Hjem
Institutt for økonomi
oppdatering medlemmer

Fagutvalget

Fagutvalget (FU) er en studentorganisasjon som skal være sitt bindeledd til ledelsen. Vi jobber med å fremme studentenes interesser og krav ovenfor instituttet og andre relevante organ. Det er to fagutvalg som representerer hvert sitt program; et for politisk økonomi og et for samfunnsøkonomi.

Hovedinnhold

Fagutvalget i politisk økonomi

Fagutvalget i politisk økonomi er en frivillig studentorganisasjon som gjennom et tett samarbeid jobber for å skape en best mulig studiehverdag for både nye og gamle studenter på programmet politisk økonomi. Dette er en oppgave som blant annet utføres gjennom arrangerte faglige- og sosiale treff. I tillegg fungerer fagutvalget også som et bindeledd mellom studentenes interesser og ledelsens utførelse.

Det å delta i fagutvalget er ikke bare noe som ser bra ut etter endte studier, men det er også en mulighet til både å ta del i, og å skape et tettere samhold blant dine medstudenter og innad i fagutvalget. Samtidig er det også en fin måte å få et unikt innsyn i instituttene vi hører til, og å skape et sterkere bånd til Universitetet i Bergen.

Facebook: Fagutvalget for politisk økonomi

Mail: polecfagutvalg@gmail.com

 

Fagutvalget for samfunnsøkonomi

Informasjon om fagutvalget
Fagutvalget skal sørge for at studentenes stemme blir hørt i saker som angår dem. Vi har også oppgaven med å skape et trygt og godt sosialt miljø blant studentene, særlig de nye. For å ivareta dette arrangerer sosialkomiteen regelmessige koronavennlige quizer og andre festligheter. FU har to representanter for instituttrådet og studentutvalget (SU).

FU arrangerer:

  • Fagkritisk dag: FU arrangerer fagkritisk dag, der studentene retter et kritisk blikk mot sitt eget fagfelt.
  • Fagfester: Eksamensfester, julebord o.l. for studentene.

Fagutvalget arrangerer også andre aktiviteter som f.eks. utenlandsreiser for studenter på bachelor- og masternivå om ønskelig. Her er vi avhengig av innspill fra studentene, så har du innspill til aktiviteter, eller noe du mener bør forbedres kan du kontakte oss på følgende måter:

Verv i det konstituerte fagutvalget høsten 2021

VERVREPRESENTANT
LederCarsten Mannes
NestlederSara Eline Næss Olsen
ØkonomiansvarligMads Mikalsen
InformasjonsansvarligIngebjørg Vartdal
Leder SosialkomitéNora Damlien
Leder Fag- og bedriftskomitéHåkon Pedersen
Leder MasterkomitéIngvild Hagen Lindalen
Representant SUCarsten Mannes/Sara Eline Næss
BA-representant UndervisningsutvalgetKaren Forbod Platou
MA-representant UndervisningsutvalgetBrynhildur Sol Eddudottir
BA-representant ProgramstyretJohanne Bakken
MA-representant ProgramstyretMarianne Espeseth
BA-representant InstituttrådetJohanne Bakken
MA-representant InstituttrådetCarsten Mannes
StudentlederforumCarsten Mannes/Sara Eline Næss

 

Leder
Lederens oppgaver er å kalle inn til møter, lage sakslister og være møteleder. Lederen skal følge med på om det kommer klager fra studentene og ta det opp i FU- møtet. Lederen skal også være et bindeledd mellom instituttet og FU. Hvis instituttet har saker til FU vil de som oftest ta dette opp med lederen. Lederen kan også delta på aktiviteter som FU arrangerer. Lederen kan også ta initiativ til et arrangement. Lederen har også ansvar for at de andre i FU utfører sine oppgaver.

Nestleder
Nestlederen skal ta over lederens oppgaver når lederen ikke kan utføre disse. Nestlederen skal også føre referat fra de forskjellig FU- møtene og sende ut referatene til resten av medlemmene.

Økonomiansvarlig  
Økonomiansvarlig skal ha ansvaret for økonomien. Økonomiansvarlig utformer søknader til instituttet om økonomisk støtte til ulike arrangement. Økonomiansvarlig skal ha kontroll på hva FU bruker pengene sine på, og skal også føre regnskap for FU.

Leder for fag- og bedriftskomiteen
Fag- og bedriftskomiteen har ansvar for å ta faglig relaterte initiativ for studentene på instituttet. Leder av Fagkomiteen har det overordnede ansvaret med å lede planleggingen og gjennomføring av arrangementene. Planleggingen innebærer blant annet utforming av søknader om midler. Videre skal leder overse at komiteens medlemmer gjør sine respektive oppgaver. 

Leder for sosialkomitéen                                                                                                                                          Sosialkomitéen har ansvar for å ta sosiale initiativ for studentene på instituttet, dette for å fremme trivsel og et inkluderende miljø. Spesielt viktig er det å ta vare på førsteårsstudentene i år, som en følge av en amputert fadderuke. Lederen av sosialkomitéen har det overordnede ansvaret med å lede planleggingen og gjennomføringen av arrangementene. Planleggingen innebærer blant annet utforming av søknader om midler. Videre skal leder overse at komiteens medlemmer gjør sine respektive oppgaver.

Representant til instituttrådet for bachelor- og mastergrad 
Instituttrådet er rådgivende organ for instituttleder, og skal fungere som en kontaktflate mellom instituttledelse, de tilsatte og studentene. Instituttleder har møte- og talerett i instituttrådet. Instituttrådet skal behandle, fatte vedtak på vegne av instituttet og gi innstilling til fakultetet eller annet overordnet organ i saker som angår:

  • Forskningsmelding, forskerutdanningsmelding, utdanningsmelding og andre strategi- og resultatdokument som utarbeides av instituttet
  • Eventuelle omstillings- og omorganiseringsplaner, budsjettforslag, årsbudsjett og årsregnskap
  • Vesentlige endringer i instituttets studietilbud (særlig knyttet til studieprogram), pensum, undervisning, eksamen og emne- og programevalueringer.

Representant til undervisningsutvalget for bachelor- og mastergrad 
Undervisningsutvalget er underlagt instituttrådet og er ansvarlig for: planlegging, avvikling og evaluering på alle nivåer; utviklingsarbeid med hensyn til fagtilbud; studieplaner, samt spørsmål vedrørende innpassingssaker. Undervisningsutvalget skal planlegge og evaluere instituttet sitt undervisningstilbud på alle fagfelt og nivåer. Studentrepresentantens oppgave er å fremme fagutvalgets syn og rapportere til fagutvalget  i etterkant av møtene.

Representant Studentutvalget
Studentutvalget (SU) er SV-fakultetets studentpolitiske organ. SU jobber for at studenthverdagen på fakultetet skal bli bedre ved å fremme saker på vegne av studentene. Samtidig er SU et bindeledd mellom de syv fagutvalgene og Norsk Student Union (NSU). SU er representert i fakultetsstyret, studentforum, tilsettingsutvalget og studentrådet. Fagutvalgets representant i Studentutvalget har til å oppgave å fremme fagutvalgets synspunkter. Videre skal representanten informere fagutvalget om prosessene i Studentutvalget.

PR - og informasjonsansvarlig 
PR- og informasjonsansvarlig sin hovedoppgave er å synligjøre fagutvalget overfor samfunnsøkonomistudentene. Arbeidet innebærer å promotere for fagutvalgets arrangementer og øvrig aktivitet. Dette gjøres primært gjennom å skrive innlegg på fagutvalgets Facebookside/Instagram og informere på studentenes forelesninger.