Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Kontrakter og juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning og støtte ved eksternfinansierte forskningsprosjekter.

Hovedinnhold

Sammen med grunnenhetene/instituttene/fakultetene sikrer kontraktsgruppen ved FA at forskningssamarbeid som UiB er involvert i er i tråd med universitetets retningslinjer. Alle forpliktendene forskningssamarbeid ved UiB skal være basert på skriftlige kontrakter.

Dette gjør Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA):

 • Bistår med utarbeidelse av forskningskontrakter
 • Kvalitetssikrer kontraktsutkast
 • Bistår med forhandlinger i kontraktsinngåelsesfasen
 • Juridisk rådgivning
 • Etter at instituttet/grunnenheten har parafert kontrakten er det FIA som bistår med kontraktssignatur. Det er FIA som har delegert signaturmyndighet ved UiB for forskningskontrakter.

Hvem kan kontakte oss:

 • Alle ansatte ved UiB som ønsker juridisk bistand i forbindelse med ekstern finansiering av forskningsprosjekt.

For å kunne bistå og kvalitetssikre kontrakten trenger FIA at fakultet og institutt/grunnenhet bidrar med følgende:

 • Kort beskrivelse av prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse (vedlegg til kontrakten)
 • Oppdatert og kvalitetssikret budsjett
 • Informasjon om kontaktinformasjon til samarbeidsparter
 • Før FIA signerer kontrakten skal instituttleder parafere kontrakten. Ved å parafere kontrakten godkjenner instituttledelsen at prosjektet faglig hører hjemme ved instituttet og at det økonomiske er klarert.

Juristene våre utformer forslag til ditt prosjekt basert på maler og individuelt tilpassede avtaler. Hvilken avtaletype som skal inngås for ditt forskningsprosjekt kommer blant annet an på hvordan prosjektet er finansiert.

Kontraktstyper ved UiB

Kontrakter for forskning finansiert av Norges forskningsråd

Når et prosjekt er innvilget vil Forskningsrådet utstede en kontrakt basert på prosjektsøknaden. Når kontrakten er klar får juristene på Forskningsadministrativ avdeling melding om dette og vil gjennomgå kontrakten på vegne av UiB. Det er Forskningsdirektøren som har fullmakt til å inngå avtalene.

I prosjekter hvor det skal være flere deltakere må det inngås samarbeidsavtaler før Forskningsrådet utsteder kontrakt og kan utbetale midler.

Har du spørsmål til avtalen eller behov for bistand i utarbeidelse eller forhandling av samarbeidsavtalen, ta kontakt med oss.

Alle kontrakter og samarbeidsavtaler skal kvalitetssikres og signeres ved Forskningsadministrativ avdeling. 

1) Rundskriv F-07-13

2) Lov om universiteter og høyskoler

3) UiBs regelsamling

Mer informasjon om kontraktsfasen.

Kontrakter for forskning finansiert av EU

Ved tilslag på støtte fra EU vil det inngås en finaniseringskontrakt med EU (Grant Agreement). I tillegg til finansieringskontrakten vil det inngås en konsortieavtale med alle partnere i prosjektet.

UiB benytter DESCA-malen i våre prosjekter.

Det er forskningsadministrativ avdeling som er ansvarlig for alle EU-kontraktene. Juristene ved forskningsadministrativ avdeling vil sette opp nødvendige avtaler og bistå i forhandlinger med samarbeidspartnere.

1) DESCA-malen

2) Referansedokumenter fra EU

3) UiBs regelsamling

Mer informasjon om kontraktsfasen.

Kontrakter for forskning finansiert av andre

Forskningsprosjekter klassifiseres etter hvordan de er finansiert - oppdragsprosjekt eller bidragsprosjekt. Klassifiseringen har betydning både for prosjektet, regnskap, organiseringen og gjennomføring av prosjektet.

Ta kontakt for mer informasjon. 

Mer informasjon om kontraktsfasen.

Konfidensialtietsavtaler

I mange forskningsprosjekter vil det utveksles konfidensiell informasjon, enten mellom samarbeidspartnere eller til tredjeparter. Dette kan for eksempel være forretningshemmeligheter, upubliserte resultater eller annen informasjon som er sensitiv. I mange tilfeller kan det da være nødvendig å inngå en egen konfidensialtitetsavtale.Merk at selv om det er du som forsker som får tilsendt en konfidensialitetsavtale skal denne også medsigneres av UiB som hjemmehørende institusjon.Konfidensialitetsavtaler må alltid vurderes opp mot det konkrete prosjektet og hvilken informasjon som ønskes utvekslet. Ta kontakt med juristene for hjelp til å sette opp en avtale eller råd dersom du er tilsendt en avtale i ditt prosjekt. 

Material Transfer Agreemens (MTA)

Dersom det i forskningsprosjektet skal overføres fysisk materiale, substanser, gjenstander eller cellelinjer skal utvekslingen reguleres i en Material Transfer Agreement (MTA). Her vil det reguleres til hvilket formål materialet kan brukes, hva som overføres, hvilke rettigheter mottaker får og hvilke rettigheter UiB skal beholde.

Humant biologisk materiale skal imidlertid aldri samles, brukes eller utleveres uten at forholdet til helseforskningslovens bestemmelser er vurdert, og nødvendige godkjennelser/samtykker (fra både relevante myndigheter og den/de personer materialet stammer fra) foreligger.

UiB skal som hovedregel benytte egen mal for overføring av materiale. Malen er kun på engelsk.

Skal du utveksle materiale ber vi deg fylle ut nødvendig informasjon i Del 1 og sende til juristene for vurdering. Det er ikke anledning til å endre på de generelle bestemmelsene.

 • Del 1 – fyll inn detaljer om prosjektet (word)
 • Del 2 – generelle bestemmelser, skal ikke endres (pdf)

Intensjonsavtaler / Memorandum of Understanding

Når det skal utveksles et samarbeid kan det ofte være hensiktsmessig å inngå en avtale som danner rammen for diskusjonen og målet for samarbeidet. Eksempler kan være at ulike institusjoner ønsker å avtalefeste en intensjon om å sende en større søknad til EU eller NFR. Juristene bistår gjerne i oppsett og forhandling av intensjonsavtaler for forskningsprosjekter.

Rammeavtaler

Informasjon kommer. 

  Gaver

  Gaver er ytelser gitt til forskning uten krav om motytelse. Den som gir gaven kan gjøre dette av veldedige årsaker eller ønske om å støtte forskningen eller miljøer ved UiB. Skal det gis gaver til UiB kan juristene bistå med fremgangsmåte og råd.