Home
CISMAC

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
News

Et kengurusjal hjalp tvillingene inn i livet

CISMAC-forskere intervjuet i Bergens Tidende om metode for å redde tidligfødte barn

Main content

Fredag 24 juni publiserte Bergen Tidende en større sak på den såkalte kengurumetoden - hvor tett kroppskontakt med mor eller far er med på å redde livet til såkalt premature babyer. Rajiv Bahl og Maharaj Bhan, begge tilknyttet CISMAC, er intervjuet i saken, hvor de forteller om den pågående CISMAC-studien i India. 

Artikkelen er tilgjengelig på papir 24.06.16 og på nett (for abonnenter): Et kengurusjal hjalp tvillingene inn i livet 

Studien i India
Babyer som har en lav vekt når de blir født står for 60-80 % av alle dødsfall blant nyfødte. Imidlertid kan over 75 % av disse dødsfallene forebygges, selv uten tilgang til intensivavdelinger. Hvis vi klarer å gi disse babyene den pleien og omsorgen de trenger, kan det bli et massivt bidrag til å redusere antall dødsfall blant nyfødte. India vil ha spesielt stor nytte av dette, ettersom mer enn 25 % av indiske babyer har lav vekt ved fødselen.

Denne CISMAC-studien tar sikte på å utvikle og evaluere en intervensjonspakke (tiltakspakke) basert på å oppfordre til å bruke kengurumetoden i lokalsamfunnet – utenfor sykehuset. Studien er utviklet i samarbeid med WHO, og vil bli gjennomført i to etapper. Den første fasen vil bestå av formativ forskning; design og utforming av intervensjonspakken, samt pilottesting av pakken. I denne fasen vil man få vurdert om mødrene som har babyer med lav fødselsvekt aksepterer tiltakene.

Fler enn 10 000 mødre og deres babyer med i studien
Den andre fasen vil være en randomisert kontrollert studie for å fastslå effekten å bruke kengurumetoden i lokalsamfunnet, utenfor sykehus. Utfallet som måles er innvirkningen på hvor mange babyer med lav fødselsvekt som overlever – overlevelsen vil bli målt i nyfødtperioden og i de første 6 månedene av livet. I denne delen av studien planlegges det å rekruttere hele 10 500 mødre-baby par, så langt (juni 2016) er 1500 rekruttert. Datainnsamlingen startet i 2015 og vil pågå til midten av 2019. 

Prosjektledere fra CISMAC
Sarmila Mazumder, Society for Applied Studies (SAS), India
Sunita Tanjea, Society for Applied Studies (SAS), India
Halvor Sommerfelt, Universitetet i Bergen, Norge