Hjem
Institutt for økonomi

Høst 1996 - Høst 2003

Hovedinnhold

Høst 1996

Breivik, Anne Elin: Regionale virkninger av en CO2 - avgift.

Brekke, Kurt Richard: Ekskluderende vertikale bindinger og lineære tariffer i franchisekontrakter.

Famestad, Øyvind Müller: Prestasjonslønn og effektivitet. En teoretisk analyse hvor innføring av prestasjonslønn hos Joh. Johannson er brukt som case for oppgaven.

Ekeland, Sigve: Paralellimport, vertikale bindinger og konkurranse - en studie av markedet for CD-plater.

Osnes, Jacob Andreas: Valutaspekulasjon: En studie over valutakriser i 80- og 90- årene.

Riisøen, Kari Hauge: Fører regional integrasjon til vekst i utviklingsland? - En studie av den vestafrikanske valutaunionen, UMOA.

Fløtre, Ellen: Potensialet for futuresomsetning i kraftmarkedet.

Endresen, Johan: Finansiering og organisering av folketrygden.

Terje Åmås: Økonometriske analyser av importert inflasjon.

Mursit Cetin: The effects of the customs union with the European union on Turkish foreign trade

Nesset, Arvid: Miljøpolitikk og krafthandel i Norden

Molvik, Bjørn Kåre: Kontrakter i kredittmarkedet.

Sivertsen, Anita Mølmesdal: Fødselspengemotivert inntektsutvikling - En økonometrisk analyse.

Nina Rasmussen: Individuell forebygging og sosialforsikring.

Gjermund Nese: Den internasjonale porteføljevalgsmodellen

Margrethe Volden Slinde: Kostnader og gevinster ved kraftvarmeproduksjon.

Ove Wolfgang: Den teknologiske utviklingens innvirkning på miljøproblemene


Vår 1997

Signe Barratt Nysæther: Hvordan tilgang til formell kreditt kan skape incentivproblemer i en uformell kredittinstitusjon

Ricardo Cayo Leiva: Calculating the value of the Norwegian petroleum reserves with price uncertainty

Randi Marie Rosvold: Regional subsidiering og beskatning av produksjonsfaktorer - En empiriske analyse av norske industribedrifter.

Espen Kvilekval: Sammenhengen mellom pengemengdevekst og inflasjon i Norge i perioden 1960-1995

Cecilie Fosse Hansen: Skatteunndragelse - en studie av kommunebeskatningen i Tanzania.

John Mensah Adjah: Macroeconomic policy and private sector investment in Ghana.

Preben Holthe Tornes: Forvaltning av oljeformuen

Tor Helge Holmås: Arbeidsledighet og arbeidsmarkedstiltak - En forløpsanalyse.

Robert Pettersen: Regulering og kryssubsidiering.

Sten Arve Eide: Befolkningsutvikling, migrasjon og langsiktig finansiering av folketrygden.

Tania Lundberg: Lagerinvesteringer og internfinansiering - empirisk analyse av norske industribedrifter.


Høst 1997

Anne Kjos Veim: Når skal rekefisket stoppes? - en bioøkonomisk analyse av bifangstregulering i rekefisket.

Anne Marie Hoff: Fra tiltak til arbeid. En effektevaluering av arbeidsmarkedstiltak.

Ebrima Bobb: The economics of malaria control in the Gambia.

Torunn Skumlien Nilsen: Varighet i arbeidsforhold etter endt utdanning. - En forløpsanalyse som belyser ulikheter i arbeidsmarkedstilpasningen mellom kvinner og menn.

Ghazala Naz: Vertical product differentiation in duopoly.

Geir Karlsen: Modellering av bankadferd - og effekter av regulering.

Tove Kristin Flølo: Produktutviding som strategisk verkemiddel. To døme frå norsk reklameintensiv industri

Borghild Lindeflaten: Kortare arbeidstid - Teoretisk tilnærming og empirisk analyse av kva verknad kortare arbeidstid har på sysselsetting

Bjarte Lyssand Pedersen: Snakk med hverandre! Produktivitetseffekter av å redusere asymmetrisk informasjon. En empirisk studie basert på Arbeids- og Bedriftsundersøkelsen 1989

Vifill Karlsson: Economic models of water - resources.

Roy Elsayed: Optimale valutakurver.


Vår 1998

Hanne Husebø: Inflasjon og stabilisering i Russland. Transformasjonsprosessen fra en sentralisert økonomi til en markedsøkonomi.

Tommy Elsayed: Er det lønsamt å investere i utdanning? Ein empirisk analyse av KIRUT - data frå 1993.

Kristin M. Bjerkeland: Korrupsjon - En studie av skatteadministrasjonen i Tanzania.

Odd Rune Straume: Investering i optimalt inneklima


Høst 1998

Anders Hansen: Fordeling av produksjon og replikatordynamikk.

Jan Aage Mortensen: Virkninger av en overgang fra kjøpsavgifter til bruksavgifter på biler.

Jack Andre Djupvik: Et effisient kraftmarked? -En empirisk analyse av spot- og futuresmarkedet for kraft

Eivind Skauge: Ikke-lineær dynamikk og kaos i optimal vekst.

