Hjem
Senter for digitale fortellinger
Forskningsgruppe

Electronic Literature

Målet med denne forskinga er å utvikle eit innovativt kritisk og metodisk apparat og vokabular for systematisk analyse og samanlikning av ulike former for digital forteljing.

Electronic Literature node – Center for Digital Narrative, UiB
Electronic Literature, Senter for digitale fortellinger, UiB
Foto/ill.:
CDN

Hovedinnhold

Elektronisk litteratur, gjerne forkorta til «e-lit», er ei form for litteratur skapt og opplevd i digitale eller elektroniske format. E-lit utfordrar tradisjonelle litterære konvensjonar og utvider kreative moglegheiter, fremjar kulturell beriking og oppmuntrar til kritisk tenkjing om skjæringspunktet mellom teknologi og litteratur.

Forskinga i denne noda inkluderar prosjektet Digital Narrative in the Context of Literary History, som ser på korleis digitale sjangrar forholder seg til og utvider den litterære tradisjonen, Epistemology and Typology, utvikling og definisjonar av kritiske vokabular, Research Infrastructure, som undersøker korleis kollektivt utvikla forskingsplattformar, databasar og arkiv formar det nye litterære feltet, og Discourse Networks, som studerar korleis sirkulasjonen av kunnskap i globale nettverk både mogleggjer nye sjangrar og formar mottakinga sjangrane får.

Bibliotek- og arkivsystem, kritiske tekstutgåver, og vokabular har blitt utvikla gjennom århundre for å støtte tradisjonell humanistisk forsking, men dei er ikkje tilpassa komplekse digitale verk. ELMCIP Electronic Literature Knowledge Base, verdas største database innan elektronisk litteratur er styrt frå CDN og er ein sterk grunnmur for informasjon om kreative og kritiske verk og forfattarar, hendingar og aktørar innan feltet. Men det krever òg eit betre konseptuelt apparat: eit velartikulert og felles kritisk vokabular som seinare forskingsinnovasjon kan byggjast på. Difor er ei levande termliste for elektronisk litteratur under arbeid.

Kultivering av delte vokabular og forskingsinfrastruktur innan nye databasar for digitale forteljingar vil skape grunnlag for krysskomparative analyser av andre former for digitale forteljingar.