Hjem
Institutt for økonomi

Vår 1990 - Vår 1996

Hovedinnhold

Vår 1996

Babatunde, Emmanuel O.K.: The Bitter Chocolate. An analysis of macroeconomic policies in developing countries: The structural adjustment program in Ghana.

Hamarsland, Gry H.D.: Optimale valutaområder. En diskusjon av de teoretiske kriteriene.

Isaksen, Inge: Et reguleringsteoretisk perspektiv på fjerning av petroleumsinnretninger.

Lund, Kjetil: Frå utdanning til arbeid.

Rio, Narve: En økonomisk modell for jorddegradering i eksistensjordbruk i utviklingsland.

Shitindi, Eric F.K.: On the causes of deforestation in Tanzania: An econometric study.

Slyngstadli, Roar: Tjenestepensjonsmotivert inntektstutvikling?

Solli, Ingeborg C.F.: Eneforsørgere som selvforsørgere? En studie av mottakere av overgangsstønad og deres tilknytning til arbeidsmarkedet.

Starheim,Stig: Ein prinsipal -agent analyse av den norske apoteksektoren.

Stenersen, Sigve: Cournot-likevekt i gjentatte spill.

Torkellsen, Vilhelm: Uførepensjonering og yrkesdeltagelse.

Tysse, Tone Ingrid: Ledighet blant eldre arbeidstakere - en forløpsanalyse.

Johannesen, Randi: Finansiering av sykehus. En teoretisk fremstilling av hvordan somatiske sykehus tilpasser seg ved ulike finansieringssystem.

Underbakke, Knut: Analyse av nytt skattesystem for kraftverk.


Høst 1995

Thunes, Knut: Deterrents to malingering in disability insurance.

Høgestøl, Edvard Jr: Allmenningens tragedie...Likevel ikke det verst tenkelige tilfelle.

Dymbe, Lars: Scenarier for kraftmarkedene i Norden.

Sandsmark, Maria: Kooperative spill og lineære program.

Aase, Solfrid Kongshaug: Cournot oligopol i nettverk.

Holvik, Elisabeth: Asymetrisk informasjon - et intensiv til korrupsjon.

Vestermo, Hans: Målstyring ved flytende valutakurs. To sentrale indikatorer.

Kjelby, Torild: En bioøkonomisk optimeringsmodell for fisket av torsk og lodde i Barentshavet.

Andreassen, Arnold: Fordelingshensyn og optimal beskatning av kapitalinntekt.

Kolsrud, Kirstine: Innvandrere i det norske arbeidsmarkedet - Deltagelse eller utestenging.

Svarstad, Roger Elling: Forvaltning av norsk vårgytande sild - Ein metode for å finne Norge sin optimale fangststrategi.


Vår 1995

Ansong, Agnes Boahene: Export instability and economic growth - the case of Ghana.

Bremnes, Helge: Statistiske metoder for analyser av markedsavgrensning.

Fjeld, Espen: Kjøpermakt i dagligvarebransjen. En studie av Rema 1000's sortimentspolitikk.

Hetland, Bjarne: Bevegelse mot kompetitiv likevekt.

Hole, Kjersti: Empirisk testing av kapitalverdimodellen, når det blir tatt hensyn til avkastingen på ikke-markedsomsettelig kapital.

Hansen, Jan Otto: Innkreving av skatter og avgifter via forsikringsmarkedet: Et empirisk studie av mulighetene for trafikksikkerhetsgevinster fra bilforsikringsmarkedet.

Helleland, Willy: Norske bedrifters investeringsadferd: En empirisk analyse.

Midtgård, Bjørn Inge: Tenestepensjon og tidlegpensjonering.

Nilsen, Heidi Rapp: Strategiske investeringer og markedsmakt. En analyse av norske industri-bedrifter.

Osland, Leif: Skatteanalyse i en overlappende generasjonsmodell.

Snøfugl, Guri: årsaker til ventelister på sykehusbehandling.

Torstensen, Alf: Ungdom ut av arbeidsmarkedet.

Tøsdal, Hans Kristian: Det nordiske arbeidsmarkedet 1960-1990. En analyse av migrasjonen mellom landene.

