Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Avslutning

Bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter skal avsluttes fortløpende etter prosjektslutt, og senest innen utgangen av påfølgende tertial. Aktuelle oppgaver er blant annet økonomisk oppgjør, formidling og publisering av resultater og evaluering av prosjektet.