Mona Renate Ristesund: Konkurransen mellom norske og britiske levarandørbedrifter i olje- og gassindustrien - En anvendt analyse

Morten Rasten: Bransjeoverskridende helkundeavtaler i bank- og frsikringsmarkedet

Afsane Bjorvatn: Empirisk analyse av forventningsdannelse i det norske valutamarkedet: Udekket renteparitet og rasjonelle forventninger.

Cato Røsnæs: "Kostnader" ved nedbygging av jordbrukssektoren i Norge - En økonometrisk analyse av tidligere bønder sin tilpasning til arbeidsmarkedet.

Christine Neset: Jordbruksutvidelse og avskogning i Indonesia.

Bjørn A. Dalland: "Forvaltning av petroleumsfondets aksjereferanseportefølje.

Bjørn Bakke: Analyse av markedet for betalingstjenester

Lene Sauvik: Alternative styringsmål ved et fastkursregime: Valg av optimale valutakurvvekter


Vår 1999

Buba Njie: Privatisation of public enterprises: Theory and a case study from the Gambia.

Frode Hovlandsdal: Boligprisutviklingen i Norge - en empirisk analyse

Fredrik A. Meland: Produktgarantier og konkurransevridning - en studie av det norske bilmarkedet.

Paul Johan Øye: Investering under usikkerhet.

Alhassan Abdulai Haruna: Real exchange rate determination: An empirical study in the case of Ghana.

Espen Sjøvoll: Assessment of credit risk in the Norwegian business sector.

Lars Einar Legernes: Teorien om optimale valutaområder - En forløpsanalyse.

Frode Meland: Lønnskrav og strategisk utflagging.

Espen Villanger: A theory of bonded labour in south Asia.

Monjura Akhter Chowdhury: The role of the Grameen Bank housing loan on raising the productivity and the socio-economic condition of the rural poor in Bangladesh.


Høst 1999

Gunn Randi Seime: Konkurransen i det norske mobiltelefonimarkedet.

Gunnar Kristian Mørne: Investering og prisusikkerhet: En empirisk undersøkelse av norske industribedrifter.

Einar Ronæs: Private merker i dagligvarehandelen - Konkurransefremmende eller konkurransedempende.

Heidi Tveit Eilertsen: Ekteskapelig status og arbeidstilbud - endres arbeidstilbudet ved skilsmisse?

Kirsten Aasen Folgerø: Offentlige pensjoner og privat sparing. En økonometrisk analyse av virkningen på privat sparing av innstramning i alderspensjonen.

Sigbjørn Tveterås: The fish meal market: An integrated part of the vegetable oil meal market?

Tina Søreide: Dynamisk modellering og simulering innen økonomi. Videreutvkling av en statisk modell om korrupsjon.

Erik Andre Helseth: Oljeprisens effekt på kroneverdien.

Guri Andrea Lowrie: Incitamentproblemer i Småskalafisket - eksempel fra Ghana.

Jon Ivar Kroken: Fører informasjonsteknologi til at firma vert mindre? Ein teoretisk og empirisk analyse.


Vår 2000

Kathrine Lie: Norsk næringsstruktur - en kilde til asymmetriske sjokk? Teorien for optimale valautaområder.

Trond Pedersen: Påvirkes gifte kvinners yrkesdeltagelse av ektefellens inntekt?

Anders Halvorsen: Markup, markedskonsentrasjon og konjunktursykler: En empirisk studie av norske industribedrifter.

Bente Risvold: Bonusprogram og konkurransen i det norske luftfartsmarkedet.

Jostein Sylta: Utgjør maritim transport og de maritime tjenestesektorene en næringsklynge?

Ola Kvaløy: Hva bestemmer bedriftens grenser?

Julia Nemeth: Enslige mødres arbeidstilbud - En økonometrisk analyse.

Lars Petter Holgersen: Bønders tilpasning i arbeidsmarkedet.

Lisbeth Arnesen: Varighet i arbeid etter endt attføring - en forløpsanalyse.

Simen Karlsen: Kostnader ved norsk valutakurstilknytning til den økonomisk monetære unioin.

Ida Fløysvik: Dekket renteparitet: En empirisk undersøkelse for Norge, Sverige og Finland 1991-1992.

Mix Marie Anker: Yrkesskadeforsikringslovens effekt på sikkerhet og lønn.

Sindre Klepp: Joint implementation. Et kostnadseffektivt virkemiddel for å redusere utslipp av klimagasser?

Line Tøndel: Determinanter for utenlandske direkte investeringer i overgang.

Tone M. Sønstabø: Bistand og insentivproblemer. Med fokus på IMF og verdensbanken.

Trygve Munkebye Osvoll: Konkurransen mellom norske internettleverandører.

Jorunn Furuberg: Tidleg arbeidsmarknadserfaring. Ein analyse med paneldata.


Høst 2000

Torgeir Øines: Sofia-protokollen om stabilisering av NOx-utslipp - En økonometrisk evaluering.

Christoffer Berge: Sykepleieres yrkestilknytning.

