Hjem
CISMAC
News

Et kengurusjal hjalp tvillingene inn i livet

CISMAC-forskere intervjuet i Bergens Tidende om metode for å redde tidligfødte barn

Hovedinnhold

Fredag 24 juni publiserte Bergen Tidende en større sak på den såkalte kengurumetoden - hvor tett kroppskontakt med mor eller far er med på å redde livet til såkalt premature babyer. Rajiv Bahl og Maharaj Bhan, begge tilknyttet CISMAC, er intervjuet i saken, hvor de forteller om den pågående CISMAC-studien i India. 

Artikkelen er tilgjengelig på papir 24.06.16 og på nett (for abonnenter): Et kengurusjal hjalp tvillingene inn i livet 

Studien i India
Babyer som har en lav vekt når de blir født står for 60-80 % av alle dødsfall blant nyfødte. Imidlertid kan over 75 % av disse dødsfallene forebygges, selv uten tilgang til intensivavdelinger. Hvis vi klarer å gi disse babyene den pleien og omsorgen de trenger, kan det bli et massivt bidrag til å redusere antall dødsfall blant nyfødte. India vil ha spesielt stor nytte av dette, ettersom mer enn 25 % av indiske babyer har lav vekt ved fødselen.

Denne CISMAC-studien tar sikte på å utvikle og evaluere en intervensjonspakke (tiltakspakke) basert på å oppfordre til å bruke kengurumetoden i lokalsamfunnet – utenfor sykehuset. Studien er utviklet i samarbeid med WHO, og vil bli gjennomført i to etapper. Den første fasen vil bestå av formativ forskning; design og utforming av intervensjonspakken, samt pilottesting av pakken. I denne fasen vil man få vurdert om mødrene som har babyer med lav fødselsvekt aksepterer tiltakene.

Fler enn 10 000 mødre og deres babyer med i studien
Den andre fasen vil være en randomisert kontrollert studie for å fastslå effekten å bruke kengurumetoden i lokalsamfunnet, utenfor sykehus. Utfallet som måles er innvirkningen på hvor mange babyer med lav fødselsvekt som overlever – overlevelsen vil bli målt i nyfødtperioden og i de første 6 månedene av livet. I denne delen av studien planlegges det å rekruttere hele 10 500 mødre-baby par, så langt (juni 2016) er 1500 rekruttert. Datainnsamlingen startet i 2015 og vil pågå til midten av 2019. 

Prosjektledere fra CISMAC
Sarmila Mazumder, Society for Applied Studies (SAS), India
Sunita Tanjea, Society for Applied Studies (SAS), India
Halvor Sommerfelt, Universitetet i Bergen, Norge