Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Avslutning

Bidrags- og oppdragsfinansierte prosjekter skal avsluttes fortløpende etter prosjektslutt, og senest innen utgangen av påfølgende tertial. Aktuelle oppgaver er blant annet økonomisk oppgjør, formidling og publisering av resultater og evaluering av prosjektet.

Hovedinnhold