Hjem
 • E-postAnette.Iversen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 94
 • Besøksadresse
  Årstadveien 17
  Rom 
  566
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem

Kunnskap og kompetanse i kommunal barneverntjeneste

Tverrfaglig samarbeid: barnevern - skole

Resiliens

Jeg underviser på masterprogram i barnevern

Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering MABARN 312

Veiledning av masteroppgaver MABARN 351

 

 

https://www.uib.no/studieprogram/MAPS-BARN

 • Vis forfatter(e) (2022). The Heroic Savior, the Jungle Guide and the Beacon Amidst a Fog of Uncertainty: Agency of Fathers in Prolonged Postdivorce Conflicts and Their Positioning of Children. Journal of Divorce and Remarriage. 526-548.
 • Vis forfatter(e) (2022). Samarbeidsutfordringer mellom familievern og barneverntjenester i saker med høy grad av konflikt - en kvalitativ studie. Fontene forskning. 17-29.
 • Vis forfatter(e) (2021). “The troublesome other and I”: Parallel stories of separated parents in prolonged conflicts. Journal of Marital & Family Therapy. 52-68.
 • Vis forfatter(e) (2021). Å leve i krysspresset mellom foreldrerollen og kreftsykdommen’ - En kvalitativ studie av unge voksne kreftpasienters erfaringer. Tidsskrift for velferdsforskning. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2021). «Redde for å miste, redde for å kreve, redde for å være vanskelige»: Relasjonen mellom barneverntjenesten og slektsfosterhjem. Tidsskriftet Norges Barnevern. 20-39.
 • Vis forfatter(e) (2021). When your source of livelihood also becomes the source of your discomfort: the perception of work–family conflict among child welfare workers. European Journal of Social Work. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mental health, adverse life events and health service use among Norwegian youth in the child welfare system: Results from a population-based study. Child & Family Social Work. 601-616.
 • Vis forfatter(e) (2020). Lean on me: A scoping review of the essence of workplace support among child welfare workers. Frontiers in Psychology. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2020). Barnevernets undersøkelsesarbeid- fra bekymring til beslutning. Samlede resultater og anbefalinger. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

STYRKING AV FOSTERHJEM

Prosjektgruppe: Anette Christine Iversen, Ragnhild Hollekim og Gaby Ortiz Barreda

Periode: Haust 2021 - 

Formålet med utviklingsprosjektet er bidra til stabile fosterhjem og på sikt hinder utilsiktede flyttinger. Utviklingsprosjektet startet opp som et samarbeid mellom flere kommuner i Rogaland fylke i 2020 og er støttet av Statsforvalteren i Rogaland. “ En god start” er et strukturert opplegg og består av seks møter som kontaktpersoner skal gjennomføre med nye fosterhjem.  En god start er under utprøving i kommunale barnevernstjenster i Rogaland og Vestland.  Formålet med forskningsprosjektet er å undersøke: implementeringen av “En god start” kontaktpersoner og fosterforeldres opplevelse av “En god start”

Metode: fokusgruppeintervju, individuelle intervju og litteraturstudie.

Finansiering: Utviklingsprosjektet er støttet av Statsforvalteren, forskningsprosjektet har ingen finansiering

 

BARNEVERNTJENESTENS MØTE MED HØYKONFLIKTSAKER

Prosjektleder: Anette Christine Iversen

Periode: Høst 2020 -

De senere år har det vært en sterk økning i meldinger til barnevernet som gjelder høy grad av konflikt mellom foreldre. Sakene faller inn under både barnelov og barnevernlov og familiene kan ha behov for bistand fra både familievern og barnevern. Begge tjenester opplever disse sakene som utfordrende. Med den nye barnevernreformen har kommunene fått ett større ansvar for tiltak og Statsforvalteren i Vestland har opprettet læringsnettverk for barneverntjenesten for å støtte utviklingsprosjekter i kommunalt barnevern.  "Vestlandsmodellen" for undersøkelse av høykonfliktsaker i barnevernet er et av utviklingsprosjektene som startet opp i 2019. Formålet med forskningsprosjektet er å a) undersøke barnverntjenestens erfaring med  saker som gjelder høykonflikt og b) Gjennomføre en prosessevaluering av “Vestlandsmodellen” Prosjektet utføres i samarbeid med Læringsnettverket for Barnevernstjenestene – Statsforvalteren i Vestland.

