hvordan ta vare på havet på en bærekraftig måte?
 • Vis forfatter(e) (2022). Havets vegetasjon: Hva skjer med den blå skogen? .
 • Vis forfatter(e) (2022). Energiomstilling: Viktigheten av et godt juridisk og økonomisk rammeverk .
 • Vis forfatter(e) (2021). Regulering av vindkraft på land og til havs; fellestrekk og ulikskapar.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimasøksmålet og dommen i Høyesterett.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimadommen forklart. Paneldebatt om klimasøksmålet og dets betydning.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimadommen - ein samtale.
 • Vis forfatter(e) (2021). Can we achieve "good environmental status" in lakes, rivers, fjords and seas?
 • Vis forfatter(e) (2021). Brannslukking eller føre-var? EU-retten si rolle i europeisk miljøforvaltning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Moderator, paneldebatt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Klimasøksmålet - ny runde.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bridging marine science and policy through legal research.
 • Vis forfatter(e) (2016). Klima, juss og etikk: Kor stor risiko har éin generasjon lov å utsetje neste generasjon for?
 • Vis forfatter(e) (2015). Ecosystem-based marine management in Europe.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Innlegg og panelsamtale: Tøyeligheten i lovverket.
 • Vis forfatter(e) (2022). Paneldebatt:"Klimasøksmål jorden rundt - hvem, hva, hvorfor?" .
 • Vis forfatter(e) (2021). Filmpresentasjon om karbonlagring og juss.
 • Vis forfatter(e) (2020). Paneldebatt om Borgarting lagmannsrett-klimasøksmålet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Panellist. Maritime governance, maritime genetic resources, ocean and climate.
 • Vis forfatter(e) (2019). Juss på nynorsk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Presentasjon av marin forsking.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kva direkte og indirekte rolle spelar EØS-avtalen for forvalting av marine miljø og areal?
 • Vis forfatter(e) (2017). Climate and energy transition in the context of law.
 • Vis forfatter(e) (2016). Grunnlova § 112 og miljølovgjevingstiltak. -Korleis sikrar styresmaktene livsgrunnlaget for akvatiske økosystem? .
 • Vis forfatter(e) (2015). Økosystema i havet – siste utpost for lovløysa?
 • Vis forfatter(e) (2006). Nye krav til miljøkonsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Utviklingstrekk i tilhøvet mellom privat eigedomsrett og offentleg styring.".
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Regulatory facilitation for multiuse in marine industrialised areas.
 • Vis forfatter(e) (2023). Vindkraft.
 • Vis forfatter(e) (2023). Responsible legal research for the future- Bridging science and policy through legal research.
 • Vis forfatter(e) (2023). Eit hav av moglegheiter.
 • Vis forfatter(e) (2023). Bringing Marine Spatial Planning processes into a Nordic context: What do we need to know?
 • Vis forfatter(e) (2022). The role of CCS in the offshore energy transition: Hydrogen, Energy Islands and Multi-Use? .
 • Vis forfatter(e) (2022). Presentation:Faster permission process for Norwegian offshore wind?/Panel debate: 3 GW in Norwegian waters before 2030 - what does it take?
 • Vis forfatter(e) (2022). Offshore wind in Utsira and Sørlige Nordsjø II, phase I; what now?
 • Vis forfatter(e) (2022). Marin arealplanlegging.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kraftdebatten. Kva vil vi med den fornybare krafta vår? Elektrifisering, landstrøm, havvind, nye grønne næringar, krafteksport.
 • Vis forfatter(e) (2022). Konsesjonsprosess for havvind.
 • Vis forfatter(e) (2022). Klimasøksmålet til Menneskerettighetsdomstolen. Kan vi løse klimaspørsmål og andre gjenstridige problem i domstolene? Vil Den europeiske menneskerettighetsdomstolen holde statene ansvarlig for klimaendringene?
 • Vis forfatter(e) (2022). Karbonlagring.
 • Vis forfatter(e) (2022). Is maritime multi-use the future?
 • Vis forfatter(e) (2022). Integrated maritime policy and law - Prospects for the Arctic.
 • Vis forfatter(e) (2022). Arealbruk og arealfordeling til havs - prinsipper for prioritering. Flerbruk og sambruk. .
 • Vis forfatter(e) (2022). ACT on Marine Monitoring, project presentation.
