Hjem
 • E-postAnette.Iversen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 98 94
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
  Rom 
  566
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem

Kunnskap og kompetanse i kommunal barneverntjeneste

Tverrfaglig samarbeid: barnevern - skole

Resiliens

Jeg underviser på masterprogram i barnevern

Tiltak i barnevernet, implementering og evaluering MABARN 312

Veiledning av masteroppgaver MABARN 351

 

 

https://www.uib.no/studieprogram/MAPS-BARN

 • Bjørknes, Ragnhild; Iversen, Anette Christine; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Brattabø, Ingfrid Vaksdal. 2018. Why are they reluctant to report? A study of the barriers to reporting to child welfare services among public dental healthcare personnel. Health and Social Care in the community. 1-9. doi: https://doi.org/10.1111/hsc.12703
 • Fylkesnes, Marte Knag; Taylor, Julie; Iversen, Anette Christine. 2018. Precarious participation: Exploring ethnic minority youth's narratives about out-of-home placement in Norway. Children and youth services review. 88: 341-347. doi: 10.1016/j.childyouth.2018.03.030
 • Johnsen, Anja; Bjørknes, Ragnhild; Iversen, Anette Christine; Sandbæk, Mona. 2018. School competence among adolescents in low-income families: does parenting style matter? Journal of Child and Family Studies. 27: 2285-2294. Publisert 2018-03-14. doi: 10.1007/s10826-018-1051-2
 • Lauritzen, Camilla; Kolmannskog, Anne Berit; Iversen, Anette Christine. 2018. Family assessment conversations as a tool to support families affected by parental mental illness: a retrospective review of electronic patient journals. International Journal of Mental Health Systems. 12:18: 1-9. doi: 10.1186/s13033-018-0199-x
 • Lauritzen, Camilla; Kolmannsskog, Anne-Berit; Iversen, Anette Christine. 2018. Barn som ikke registreres. Erfaringskompetanse.no. doi: http://www.erfaringskompetanse.no/wp-content/uploads/2018/09/Magasin-Veien-videre.pdf
 • Tonheim, Milfrid; Iversen, Anette Christine. 2018. “We felt completely left to ourselves.” Foster parents' views on placement disruption. Child & Family Social Work. 24: 90-97. doi: 10.1111/cfs.12585
 • Fylkesnes, Marte Knag; Iversen, Anette Christine; Nygren, Lennart. 2017. Negotiating deficiency: Exploring ethnic minority parents' narratives about encountering child welfare services in Norway. Child & Family Social Work. 23: 196-203. doi: 10.1111/cfs.12400
 • Johnsen, Anja; Ortiz-Barreda, Gaby M.; Årdal, Guro; Iversen, Anette Christine. 2017. Minority children and academic resilience in the Nordic welfare states. International Journal of Migration, Health and Social Care. 13: 374-390.
 • Brattabø, Ingfrid Vaksdal; Iversen, Anette Christine; Åstrøm, Anne Nordrehaug; Bjørknes, Ragnhild. 2016. Experience with suspecting child maltreatment in the Norwegian public dental health services, a national survey. Acta Odontologica Scandinavica. 74: 626-632. doi: 10.1080/00016357.2016.1230228
 • Skilbred, Dag Tore; Iversen, Anette Christine; Moldestad, Bente. 2016. Successful academic achievement among foster children: what did the foster parents do? Child Care in Practice. 23: 356-371. doi: 10.1080/13575279.2016.1188764

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ph.D veiledning:

Jan Stokkebekk ( 2016-2020): Strengthening children in separated high conflict families

Johnsen; Anja (submitted): Barn i fattige familier, resiliens og skolekompetanse.
Hvilke faktorer kan fremme skolekompetanse hos barn i risiko?

Fylkesnes, M. K. (2018). Frykt, forhandlinger og deltakelse: Ungdommer og foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn i møte med den norske barnevernstjenesten. (Doktorgradsavhandling), Universitetet i Bergen, Retrieved from http://hdl.handle.net/1956/17871 CRIStin database. 

Brattabø, I. V. (2018). Detection of child maltreatment, the role of dental health personnel – A national cross-sectional study among public dental health personnel in Norway. (Doktorgradsavhandling), Universitetet i Bergen, Retrieved from http://www.uib.no/nye-doktorgrader/116936/frå-tannvern-til-barnevern CRIStin database. 

Hesjedal, E. (2014). Tverrprofesjonelt samarbeid mellom skule og barnevern. Kva kan støtte utsette barn og unge? (Doktorgradsavhandling), Universitetet i Bergen, Retrieved from http://www.uib.no/nye-doktorgrader/84135/tverrprofesjonelt-samarbeid-uts... CRIStin database. 

