Hjem
Aktuelt
Styremøte

Følg universitetsstyremøtet torsdag fra kl. 10.00

Torsdag 5. mai er det møte i universitetsstyret på UiB. På sakslisten finner du blant annet: Høringsuttalelse om Hatlen-utvalgets rapport - Finanisering av universiteter og høyskoler og foreløpige rammer for budsjett 2023. Følg møtet fra klokken 10.00.

Universitetsstyremøte 5. mai 2022

Følg styremøtet fra kl. 10.00.
Produsent:
UiB

Hovedinnhold

Høringsuutale om Hatlen-utvalgets arbeid - Finansiering av universiteter og høyskoler

Hatlen-utvalget gir en rekke forslag til endringer i finansieringsmodellen, samt anbefalinger om prinsipper for videre styring av sektoren. Dette gjelder blant annet endring i antall kategorier for utdanning, reduksjon i antall resultatindikatorer, endringer i utviklingsavtalene, livslang læring og mangfold i sektoren.

Styret skal diskutere saken og kommer med innspill til UiBs høringsuutalelse.

S 39/22 Finansiering av universiteter og høyskoler. Høringsuttalelse

Nytt masterprogram

Oppretting av ny erfaringsbasert mastergrad; Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse. Studieprogrammet skal ha oppstart høsten 2022. Utdanningsutvalget har behandlet saken og universitetsdirektøren støtter anbefalingen fra utvalget.

S 40/22 Studieportefølje 2022 - Oppretting av ny erfaringsbasert mastergrad: Master i operativ ledelse og myndighetsutøvelse

Nye medlemmer i komiteer og utvalg

Det skal oppnevnes nytt styre for Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) og ny likestillingskomite. I tillegg skal det oppnevnes ny varaleder til Den sentrale klagenemnd og vara for institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering.

S 46/22 Oppnevninger

Styre for senter for kvinne- og kjønnsforskning

Senteret har oversendt forslag til medlemmer. Ifølge reglene for Senter for kvinne- og kjønnsforskning er det universitetsstyret som skal oppnevne styret for senteret.

Likestillingskomiteen

Funksjonsperioden for likestillingskomiteen er gått ut, men oppnevning av ny komite ble utsatt i påvente av ny handlingsplan for mangfold, inkludering og likestilling handlingsplan. Arbeidet med denne pågår enda og det er derfor nødvendig at det oppnevnes nye medlemmer til komiteen.

Den sentrale klagenemnd

Varaleder i Den sentrale klagenemnd, lagdommer Beate Blom har meddelt at hun ønsker å fratre dette vervet etter dette semesteret. Det må derfor oppnevnes ny varaleder for klagenemnda. Tingrettsdommer Katrine Lillejord foreslås oppnevnt fra 1.8.2022 og frem til 31.7.2025.

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering blir oppnevnt av universitetsstyret og har ansvar for behandling av tvilsmeldinger (melding med begrunnet tvil om studenter er skikket for yrkesutøvelsen) før eventuell behandling i skikkethetsnemnda.

Les hele sakslisten på uib.no.