 • Vis forfatter(e) (2021). Prioritising under contested public perceptions - how policy, regulation, technology and responsible research and innovation (RRI) frame public perception on climate technologies.
 • Vis forfatter(e) (2020). Plast som hamnar i naturen - kva ansvar kviler på næringslivet?
 • Vis forfatter(e) (2020). Part 1: CCS regulatory framework.
 • Vis forfatter(e) (2020). Monitoring offshore CO2 storage projects, aligning capabilities with regulations and public expectations. .
 • Vis forfatter(e) (2020). Klimasøksmålet, og følgjer for plan- og bygningsretten.
 • Vis forfatter(e) (2019). Moderator. Ocean-related research and innovation.
 • Vis forfatter(e) (2019). Legal perspectives in Norwegian Aquaculture.
 • Vis forfatter(e) (2019). International and national environmental disasters.
 • Vis forfatter(e) (2019). From Strategic Marine Planning to Project Licences.
 • Vis forfatter(e) (2019). Environmental Law and Marine Pollution.
 • Vis forfatter(e) (2019). Designing a Refined Legal Framework for Offshore Wind in the North Sea Basin (DeWindSea).
 • Vis forfatter(e) (2019). Carbon capture storage, legal constraints and opportunities.
 • Vis forfatter(e) (2019). CCS legal aspects.
 • Vis forfatter(e) (2019). Arrangør av seminar. Project presentation.
 • Vis forfatter(e) (2018). From strategic marine planning to project licences -Between foreseeability and adaptivity in management of aquaculture and off shore wind farms.
 • Vis forfatter(e) (2018). Blå vekst - grønt press; akvakultur og vindmøller i norsk og skotsk sone.
 • Vis forfatter(e) (2017). Villfiskomsetning - monopol og avtalefridom.
 • Vis forfatter(e) (2017). Presentasjon av forskningsprosjekt: Legal governance in land use planning,GOVLAND.
 • Vis forfatter(e) (2017). Ny konsekvensutgreiingsforskrift; kva er nytt og kvifor?
 • Vis forfatter(e) (2017). Marin rettsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Legal perspectives on marine management.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kyst og hav i møte med miljøretten.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kommunen som forureinar og lokal forureiningsmyndigheit.
 • Vis forfatter(e) (2017). Klimatiltak i planlegging: Oversikt over materielle og prosessuelle reglar i plan- og bygningslova.
 • Vis forfatter(e) (2017). Comment to key note lecture: How to achieve a sustainable future?
 • Vis forfatter(e) (2017). Administrative review in Norwegian land-use planning.
 • Vis forfatter(e) (2016). Rettslege rammer for sjødeponi.
 • Vis forfatter(e) (2016). Natur, artar og økosystem som regionale forvaltingsobjekt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Miljøkvalitetsnormer i kystsonen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Making space for renewable energy.
 • Vis forfatter(e) (2016). Konsekvensutgreiing av reguleringsplaner.
 • Vis forfatter(e) (2016). Konsekvensutgreiing.
 • Vis forfatter(e) (2015). Marine Spatial Planning — Prospects for the Arctic.
 • Vis forfatter(e) (2015). Legal aspects to renewable energy production in marine areas and coastal zone.
 • Vis forfatter(e) (2015). I kva grad prøver domstolane politiske og verdiladde avvegingar i forvaltinga og spørsmål om ei avgjerd er rimeleg?
 • Vis forfatter(e) (2015). Environmental quality norms in marine management.
 • Vis forfatter(e) (2014). Rettslege miljøkvalitetskrav til arktiske marine økosystem.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kan vi normere økosystema? – særleg om miljøkrav knytt til sjø og vatn.
 • Vis forfatter(e) (2014). Framtida for forvalting av marine miljø og areal - direkte og indirekte innverknad frå EU.
 • Vis forfatter(e) (2013). Vassdirektivet - verknader for konsesjonstildeling.
 • Vis forfatter(e) (2013). Science, Law and Politics. Evidence-based management of marine ecosystems.
 • Vis forfatter(e) (2012). Realisering av miljøkvalitetsmål gjennom marin arealplanlegging og sektorforvaltning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Operasjonalisering av økosystembasert forvaltning. -Mot regionalisering av marin forvaltning?
 • Vis forfatter(e) (2012). Naturmangfaldlova.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gjennomføringa av EUs vassrammedirektiv (2000/60/EF) i norsk rett: konsekvensar for vassforvalting og næringsverksemd.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vassdirektivet - mot ei økosystemforvalting av vassressursane?
