Hjem
Institutt for økonomi
oppdatering medlemmer

Econos og Enigma

Utvalgene jobber med å fremme studentenes interesser og krav ovenfor instituttet og andre relevante organ. De to utvalgene dekker hvert sitt program: Econos (samfunnsøkonomi) og Enigma (Informasjonsteknologi og økonomi).

Hovedinnhold

De to utvalgene sikrer at studentenes stemme blir hørt i saker som angår dem. Utvalgene har også oppgaven med å skape et trygt og godt sosialt miljø blant studentene, og har et særlig ansvar for nye studenter. Utvalgene arrangerer regelmessige aktiviteter og andre sosiale arrangementer. Econos har to representanter i instituttrådet og og to i studentutvalget (SU).

Utvalgene arrangerer:

  • Fagkritisk dag: FU arrangerer fagkritisk dag, der studentene retter et kritisk blikk mot sitt eget fagfelt.
  • Fagfester: Eksamensfester, julebord o.l. for studentene.

Utvalgene arrangerer også andre aktiviteter som f.eks. utenlandsreiser for studenter på bachelor- og masternivå om ønskelig. Her er vi avhengig av innspill fra studentene. Har du innspill til aktiviteter eller forbedringer kan du kontakte oss.

Kontaktinfo Enigma (Informasjonsteknologi og økonomi):

LederAstrid Hillesøy 
NestlederAmadeus Linge
ØkonomiansvarligMirella Brodschöll
SosialansvarligTonje Mjaatveit
SoME-ansvarligNiklas Marton Syverhuset
SoMe-assistentTora Harboe
BedriftsansvarligMarthe Lindvall Kristiansen
BedriftsassistentHenrik Selberg Wisth

 

Kontaktinfo Econos (samfunnsøkonomi):

Verv Econos høsten 2022 og vår 2023:

VERVREPRESENTANT
LederNora Damlien
NestlederHaakon Slang-Sundsetvik
ØkonomiansvarligHåvard Rødtveit
InformasjonsansvarligStian Marthinsen Sønju
KarrieredagansvarligCarla Braastad Grape
Leder SosialkomitéWilhelm Grande Guldteig
Leder Fag- og bedriftskomitéMarius Alexander Karlsen
Leder MasterkomitéJohanne Hoff Søgnen
Representant SUNora Damlien/Haakon Slang-Sundsetvik
BA-representant UndervisningsutvalgetErlend Vangen
MA-representant UndervisningsutvalgetSelma Horn
PROF-representant UndervisningsutvalgetHenrik Rasmussen
BA-representant ProgramstyretChristina Hoftun  
MA-representant ProgramstyretTine Rød Myhre
BA-representant InstituttrådetInes Aloy-Lislerud
MA-representant InstituttrådetNora Damlien
StudentlederforumNora Damlien/Haakon Slang-Sundsetvik

Leder
Lederens oppgaver er å kalle inn til møter, lage sakslister og være møteleder. Lederen skal følge med på om det kommer klager fra studentene og ta det opp i det respektive utvalgsmøtet. Lederen skal også være et bindeledd mellom instituttet og utvalget. Hvis instituttet har saker til utvalget vil de som oftest ta dette opp med lederen. Lederen kan også delta på aktiviteter som utvalget arrangerer. Lederen kan også ta initiativ til et arrangement. Lederen har også ansvar for at de andre i utvalget utfører sine oppgaver.

Nestleder
Nestlederen skal ta over lederens oppgaver når lederen ikke kan utføre disse. Nestlederen skal også føre referat fra de forskjellig utvalgs- møtene og sende ut referatene til resten av medlemmene.

Økonomiansvarlig  
Økonomiansvarlig skal ha ansvaret for økonomien. Økonomiansvarlig utformer søknader til instituttet om økonomisk støtte til ulike arrangement. Økonomiansvarlig skal ha kontroll på hva utvalget bruker pengene sine på, og skal også føre regnskap for utvalget.

Leder for fag- og bedriftskomiteen
Fag- og bedriftskomiteen har ansvar for å ta faglig relaterte initiativ for studentene på instituttet. Leder av Fagkomiteen har det overordnede ansvaret med å lede planleggingen og gjennomføring av arrangementene. Planleggingen innebærer blant annet utforming av søknader om midler. Videre skal leder overse at komiteens medlemmer gjør sine respektive oppgaver. 

Leder for sosialkomitéen                                                                                                                                         Sosialkomitéen har ansvar for å ta sosiale initiativ for studentene på instituttet, dette for å fremme trivsel og et inkluderende miljø. Spesielt viktig er det å ta vare på førsteårsstudentene i år, som en følge av en amputert fadderuke. Lederen av sosialkomitéen har det overordnede ansvaret med å lede planleggingen og gjennomføringen av arrangementene. Planleggingen innebærer blant annet utforming av søknader om midler. Videre skal leder overse at komiteens medlemmer gjør sine respektive oppgaver.

Representant til instituttrådet for bachelor- og mastergrad 
Instituttrådet er rådgivende organ for instituttleder, og skal fungere som en kontaktflate mellom instituttledelse, de tilsatte og studentene. Instituttleder har møte- og talerett i instituttrådet. Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

  • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
  • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner, budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
  • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud (særlig knyttet til studieprogram), pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

Representant til undervisningsutvalget for bachelor- og mastergrad 
Undervisningsutvalget er underlagt instituttrådet og er ansvarlig for: planlegging, avvikling og evaluering på alle nivåer; utviklingsarbeid med hensyn til fagtilbud; studieplaner, samt spørsmål vedrørende innpassingssaker. Undervisningsutvalget skal planlegge og evaluere instituttet sitt undervisningstilbud på alle fagfelt og nivåer. Studentrepresentantens oppgave er å fremme Econos/Enigmas syn og rapportere til eget utvalg  i etterkant av møtene.

Representant Studentutvalget
Studentutvalget (SU) er SV-fakultetets studentpolitiske organ. SU jobber for at studenthverdagen på fakultetet skal bli bedre ved å fremme saker på vegne av studentene. Samtidig er SU et bindeledd mellom de utvalgene og Norsk Student Union (NSU). SU er representert i fakultetsstyret, studentforum, tilsettingsutvalget og studentrådet. Utvalgets representant i Studentutvalget har til å oppgave å fremme Econos/Enigmas synspunkter. Videre skal representanten informere eget utvalg om prosessene i Studentutvalget.

PR - og informasjonsansvarlig 
PR- og informasjonsansvarlig sin hovedoppgave er å synligjøre utvalget overfor samfunnsøkonomistudentene. Arbeidet innebærer å promotere for utvalgets arrangementer og øvrig aktivitet. Dette gjøres primært gjennom å skrive innlegg på utvalgets Facebookside/Instagram og informere på studentenes forelesninger.