Underhaug, Sigurd Johan: Organisering av framtidens helsetjenesteproduksjon: Planøkonomi vs. styrt konkurranse.


Høst 1994

Bjørsvik, Geir: Overgang fra arbeid til pensjon; Hvilke faktorer bestemmer.

Boame, Attah K.: The macroeconomic impact of development aid - A case study of Ghana.

Eik, Øystein: Ikke-parametrisk testing av separabilitet på individdata.

Elvestad, Lilly-Ann: Kredittrasjonering av norske bedrifter - En analyse av sammenhengen mellom bedriftsstørrelse og kredittrasjonering.

Essilfie, Andrew: An examination of the gender wage gap in Norway with an emphasis on inter-industry wage patterns.

Feste, Lars Kristian: Potensialet for norsk krafteksport - med vekt på effektdimensjonen.

Gustad, Kirsti: Aspekter ved dagens miljøpolitikk.

Hatlestad, Anna-Marie: Deltidsarbeid - Eit studium av kvinner si tilpassing til arbeidsmarknaden.

Hernes, Kristine Carlson: Arbeidsgiveravgift og fagforeningsstyrke.

Kaarbøe, Oddvar: Monopoliseringsincentivet og partielle velferdseffekter av horisontale fusjoner.

Larsen, Ole Kåre: Sammenhengen mellom arbeidsledighet og sykefravær.

Oyesola, Opeyemi: Uncertainty and capacity choice in a cournot oligopoly.


Vår 1994

Glomnes, Svein: Moral hazard og sikkerhetsinsentiver i det nye systemet for kompensasjon ved yrkesskade.

Grønsberg, Vidar: Alderspensjonen i folketrygda: Overføringssluk eller gunstig forsikring?

Hanssen, Astrid: Overgangen fra arbeid til uførepensjon - sannsynligheten for å bli uførepensjonert ved klare vs. diffuse diagnoser.

Nissen, Tone: Ungdomsarbeidsledighet og minstelønninger.

Skaar, Jostein: Selgerkonsentrasjon i dagligvaremarkedet.

Charalambous, Vassilios: Deregulating european airline industry: Market structure and passenger fare determination.

Sæterdal, Eli: Skatt, investering og kapitalmarkedsimperfeksjoner.

Vangen, Geir: En økonometrisk analyse av sykefravær.

Yekeen, Jimoh: Development of financial infrastructures and savings mobilization in developing countries.

Ågotnes, John-Erik: Årsaker til effektivitetsvariasjonar ved somatiske sykehus.


Høst 1993

Hagset, Hanne Merete: Hvordan folketrygdens pensjonsordninger kan påvirke gifte kvinners arbeidstilbud.

Larsen, Espen: Kan tatonnementet finne likevekt i økonomier med flertydig adferd?

Sigurdsson, Liv: Tilleggspensjonen i folketrygda - eit offentleg eller privat ansvar?

Solheim, Bjørn Tore Viste: Life cycle cost. Investeringsanalyse av offshorerelaterte prosjekt.

Tveterås, Ragnar: Økonomisk rente i norsk matfiskoppdrett. Med vekt på biofysiske faktorers betydning for lønnsomheten.

Aakvik, Arild: Differansesannsynlighet ved attføring; suksess eller seleksjon?


Vår 1993

Gitlesen, Jens Petter: Modellering av husholdets valg. En tovaremodell med et diskret og et kontinuerlig gode.

Kallset, Edna-Olaug: Lønnsutjevning og etterspørsel etter ikke homogen arbeidskraft.

Lange, Petter E. de: Prinsipper ved og analyse av økonomiske systemer for kontroll av regional og fler-nasjonal forurensing.

Mannes, Tove Karin: Oppheving av SMS-ordningen - alternative plasseringsmuligheter.

Nilsen, Terje: Norges Banks forvaltning av valutareserven i perioden 1971-1992.

Steinmo, Toril: Deling av pensjonsrettigheter mellom ektefeller i folketrygden.

Sumaila, Ussif Rashid: Two essays on game theoretical applications in the management of natural resources. With particular reference to fisheries management.