 • Vis forfatter(e) (2011). Science, Law and Politics – Scientific or evidence-based knowledge in management of ecosystems.
 • Vis forfatter(e) (2011). Regionalisering av havområde.
 • Vis forfatter(e) (2011). Arealplanlegging.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nye strategiar for marin areal- og ressursforvaltning i Nordområda.
 • Vis forfatter(e) (2007). Erstatningsansvar for forurensningsskade.
 • Vis forfatter(e) (2007). Ekspropriasjon og erstatning etter planlova - rettsprinsipp og hovudliner i reguleringa.
 • Vis forfatter(e) (2005). EØS-rettslege krav til konsekvensanalyser - relevans for petroleumsverksemda?
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2023). Stortinget bør setje krav til kjøparar av norsk gass. Rett24.no.
Annen presentasjon
 • Vis forfatter(e) (2023). Forskningstorget, spillapp for barn for illustrasjon av miljøproblem.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2021). Marine Monitoring of Storage Sites, Potential Conflicts in Regulations and Technological Capabilities. ghgt online scientific paper.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2011). Hans Chr. Bugge: Lærebok i miljøforvaltningsrett. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 284-300.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2020). Likestilling, barn og velferd. Rettsfelt i utvikling. Gyldendal Juridisk.
 • Vis forfatter(e) (2013). Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). EØS-puslespelet og brikkene som manglar. http://innsikt.bt.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). Domstolsprøving av forvaltninga. http://innsikt.bt.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). Distré eller juksemaker? Eksamensjuks i Høgsterett. http://innsikt.bt.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). Den internasjonale havforvaltninga er ikkje effektiv. http://innsikt.bt.no.
 • Vis forfatter(e) (2014). Sjødeponi - alt du treng å vite for å ha eit ord med i laget. http://innsikt.bt.no.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Inntekts- og utbyggingsdepartementa finter Klima- og miljødepartementet, og kjem unna med det. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Det lovforslaget som er fremja, gjev ikkje ei god rettsleg handterig av kvepsebolet i plan- og bygningslova; dispensasjonssaker. Bergens Arbeiderblad (BA).
 • Vis forfatter(e) (2020). Omkamp om dipensasjon. Kommunal rapport.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ein juridisk floke. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tid for helsesjekk -Bør vi ha betre oversikt over vassressursane si helse? http://innsikt.bt.no.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ei framtid med færre kjemikaliar. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2019). The Community of Interest Approach in International Water Law. A Legal Framework for Common Management of International Watercourses.
 • Vis forfatter(e) (2007). Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak. Plan- og bygningslova kap VII-a i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42.
 • Vis forfatter(e) (2006). Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak Plan- og bygningslova kap VII-a i lys av EØS-direktiv 85/337 og 2001/42.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2024). Staten tapte rettssak, men ikke sikkert det stenger oljefelt.
 • Vis forfatter(e) (2024). Staten tapte klimasøksmål, men hva betyr det?
 • Vis forfatter(e) (2024). Miljørørsla tapte mot staten i Førdefjorden.
 • Vis forfatter(e) (2024). Jusprofessor om oljedommen: – Begrensede konsekvenser.
 • Vis forfatter(e) (2023). Vi trenger arealplaner til havs.
 • Vis forfatter(e) (2022). Rådmann stiller spørsmål ved "kvasibehandling" av saker.
 • Vis forfatter(e) (2022). Professor: Slik kan konsesjonsprosessen for havvind effektiviseres.
 • Vis forfatter(e) (2022). Professor: Langt flere oljevedtak kan være ulovlige.
 • Vis forfatter(e) (2022). Equinor kan få oljeskatt på Trollvind.
 • Vis forfatter(e) (2021). Noors Hooggerechtshof stelt Sami-gemeenschap in het gelijk: vergunningen voor windmolens zijn onwettig.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hotell nekter badegjester å bruke stranda.
 • Vis forfatter(e) (2020). -Nei, Time risikerer ikkje millionsøksmål.
 • Vis forfatter(e) (2019). Over en tredjedel av byggeløyvene som blir gitt i Fjell, er dispensasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2019). Jusprofessor tviler på at lakseproduksjonen må tas ned.