Metode: fokusgruppeintervju med kontaktpersoner i barnevernstjensten.

Finansiering: Utviklingsprosjektet er støttet av Statsforvalteren, forskningsprosjektet har ingen finansiering

Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem

Det overordnede målet med studien er å frembringe kunnskap om årsaker til utilsiktede flyttinger fra fosterhjem. Datagrunnlaget består av a) en spørreskjemaundersøkelse som Bufetat gjennomførte blant fosterforeldre som hadde opplevd eller nesten opplevd utilsiktet flytting og b) fokusgruppeundersøkelse blant erfarne forsterhjemsveiledere i Hordaland. Prosjektet er støttet av stiftelsen Wøyen.

Publikasjoner:

Tonheim, M., & Iversen, A. C. (2018). “We felt completely left to ourselves.” Foster parents' views on placement disruption. Child & Family Social Work. doi:10.1111/cfs.12585

Laila Grønn- Jensen (2018): Slektsfosterhjem. Utfordringer slektsfosterhjem opplever - sett fra fosterhjemsveileders ståsted. Masteroppgave i barnevern, Hemil-senteret, Universitetet i Bergen

Else Karin Dyrøy Knutsen (2017): Hva er hovedårsakene til utilsiktet flytting fra fosterhjem? Synspunkter fra veiledere av fosterforeldre. Masteroppgave i barnevern, Hemil-senteret, Universitetet i Bergen http://hdl.handle.net/1956/16735

Jorunn Sjøen Lende ( 2017): Fosterforeldrenes opplevelse av informasjon, oppfølging og veiledning i forkant av plassering “Passer vi sammen ?” Masteroppgave i barnevern, Hemil-senteret, Universitetet i Bergen  http://hdl.handle.net/1956/16734

 

Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning

Formålet med studien er å  identifisere hva som kreves for å sikre god kvalitet i meldings- og undersøkelsesarbeidet i barnevernet i Norge.

Prosjektet er et oppdrag fra Barne, ungdoms-, og familiedirektoratet og ledes av RKBU Nord. Prosjektet gjennomføres som en multisenterstudie i samarbeid med RKBU Vest v/UNI Helse, Senter for barnevernforskning og innovasjon v/NTNU, RKBU Midt v/NTNU og Hemilsenteret v/ Universitetet i Bergen. For mer informasjon om prosjektet, se her

 

Offentlige tjenesters ansvar, meldeplikt, oppfølging og samarbeid om utsatte barn. 

Lauritzen, C., Kolmannskog, A. B., & Iversen, A. C. (2018). Family assessment conversations as a tool to support families affected by parental mental illness: a retrospective review of electronic patient journals. International Journal of Mental Health Systems, 12. Fulltekst: https://ijmhs.biomedcentral.com/track/pdf/10.1186/s13033-018-0199-x

Brattabø, I. V., Iversen, A. C., Åstrøm, A. N., & Bjørknes, R. (2016). Experience with suspecting child maltreatment in the Norwegian public dental health services, a national survey. Acta Odontologica Scandinavia, 1-7. 

Hesjedal, E., Hetland, H., & Iversen, A. C. (2015). Interprofessional collaboration: self‐reported successful collaboration by teachers and social workers in multidisciplinary teams. Child & Family Social Work, 20(4), 437-445. doi:10.1111/cfs.12093

Hesjedal, E., Hetland, H., Iversen, A. C., & Manger, T. (2015). Interprofessional collaboration as a means of including children at risk: an analysis of Norwegian educational policy documents. International Journal of Inclusive Education(ahead-of-print), 1-14. 

Hesjedal, E., Iversen, A. C., Bye, H. H., & Hetland, H. (2015). The use of multidisciplinary teams to support child welfare clients. European Journal of Social Work, 1-15. doi:10.1080/13691457.2015.1084268

MASTEROPPGAVER:

Brattåker, Gro Kristina (2018): Tverretatlige konsultasjonsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn. En kartlegging av aktiviteten i Region Vest. Hvilke suksessfaktorer ligger til grunn hos velfungerende team? Masteroppgave i barnevern, Universitetet i Bergen

Risøy, S. Ø. (2015). Tannhelsetjenestens erfaringer med meldeplikten til barneverntjenesten -En kvalitativ intervjustudie. Masteroppgave. University of Bergen. 