Erlend Smedsdal: Repayment incentives in Grameen Bank.

Idar Kjellevold: En empirisk analyse av attføringsklienter.

Yussif Kamil: Computing market values for annual guaranteed investment contracts: A Monte Carlo approach.

Birgitte Engen Eriksen: Grovfor eller Kraftfor? Kartlegging av substitusjonsmulighetene ved foring av melkekyr i Norge.

Inger Øydis Storebø: Ein analyse av den grøne sertifikatmarknaden.

Odd Godal: Simulating the carbon permit market with imperfect observations of emissions: Approaching equilibrium through sequential bilateral trade.

Elisabeth Almeland: En komparativ landstudie av reguleringssystemer i meierisektoren.

Linda Hauge: Sjukefråvær 1989 -1995. Ein forløpsanalyse.

Ståle Flataker: Blir akjsemarkedet påvirket av makroøkonomiske forhold?

Espen Strømme: Globalisering, outsourcing og lønnsforskjeller.


Vår 2001

Laila Kristin Berge: Prisdiskriminering i oligopol. - En teoretisk gjennomgang og eksempler fra telemarkedet.

Linn C.V. Børresen: Næringsproduksjon i Europa. En analyse med paneldata.

Marianne Dahl: En markedsmaktundersøkelse av kjøtt- og meieriprodukter i distribusjonskjeden for matvarer.

Hendrik B. Knipmeijer: Avkastning av utdannelse på inntekt. Hvordan påvirkes fremtidig inntekt av et ekstra år med utdanning?

Ingar Kjetil Larsen: Konkurransen om utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Kjell-Arild Rein: Om muligheten for å predikere norsk inflasjon ved hjelp av ARIMA-modeller.

Harald Slettvoll: Frå økonomisk teori til praktisk økonomi. Kan ein forstå lønspolitikken og arbeidsorganiseringa ved Aker Stord A/S ut frå økonomisk incentivment?

Oddvar Solli: Legemiddeløkonomi. En kostnads-nytte av Visudyne-terapi.


Høst 2001

Siri Hege Kristoffersen: Prising og Uforstand' - ein analyse av prissetjing med ufullstendig informerte konsumentar i den norske marknaden for mobiltelefoni.

Ivar Rekve: Pengepolitikk og realøkonomiske sjokk.


Vår 2002

Jalibu M.J. Mwene-Milao: Sources and accessibility of credit in Tanzania: The case of small enterprises in Kibaha District.

Elin Aasmundrud Mathiesen: Fritt sykehusvalg. En teoretisk analyse av konkurranse i det norske sykehusmarkedet.

Rolf-Helge B. Sørensen: Testing av kjøpekraftsparitet for norske data i perioden 1973-2001.

Marit Eline Sand: Valg av inflasjonsstyring som pengepolitisk system - en empirisk analyse.

Thomas Hansen: Multi Attribute Utility - instrument i økonomiske analyser av legemidler.

Trygve Oma: Numerisk marknadsmodellering. Fusjon i bensinmarknaden - simulering av prisverknader.


Høst 2002

Jostein Birkelund: Inntektsdynamikk i Norge 1989 - 1995.


Vår 2003

Leikny Lunde: Filmproduksjonens økonomiske vilkår i Noreg

Roar Gjelsvik: Bergensprosjektet: "Tilbake på jobb" - Helse, nytte og livskvalitet.

Karen Fredrikke Lomeland Jacobsen: Telecommunications development and economic growth in developing countries - An empirical approach.

Mildrid Charlotte Wold Johannesen: Deregulering av apotekmarkedet.

Anne Johansen: Legemidler og markedsføring - Analyse av konkurranse i legemiddelmarkedet.

Roger Johan Fosse: Sykefravær og sammensetningseffekter.

Gunnar Dybvig: Likevektsmodell for kraftmarkedet i Norge, Sverige og Finland - analyse av ulike scenarier.

Eirik Norvald Christensen: Vinnerens forbannelse.

Marianne Blomli: Hva bestemmer sykehusenes valg mellom dag- og døgnbehandling?

Susanne Rislå Andersen: The influence and effects of financial development on economic growth.

Bjørn De Smedt: Is the foreign exchange market inefficient?

Guri Sandelien: Trust & Trade.

Lene Rathe: Sykefravær og bedriftsheterogenitet - en analyse av perioden 1990 til 1995.

Anna Milford: Coffee, co-operatives and competition: The impact of fair trade.

Jan Roth Johnsen: Patenter, legemidler og generisk substitusjon.


Høst 2003

Eirik Norstain Danielsen: Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn - finnes det et glasstak på kvinners lønn i Norge?

Ingrid Marie Mikelsen: Foreign Investment and its Impact on Entrepreneurship in Developing Countries.

Trond Hartvedt Nilsen: Fornybar energi: Metoder og virkemidler.

Hilde Skjerve: Produktivitetsanalyse i somatiske sykehus. En analyse av legeproduktiviteten ved Haukeland Universitetssykehus

Arild Spissøy: Selskapers sosiale ansvarlighet, forskjeller mellom lokale og vestlige virksomheter i Malaysia