 • Vis forfatter(e) (2019). EU-direktiv kan stoppe vekst i norsk oppdrett.
 • Vis forfatter(e) (2017). Paragrafer om å flytte fjell.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kan ikke straffes for å plante poteter.
 • Vis forfatter(e) (2015). Snart kommer utlysningen fra Akademiaavtalen.
 • Vis forfatter(e) (2015). Legal puzzle in the North Sea.
 • Vis forfatter(e) (2015). Eit puslespel i Nordsjøen. Korleis skal ein best forvalte eit økosystem?
 • Vis forfatter(e) (2011). Midt i den problematiske strandsonen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Varslet ingen om radioaktivt avfall.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mindre rom for dispensasjon - ekspertintervjuet.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Flyplass-naboer kan ha krav på erstatning.".
 • Vis forfatter(e) (2007). Intervju om reguleringsplan for Muradalen kraftverk i Rosendal.
 • Vis forfatter(e) (2007). Intervju om reguleringsplan for Muradalen kraftverk i Rosendal.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forskere uten lampefeber.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Kanadaskogen skal utredes".
 • Vis forfatter(e) (2007). "Bergen får ikke lov til å fjerne piggdekkavgiften".
 • Vis forfatter(e) (2006). "Taper 40 millioner på kommunal retrett.".
 • Vis forfatter(e) (2005). "Begår ikke kontrakstsbrudd".
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2012). Kystbelta i Europa er under press. Hyttebygging, næringsaktivitet og fornybar energiproduksjon, naturvern og allemannsrett - alle vil ha sin bit av strandsona. Er det stat eller kommune som sit i førarsetet? Friområde eller rorbu?
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Klimasøksmålet til Menneskerettighetsdomstolen.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2024). Mijøbevegelsen tapte søksmål om Førdefjorden.
 • Vis forfatter(e) (2024). I dag kjem saka om Førdefjorden. Nyhetsmorgen - TV.
 • Vis forfatter(e) (2013). Le Bonheur en Scandinavie.
 • Vis forfatter(e) (2006). Intervju, TV2-nyhetene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Offshore Wind Licensing in Norway. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Legal engineering grappling with systemic faults and flaws in ecosystem law. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Localizing the Sustainable Development Goals for Marine and Coastal Management in Norway: A Venture Overdue. . 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Rammer for ein god oppvekst - korleis skal plan- og bygningslova sikre "barnets beste"? 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Klimarettslege utfordringar for rettsvitskapen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Article 74. Protective measures. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Article 73. Object and purpose of EEA environmental law. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Sjødeponi - utfylling av ei lakune i vassreguleringa? 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Renewable energy production in marine areas and coastal zone – the Norwegian model. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Natur, artar og økosystem som regionale forvaltingsobjekt. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vurderingar av proporsjonalitet i EU-/EØS-retten. 40 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Internasjonale og EØS-rettslege perspektiv. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Strategiar i forvalting av marine økosystem. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tolegrense ved forureiningsskade på person. 12 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2023). Assurance offshore CO2 monitoring, a cross-disciplinary approach. .
 • Vis forfatter(e) (2021). Marine Monitoring of Storage Sites, Potential Conflicts in Regulations and Technological Capabilities.
 • Vis forfatter(e) (2019). Faculty of Law and Bergen Offshore Wind Centre - DeWindSea & Gov-Wind Projects .
Forord
 • Vis forfatter(e) (2013). Kjære Jan Fridthjof, gratulerer med dagen. 13-14.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Schütz leder prosjektet “Challenges to law due to climate change” financing master students (60 ETC), I samarbeid med Norsk klimastiftelse, finansiert av fritt ord- stiftelsen ogo Sparebanken Vest, en uavhengig finansgruppe innen banking og finansiering på vestlandet.
   
 • Schütz er i ledelsesteamet for forskningsprosjektet “Legal governance in land use planning [GOVLAND] -Striking a balance between national and municipal power and between private initiative and public control”, finansiert av Norges forskningsråd. Prosjektet har internasjonale partnere fra Montréal, Canada og Aberdeen i Scotland.
   
 • Schütz leder det internasjonale forskningsprosjektet “Causes and Consequences of the Legal Architecture of Climate Politics” (LEG-ARCH), et sammarbeidsprosjekt mellom Det juridiske fakultet og institutt for sammenlignende politikk, samfunnsvitenskapelig fakultet, UiB.