Hjem
Institutt for økonomi
Nyhet

Utreder etterlatteytelsene i folketrygden

Professor Kjell Vaage ved Institutt for økonomi er av regjeringen oppnevnt til et utvalg som skal utrede etterlatteytelsene i folketrygden. Utredningen er en del av pensjonsreformen.

Professor Kjell Vaage
Foto/ill.:
Emil Breistein

Hovedinnhold

Utvalget skal kartlegge og utrede etterlatteytelsene og komme med tilrådninger om hvilke etterlatteytelser folketrygden skal ha i fremtiden, og om hvordan ytelsene i så fall bør utformes. Utvalget består av fem eksperter innenfor trygde-, familie-, og velferdsforskning, og skal ledes av direktør Ann-Helén Bay fra Institutt for samfunnsforskning.

 

Formålet med folketrygdens ytelser til etterlatte er å sikre inntekt for etterlatte ektefeller og mindreårige barn. Etterlatteytelsene omfatter i første rekke etterlattepensjon til personer i yrkesaktiv alder, gjenlevendefordeler i egen pensjon og barnepensjon.

 

Dagens etterlatteytelser bygger på regler for beregning av pensjon som er i ferd med å fases ut, og må som tidligere varslet gjennomgås som en del av pensjonsreformen.

 

Samfunnsforholdene har også endret seg vesentlig siden etterlatteytelsene ble innført med folketrygden i 1967. Tidligere hadde den typiske familien mannen som hovedforsørger, mens den kvinnelige ektefellen ble forsørget. Utviklingen har gått i retning av at både menn og kvinner har arbeidsinntekt og opparbeider selvstendige pensjonsrettigheter. Det er behov for å gjennomgå etterlatteytelsene også i lys av denne utviklingen.

 

Utvalget skal levere sin rapport til Arbeids- og sosialdepartementet innen 1. desember 2016.