Hjem
Innovasjonsverkstad

UiB innovasjon

UiBs innovasjonsarbeid skal skje ut fra hele bredden av våre fagområder. Vi ønsker at våre studenters og ansattes ideer skal realiseres i samfunnet, og bidra til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn, enten gjennom kommersielle eller ikke-kommersielle veier.

Nyhet
Bjarne Hansen og Gerd Kvale

Nasjonal innovasjonspris til bergensforskarar

Bjarne Hansen og Gerd Kvale får den prestisjetunge innovasjonsprisen til Forskingsrådet.

NYHET | FORSKNING OG INNOVASJON
Harald Sodemann

Grunnforsking frå Bergen blir løfta opp som særleg samfunnsnyttig av EU

Ein supermodell som kan varsle tørke opptil eit år på førehand, og eit overvakingssystem for vatn i atmosfæren som kan finne ut kor snø kjem frå, er vurdert av EU til å ha så stor samfunnsnytte at dei har fått særleg finansiering for å bli utvikla vidare.

Innovasjon
Leif Ove Larsen

Stor interesse for SFI-oppstart

- Det krev ein spesiell motivasjon for å drive fram ein SFI. Ein SFF er ein tur i parken i forhold, sa Leif Ove Larsen under møtet som set i gang arbeidet med å førebu seg til neste SFI-runde. Men sjølv om det er krevjande var det stor interesse for å få eit senter for forskingsdriven innovasjon.

The Change Conference
konferansier-trioen på konferansen

- Berre hopp i det, så får du erfaringa du treng undervegs!

Tastebuds-gründer Alexander Muri har eit godt råd til alle studentar som har lyst til å state opp noko sjølv: - Berre hopp i det! Det finst uansett aldri ei "rett tid" til å starte eit selskap.

Nyhet
Ole Alexander Bakkevik, Elisabeth Tran og Lars Birger Bergmål i Medretur

TVEPS-samarbeid ble gründerbedrift

Studentene Ole Alexander og Elisabeth møttes i TVEPS. Det ble starten på videre samarbeid og utviklingen av en bærekraftig løsning for retur av medisiner.

Universitetet i Bergens strategi for 2019–2022 peker på hvordan UiB gjennom innovasjon og tilrettelegging for entreprenørskap kan øke samarbeidet med forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor og dermed å bidra til å utvikle samfunnet både lokalt, nasjonalt og globalt.

UiBs samfunnsoppdrag knyttet til innovasjon er forankret i UiBs forsknings-, utdannings- og formidlingsaktivitet i vid forstand og favner alle samfunnssektorer. I tråd med UiBs strategi "Kunnskap som former samfunnet", skal fokus for UiBs innovasjonsarbeid være på samfunnseffekter og bidrag til et mer velfungerende og bærekraftig samfunn, og dermed favne videre enn kommersialisering og økt verdiskapning gjennom økonomisk vekst.

UiB legger stor vekt på å skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap hos studenter og ansatte, både i utdanning, forskning og formidling. I dette ligger samhandling og erfaringsutveksling på tvers av UiB, etablering av møteplasser, men også forventninger om at de ulike fagmiljøene gis mulighet til å utvikle innhold og relevans med utgangspunkt i egne fagtradisjoner. Arbeidet konkretiseres gjennom Handlingsplan for innovasjon og entreprenørskap.