Rød, P. A. (2012). Barn i klem mellom foreldrekonflikter og samfunnsmessig beskyttelse. (Doktorgradsavhandling), University of Bergen, Retrieved from http://hdl.handle.net/1956/6240
http://www.uib.no/info/dr_grad/2012/Rod_Per.html CRIStin database.

 

Masteroppgaver i barnevern:

Jensen, Laila-Grønn (2018): Slektsfosterhjem. Utfordringer slektsfosterhjem opplever- sett fra fosterhjemsveilederes ståsted. https://bora.uib.no/handle/1956/18684

Brattåker, Gro Kristina (2018): Tverretatlige konsultasjonsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn. En kartlegging av aktiviteten i Region Vest. Hvilke suksessfaktorer ligger til grunn hos velfungerende team?

Cecilie Waagsbø (2017): Hvilke vurderinger foretar barnevernet i bekymringsmeldinger som omhandler vold? https://bora.uib.no/handle/1956/16119

Anne Berit Kolmannskog (2017): BARN SOM PÅRØRENDE – Kvalitetssikring av rutiner for oppfølging av barn som pårørende – en journalgjennomgang ved Helse Fonna HF.

Silje Øverland Risøy (2015): Tannhelsetjenestens erfaringer med meldeplikten til barneverntjenesten. en kvalitativ intervjustudie. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen.

Cathrin Myrold (2015) Hvordan beskriver barnevernsarbeidere tverretatlig samarbeid med tannhelsetjenesten? Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen

Eva Ekblom (2014): Jobbengasjement i barnevernet. Hvordan kan barnevernet beholde opparbeidet kompetanse og erfarne, engasjerte medarbeidere? En kvalitativ intervjuundersøkelse av erfarne barnevernsansatte. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/8051

Elisabeth T Jørgensen (2014): Når barn bor i fosterhjem. Foreldres opplevelse av samvær. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen

Suzanne Madeleine Nicolaysen (2013): Kompetanse og mestring i barneverntjenesten. En kartleggingsundersøkelse blant kommunale barnevernsarbeidere på Vestlandet. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/7210

Rakel Aasheim (2012): Psykisk helse blant barnevernsbarn. En studie av psykiske vansker målt med kartleggingsverktøyet Strengths and Difficulties Questionaire. Masteroppgave Barnevern. Hemil-senteret, Universitetet i Bergen URI:http://hdl.handle.net/1956/7476

Silje Oppedal (2011): Fosterforeldres opplevelse av matchingprosessen: ”Det var noe som skjedde – det sa pang” Masteroppgave Barnevern, Universitetet i Bergen. URI:http://hdl.handle.net/1956/5736

 

 

Utilsiktede flyttinger fra fosterhjem

Det overordnede målet med studien er å frembringe kunnskap om årsaker til utilsiktede flyttinger fra fosterhjem. Datagrunnlaget består av a) en spørreskjemaundersøkelse som Bufetat gjennomførte blant fosterforeldre som hadde opplevd eller nesten opplevd utilsiktet flytting og b) fokusgruppeundersøkelse blant erfarne forsterhjemsveiledere i Hordaland. Prosjektet er støttet av stiftelsen Wøyen.

 

Masteroppgaver fra prosjektet er tilgjengelig på BORA:

Else Karin Dyrøy Knutsen (2017): Hva er hovedårsakene til utilsiktet flytting fra fosterhjem? Synspunkter fra veiledere av fosterforeldre. Masteroppgave i barnevern, Hemil-senteret, Universitetet i Bergen http://hdl.handle.net/1956/16735

Jorunn Sjøen Lende ( 2017): Fosterforeldrenes opplevelse av informasjon, oppfølging og veiledning i forkant av plassering “Passer vi sammen ?” Masteroppgave i barnevern, Hemil-senteret, Universitetet i Bergen  http://hdl.handle.net/1956/16734

 

Barnevernets undersøkelsesarbeid – fra bekymring til beslutning

Formålet med studien er å  identifisere hva som kreves for å sikre god kvalitet i meldings- og undersøkelsesarbeidet i barnevernet i Norge.

Prosjektet er et oppdrag fra Barne, ungdoms-, og familiedirektoratet og ledes av RKBU Nord. Prosjektet gjennomføres som en multisenterstudie i samarbeid med RKBU Vest v/UNI Helse, Senter for barnevernforskning og innovasjon v/NTNU, RKBU Midt v/NTNU og Hemilsenteret v/ Universitetet i Bergen. For mer informasjon om prosjektet, se her