Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Kommunikasjonsplan

Søknader til Horisont 2020 skal inneholde formidlings- og kommunikasjonsplaner for prosjektet. Kommunikasjon om prosjektet skal skje gjennom hele prosjektperioden.

Hovedinnhold

BOA > Søknad

I juni 2021 holdt EU-kommisjonen et webinar, Dissemination & Exploitation in Horizon Europe, der de gikk gjennom hva som er nytt og råd og tips om kommunikasjon, formidling og utnytting av resultater i Horizon Europe. Webinaret er lagret og presentasjoner fra møtet er tilgjengelig.

Se også EU-kommisjonens samle-nettside om Dissemination and Exploitation for Horizon Europe.

 

 

Informasjon som gjelder Horizon 2020:

I Horisont 2020 skilles det mellom formidling, utnytting av resultatene og kommunikasjon:

 • Formidling (dissemination)
  Om resultatene av prosjektet, til potensielle brukere av resultatene (interessenter som fagfeller, industri, organisasjoner, vitenskapelige miljøer generelt).
 • Kommunikasjon (communication)
  Om selve prosjektet og om resultatene, til målgrupper utenfor prosjektets eget miljø, inkludert media og allmenne målgrupper. 
 • Utnyttelse av resultatene (exploitation)
  Defineres som bruken av resultatene for kommersielle eller offentlige interesser/politikkutforming.

Begreper og tiltak kan ofte overlappe. Sjekk alltid hva den aktuelle utlysningen etterspør av formidling og kommunikasjon.

Kommunikasjon i søknader

De som mottar støtte fra Horisont 2020 og Horisont Europa skal promotere tiltaket og resultatene gjennom målrettet informasjon til utvalgte målgrupper, inkludert allmenheten og media. Dette skal skje på en strategisk og effektiv måte og om mulig engasjere til dialog.

Søknaden må inneholde kommunikasjonsaktiviteter, gjerne som en egen arbeidspakke. Aktivitetene evalueres under kriteriet "Impact". Dette omfatter både intern kommunikasjon i prosjektet, dialog med interessenter/målgrupper og populærvitenskapelig formidling av forskningen. Det er ingen føringer på hvilke aktiviteter som skal gjennomføres.

Start med å lage en plan som legger til rette for kommunikasjon fra dag en og gjennom hele prosjektperioden. Det kan være fruktbart at flere fra prosjektet bidrar. 

En slik plan kan inneholde:

 • Mål for hva prosjektet skal oppnå med kommunikasjon, koblet til prosjektets mål.
 • Interessenter (stakeholders) som er viktige for prosjektet, og andre målgrupper for kommunikasjonen. Det kan feks være aktører i nærings- og samfunnsliv, myndigheter eller grupper som studenter, brukere, helsepersonell, skoleelever osv. Nevn spesielt allmenne grupper og media.
 • Budskap: Hva skal prosjektet oppnå, og hvordan er det relevant for interessentene? EU anbefaler at kommunikasjonen adresserer spørsmål som betydningen av internasjonalt samarbeid, fremragende forskning og å løse samfunnsutfordringer. Knytt gjerne budskapet opp mot FNs bærekraftsmål der det er relevant.
 • Tiltak og kommunikasjonskanaler for å nå interessentene, for eksempel:
  Nettsider, sosiale medier, utstillinger, medieomtale, nyhetsbrev, møter... Tilpass kanaler og aktiviteter til prosjektet og målgruppene. Beskriv hvert tiltak, tidspunkt og ansvar.
 • Kanaler for internkommunikasjon mellom partnerne i prosjektet, for eksempel nettsider, samlinger, nyhetsbrev el.l.
 • Organisering og ressursbruk, i form av stilling(er), opplæring og budsjettmidler må være med.

Grant agreement artikkel 38.1 viser kravene til kommunikasjon i prosjekter.

Se også Formidlingsplan

Siden oppdateres av Åshild Nylund