Hjem
Kjønnsbalanse i forskning og forskningsledelse ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Bergen (BALANSE)

Mentorprosjektet Balanse - Bergen

Et av tiltakene i Balanse – Bergen er et mentorprosjekt med deltakere fra UiB, Havforskningsinstituttet og Høgskolen i Bergen. I prosjektet er det 44 deltakere, 24 fra UiB og 10 fra de to andre samarbeidspartnerne. Det er jevn kjønnsfordeling blant mentorene og stor faglig spredning både når det gjelder mentorer og adepter. Adeptene er kvinnelige førsteamanuenser og forskere (1109/1110) som selv har søkt om å delta. Prosjektet startet opp i 9. april 2015 og skal vare til sommeren 2016.

Hovedinnhold

Hva er mentoring?

Mentoring er en av de eldste metodene for utvikling og overføring av kunnskap. Begrepet er hentet fra gresk mytologi, hvor kong Odyssevs ga sin venn Mentor ansvaret for oppdragelsen av sin sønn Telemakos. Et moderne mentorprosjekt bygges opp rundt en dialog mellom mentor (veileder) og adept (den som blir veiledet). Relasjonen mellom mentor og adept utgjør hovedelementet og skal bidra til å støtte den enkelte adept.

De vanligste grunnene til å opprette mentorordninger er ønske om personlig utvikling, kunnskapsoverføring, nettverksbygging og organisasjonsendring. Hovedformålet med Balanse-Bergen sitt mentorprosjekt er å øke rekrutteringen av kvinner til vitenskapelige toppstillinger og faglige lederstillinger innenfor de tre samarbeidende institusjonene. 

Mentorer og adepter er i dette prosjektet koblet sammen på tvers av fagområder og fakulteter/avdelinger/institusjoner. Dette fordi det ikke skal handle om faglig veiledning, men om karriere og personlig utvikling. Erfaringer og innsikt på tvers av ulike forskningskulturer vil være til nytte for begge parter og også komme institusjonene til gode på sikt.

 

Deltakere

I dette prosjektet er det 44 deltakere, 24 fra UiB og 10 fra hver av de to andre samarbeidspartnerne. Mentorene er valgt ut av fagenhetene selv blant professorer eller toppforskere med stor integritet og innflytelse i sitt fagmiljø. Det er jevn kjønnsfordeling blant mentorene og stor faglig spredning både når det gjelder mentorer og adepter. Adeptene er kvinnelige førsteamanuenser og forskere (1109/1110) som selv har søkt om å delta. Alle søkerne måtte ha støtte fra sine ledere for å søke, være villig til å sette av nødvendig tid til prosjektet, ha ambisjoner om å kvalifisere seg til professornivå og være villig til å dele sine erfaringer fra mentorprosjektet etter endt prosjektperiode.

 

Rammer

Prosjektet startet opp i 9.april 2015 og skal vare til sommeren 2016. I løpet av prosjektperioden forplikter mentor og adept seg til å møtes ca. en gang i måneden for samtaler av 1-2 timers varighet. Det vil bli arrangert 3 – 4 obligatoriske fellessamlinger for adeptene og mentorene underveis. I tillegg vil det bli gitt tilbud om ulike kurs for adeptene. De første kursene ble holdt på Metochi kurssenter på Lesbos i Hellas 29. august til 5. september 2015. Der ble det gitt kurs i opprykkssøknad og akademisk skriving.

Anbefalt litteratur:

Ahlstrøm, Gunilla (2003): Mentorskap – personlig og profesjonell utvikling. Tiden Norsk Forlag, Oslo

Ekeland, Jennybeth (2014): Mentoring. Lærende allianser i ledelse. Fagbokforlaget, Bergen