 

 

Ph.D veiledning:

Jan Stokkebekk (2022): Navigating Prolonged Conflict:  subject positions and meaning constructions in postdivorce families

Johnsen; Anja (2021): Barn og unge i fattige familier: Selvoppfattet skolekompetanse, etnisitet og akademisk resiliens. Hvilke faktorer kan fremme skoleprestasjoner hos barn og unge i risiko? https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/11250/2770778

Fylkesnes, Marte Knag (2018). Frykt, forhandlinger og deltakelse: Ungdommer og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barnevernstjenesten. (Doktorgradsavhandling), Universitetet i Bergen, Retrieved from http://hdl.handle.net/1956/17871 CRIStin database. 

Brattabø, Ingfrid Vaksdal. (2018). Detection of child maltreatment, the role of dental health personnel – A national cross-sectional study among public dental health personnel in Norway. (Doktorgradsavhandling), Universitetet i Bergen, Retrieved from https://www.uib.no/nye-doktorgrader/116936/frå-tannvern-til-barnevern CRIStin database. 

Hesjedal, Elisabeth. (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid mellom skule og barnevern. Kva kan støtte utsette barn og unge? (Doktorgradsavhandling), Universitetet i Bergen, Retrieved from https://www.uib.no/nye-doktorgrader/84135/tverrprofesjonelt-samarbeid-ut... CRIStin database. 

Rød, P. A. (2012). Barn i klem mellom foreldrekonflikter og samfunnsmessig beskyttelse. (Doktorgradsavhandling), University of Bergen, Retrieved from http://hdl.handle.net/1956/6240
https://www.uib.no/info/dr_grad/2012/Rod_Per.html CRIStin database.

 

Masteroppgaver i barnevern:

Jensen, Laila-Grønn (2018): Slektsfosterhjem. Utfordringer slektsfosterhjem opplever- sett fra fosterhjemsveilederes ståsted. https://bora.uib.no/handle/1956/18684

Brattåker, Gro Kristina (2018): Tverretatlige konsultasjonsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn. En kartlegging av aktiviteten i Region Vest. Hvilke suksessfaktorer ligger til grunn hos velfungerende team?

Cecilie Waagsbø (2017): Hvilke vurderinger foretar barnevernet i bekymringsmeldinger som omhandler vold? https://bora.uib.no/handle/1956/16119

Anne Berit Kolmannskog (2017): BARN SOM PÅRØRENDE – Kvalitetssikring av rutiner for oppfølging av barn som pårørende – en journalgjennomgang ved Helse Fonna HF.

Silje Øverland Risøy (2015): Tannhelsetjenestens erfaringer med meldeplikten til barneverntjenesten. en kvalitativ intervjustudie. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen.

Cathrin Myrold (2015) Hvordan beskriver barnevernsarbeidere tverretatlig samarbeid med tannhelsetjenesten? Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen

Eva Ekblom (2014): Jobbengasjement i barnevernet. Hvordan kan barnevernet beholde opparbeidet kompetanse og erfarne, engasjerte medarbeidere? En kvalitativ intervjuundersøkelse av erfarne barnevernsansatte. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/8051

Elisabeth T Jørgensen (2014): Når barn bor i fosterhjem. Foreldres opplevelse av samvær. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen

Suzanne Madeleine Nicolaysen (2013): Kompetanse og mestring i barneverntjenesten. En kartleggingsundersøkelse blant kommunale barnevernsarbeidere på Vestlandet. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/7210

Rakel Aasheim (2012): Psykisk helse blant barnevernsbarn. En studie av psykiske vansker målt med kartleggingsverktøyet Strengths and Difficulties Questionaire. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen URI:http://hdl.handle.net/1956/7476

Silje Oppedal (2011): Fosterforeldres opplevelse av matchingprosessen: ”Det var noe som skjedde – det sa pang” Masteroppgave Barnevern, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/5736