Høst 1992

Asche, Frank: En produktivitetsanalyse av industritrålfisket i Nordsjøen.

Bogen, Merete Rosvold: En kostnadssammenligning av offentlig og privat renovasjonsdrift.

Kjærner-Semb, Jan S.: Grunnrenteberegning og skattebetaling i elektrisitetssektoren: En empirisk undersøkelse.

Larsen, Tore: En teoretisk sammenligning av kvoter og toll - på bakgrunn av Uruguay-runden av GATT-forhandlingene.

Lien, Kristin: Oligopolistisk konkurranse.

Mork, Håvard: Samfunnsøkonomisk effektivitet i betalingsformidlingen i Norge.

Sjursen, Geir: Produktivitetseffekter av resultatlønn.


Vår 1992

Eriksen, John: Finansielle forholdstall og markedsmakt - Tobins q som indikator på monopolrente.

Ersland, Håkon: Likevekter i finansielle markeder. En analyse.

Espedal, Kjelrun: Bioøkonomisk analyse av den nordaust-atlantiske vågekvalfangsten.

Håland, Øystein: En flerbestandsanalyse av de norske fiskeriene.

Jensen, Trond A.: Miljømodellen - en generell likevektsmodell for analyse av norske CO2-utslipp i år 2000 - Fokusering på boligoppvarming og vannkraftproduksjon.

Nordås, Hildegunn Kyvik: Botswana and the Southern African Customs Union. Costs and benefits of alternative trade regimes.

Sahl, Geir: En dual tilnærming til industriens produksjonsteknologi. Analysert i et regionaløkonomisk perspektiv.


Høst 1991

Bratberg, Espen: Laboratoriet i almennpraksis. En studie av teknologispredning i helsesektoren.

Idsø, Johannes: Simulering av Nash-Cournot modeller.

Klausen, Liv Marit: Teknologidiffusjon i primærhelsetjenesten.

Oen, Roald S.: Forurensingen og dens virkninger på fiskeressursene i Nordsjøen.

Solmunde, Hans Erik: Kapitalmobilitet, obligasjonsmarkeder og porteføljeteori.

Steen, Frode: Regionale forskjeller i produksjonsteknologi - finnes de?


Vår 1991

Bråtveit, Ole Kjell: Strategier for norsk oljeproduksjon.

Dahl, Inger Lise: Lønnsfastsettelse - sentralt og lokalt.

Gilja, Arild: Reguleringer i markedet for legemidler.

Hatlebakk, Magnus: Jordreformer og organisering av landarbeidere.

Heyerdahl, H. Christopher: En økonomisk analyse av de ulovfestede ansvarsreglene i erstatningsretten, for risikonøytrale aktører.

Pedersen, Hassa: Lønnsdannelse i kommunesektoren.

Pedersen, Knut Skov: Grøntnæringens stilling ved et norsk EF-medlemskap.

Tveit, Yngvar: Internasjonal kapitalmarkedslikevekt.


Høst 1990

Hayfron, John Ebenezer: Immigrants and the Norwegian Labour Market: An Economic Analysis of Skill Utilization.

Aase, Rune: Ressursusikkerhet. Verdien av informasjon.


Vår 1990

Dahle, Susan Nordhagen: Barneulykker og økonomi. Modell for analyse av eksogene miljøfaktorers påvirkning på hjem-, skole- og fritidsulykker blant barn.

Ellingsen, Leif Tore: Velferdsendring ved grensekostnadsprissetting i elektrisitetsforsyningen.

Eriksen, Lise Haaland: Finansieringssystem for norske sykehus. En teoretisk analyse av hvordan budsjettutformingen kan påvirke sykehusets ressursallokering.

Gaasland, Ivar: Norsk produksjon av torskefiskprodukter.

Melchior, Arne: Virkninger av kvotene på lavprisimport av klær. En studie av kostnadene ved diskriminerende handelspolitikk, med egne beregninger av priselastisiteter for norsk import av klær i perioden 1978-87.

Ruud, Sten L.: Norges Banks intervensjoner.