Hjem
Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)

Kontrakter og juridisk rådgivning

Juridisk rådgivning og støtte ved eksternfinansierte forskningsprosjekter.

 

Sammen med grunnenhetene/instituttene/fakultetene sikrer kontraktsgruppen ved FA at forskningssamarbeid som UiB er involvert i er i tråd med universitetets retningslinjer. Alle forpliktendene forskningssamarbeid ved UiB skal være basert på skriftlige kontrakter.

Dette gjør Forskningsadministrativ avdeling (FA):

 • Bistår med utarbeidelse av forskningskontrakter
 • Kvalitetssikrer kontraktsutkast
 • Bistår med forhandlinger i kontraktsinngåelsesfasen
 • Juridisk rådgivning
 • Etter at instituttet/grunnenheten har parafert kontrakten er det FA som bistår med kontraktssignatur. Det er FA som har delegert signaturmyndighet ved UiB for forskningskontrakter.

Hvem kan kontakte oss:

 • Alle ansatte ved UiB som ønsker juridisk bistand i forbindelse med ekstern finansiering av forskningsprosjekt.

For å kunne bistå og kvalitetssikre kontrakten trenger FA at fakultet og institutt/grunnenhet bidrar med følgende:

 • Kort beskrivelse av prosjektet
 • Prosjektbeskrivelse (vedlegg til kontrakten)
 • Oppdatert og kvalitetssikret budsjett
 • Informasjon om kontaktinformasjon til samarbeidsparter
 • Før FA signerer kontrakten skal instituttleder parafere kontrakten. Ved å parafere kontrakten godkjenner instituttledelsen at prosjektet faglig hører hjemme ved instituttet og at det økonomiske er klarert.

Juristene våre utformer forslag til ditt prosjekt basert på maler og individuelt tilpassede avtaler. Hvilken avtaletype som skal inngås for ditt forskningsprosjekt kommer blant annet an på hvordan prosjektet er finansiert:

1. Forskning finansiert av Norges forskningsråd

For alle prosjekter som støttes av Forskningsrådet skal det inngås avtale med Forskningsrådet. FA bistår i utforming av kontrakt og samarbeidsavtaler med partnere.

2. Forskning finansiert av EU

Vi bistår i forhandling og utarbeidelse av kontrakten med EU og konsortie-, samarbeids- eller konfidensialitetsavtaler.

3. Forskning finansiert av andre

Forskningsprosjekter klassifiseres etter hvordan de er finansiert - oppdragsprosjekt eller bidragsprosjekt. Klassifiseringen har betydning både for prosjektet, regnskap, organiseringen og gjennomføring av prosjektet.

4. Andre kontraktstyper 

 • Intensjonsavtaler / Memorandum of Understanding
 • Rammeavtaler
 • Material Transfer Agreemens (MTA)
 • Gaver
 • Konfidensialtietsavtaler