Hjem
Aktuelt
Nyhet

Sars-senteret blir en del av MatNat

Sars-senteret ved Universitetet i Bergen blir fra 1. januar 2023 plassert ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved universitetet.

Sars-senteret på Marineholmen
Foto/ill.:
Joan Soto Angel, UiB

Hovedinnhold

Sars International Centre for Marine Molecular Biology (Sars-senteret) ble etablert i 1997 som et uavhengig forskningssenter med midler fra Universitetet i Bergen (UiB), Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet. Siden 2003 har senteret vært partner i European Molecular Biology Laboratory (EMBL). Eksisterende avtale med EMBL ble inngått i 2015 og har en varighet på 10 år (ut 2025).

Etter å ha vært organisert som en avdeling i Uni Research fram til 2014, ble senteret overført til UiB med virkning fra 2015. Senteret er i dag organisert direkte under universitetsledelsen og dermed utenfor den ordinære fakultetsstrukturen.

I sitt møte 15. september vedtok Universitetsstyret at senteret skal overføres til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet fra januar 2023.

Et svært sterkt forskningsmiljø

– Vi ser frem til å få Sars-senteret innlemmet i Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Senteret har et svært sterkt forskningsmiljø som også komplementerer og styrker vår omfattende marine aktivitet og videre satsing. Senteret har det siste året fått flere prestisjefylte ekstern finansierte prosjekt som også underbygger deres sterke forskningsmiljø. Sammen med Sars-ledelsen vil vi jobbe med å integrere senteret i fakultetet på en god måte både faglig og organisatorisk, sier Gunn Mangerud, dekan ved fakultetet.

I sakspapirene påpeker universitetsdirektøren at senteret representerer et internasjonalt sterkt forskningsmiljø samt at senteret framstår som en viktig del av Norges og UiBs satsning på grunnleggende marin forskning.

– Et positivt tegn fra denne avgjørelsen er at universitetet med dette satser på Sars-senteret også etter 2025. Denne synligheten vil gjøre at vi kan fortsette å utvikle senteret, etter noen uforutsette setbacks i 2021, seier Lionel Christiaen, direktør i senteret. 

Ser fram til dialog

Han sier at han ser fram til en produktiv dialog med både Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og parteneren gjennom flere år EMBL. 

– Som profesjonelle vitenskapsfolk er vi erfarne med de internasjonale standardene innen akademia, og har en delt forståelse av hvor viktig Sars-senterets mål er. Vi skal skape anerkjent forskning innen grunnleggende marin forskning, som soeiler EMBLs nye program "Molecules to Ecosystems". Dette er kunnskap som går enda videre enn de spesifikke marine skapningene vi studerer og som adresserer universelle og banebrytende problemstillinger. Slik forskning er næring for det intellektuelle fundamentet for framtidig innovasjon som vil gå direkte inn i presserende samfunnsutfordringer, sier Christiaen. 

Samarbeid vil styrke senteret

«Samtidig peker evalueringen fra 2017 på at en bedre integrering i universitetets øvrige fagmiljø kan gi en ytterligere styrking av senteret og bidra til merverdi til fakultetets fagmiljøer gjennom større grad av samarbeid» heter det i sakspapirene.

Senterets budsjett utgjør i 2022 67 mill. kroner, hvorav 22 mill. kroner er Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA-inntekter). En sentral del av BOA-inntektene er den faste finansieringen fra Forskningsrådet på 19,5 mill. kroner. Denne tar slutt i 2023, men blir kompensert av UiB fra 2023 til 2025.

Høyt internasjonalt nivå

Senteret overføres med en grunnbevilgning fra UiB sentralt på 45 mill. kroner for 2023. Beløpet justeres i tråd med årlig lønns- og priskompensasjon fram til og med 2025. I tillegg kompenseres det for bortfall av inntekter fra Forskningsrådet med en ekstra bevilgning på 20 mill. kroner i 2023, 12 mill. kroner i 2024 og 12 mill. kroner i 2025, som beskrevet over.

Fra 2025 reduseres grunnbevilgningen fra UiB sentralt til 40 mill. kroner i 2026, 35 mill. kroner i 2027 og 30 mill. kroner i 2028. MN- fakultetet beslutter selv om de vil kompensere senteret for dette inntektsbortfallet. Det forutsettes at Sarssenteret, som har et høyt internasjonalt nivå, vil kunne hente inn betydelige BOA-inntekter.

Etter 2028 vil bevilgningen fra UiB sentralt utgjøre 30 mill. kroner årlig.

Universitetsledelsen har hatt møte med ledelsen i EMBL og medlemmer av SAC for å orientere om status for senteret. Avtalen som gir senteret EMBL status går ut i 2025 og skal reforhandles. MN- fakultetet vil fortsette dialogen med EMBL med formål å forløse det faglige potensialet som ligger i en slik videreføring. Det finnes andre EMBL-senter i Norge som har annen organisering og en viktig oppgave er å finne fram til en egnet modell som både kan ivareta UiBs og fagmiljøenes interesser på en god måte, heter det i sakspapirene.