Hjem
Barnevern, likestilling og inkludering
Nyhet

PMTO og etniske minoritetsmødres psykiske helseplager

Tidligere studier viser at foreldreveiledningssmodellen PMTO virker positivt på etniske minoritetsmødres oppdragelsespraksis og deres barns atferd. I en studie fra forskningsgruppen BLI viser det seg at PMTO imidlertid ikke syntes å lindre psykiske helseplager blant etniske minoritetsmødre.

Gruppe av muslimske kvinner som går nedover travel gate
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.Colourbox.no

Hovedinnhold

I en artikkel publisert i tidsskriftet Children and Youth Services Review rapporterer BLI-forskere Ragnhild Bjørknes, Marit Larsen, og Fungi Gwanzura-Ottemöller, samt John Kjøbli fra Atferdssenteret, om uventede funn fra en randomisert PMTO-intervensjonsstudie blant 96 somaliske og pakistanske mødre i Norge og deres barn:

  • Mødrene selvrapporterte overraskende lave nivåer av psykiske helseplager gitt at befolkningsundersøkelser tilsier høyere forekomst av psykiske plager blant etniske minoriteter.
  • Også til forskjell fra tidligere studier på majoritetsbefolkning fant forskeren at PMTO-intervensjonen ikke lindret de psykiske helseplagene som forekom blant mødrene.

Forskerne påpeker at funnene vektlegger hvor viktig det er å forske rundt foreldretrening blant etniske minoritetsfamilier.


Les mer i den fagfellevurderte artikkelen «Exploring mental distress among immigrant mothers participating in parent training» (Bjørknes, Larsen, Gwanzura-Ottemӧller, & Kjøbli, 2015). Se lenke i meny til høyre.