Hjem
Bergen Research Group for Innovation, Growth, Health and Technology (BRIGHT)

ALDRING I KULTURHISTORISK PERSPEKTIV

Litteratur, medisin, psykologi og juss.

logo til prosjektet aldring i et kulturhistorisk perspektiv
Foto/ill.:
Louise Bjerrum

Hovedinnhold

Prosjektet reiser spørsmålet: hvilke myter, metaforer, fortellinger og stereotyper bidrar til å forme oppfatninger av eldre og egen aldring? Og hvordan nedfeller dette seg gjennom ulike faglige perspektiver? Fokus er rettet mot hvordan kulturelle og faglige forestillinger om aldring og alderdom kan påvirke den subjektive opplevelse av tid, mening og glemsel. Oppfatninger og endringer i synet på alderdom og eldre blir belyst gjennom litterære, medisinske, psykologiske og juridiske tekster.

Fra et kulturhistorisk ståsted, ønsker prosjektet å gi økt innsikt i ulike forestillinger om aldring og alderdom som eksisterer side om side i vårt flerkulturelle samfunn. Mangelen på systematiske og grunnleggende studier med personer med demens gjør dette til et viktig for videre teoretisk og metodologisk utvikling.

Prosjektet søker å forstå subjektive og symbolske dimensjoner ved menneskelig aldring representert i ulike former for vestlig litteratur fra førmoderne tid og fram til i dag. Hensikten er å avdekke kulturelle og vitenskapelige premisser for skiftende ideer om det å være gammel.

Gjennom prosjektets delstudier analyseres litterære, medisinske, psykologiske og juridiske diskurser med særlig fokus på den eldre individets selvopplevelse og identitet. Av særlig interesse er å undersøke variasjoner i fagspesifikke kriterier som definerer livets siste faser utfra en persons psykologiske, medisinske og juridiske status.

Prosjektet er del av Forskningsrådets program Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL). SAMKUL har som mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer belyst gjennom flerfaglige perspektiver. Prosjektet ledes fra Det humanistiske fakultetet ved UiB, med Det psykologiske fakultet ved professor Inger Hilde Nordhus som én av partnerne.

Prosjektet er tilknyttet ulike internasjonale forskningsinstitusjoner. I tillegg til skriftlig formidling gjennom fagartikler, bygger prosjektet på internasjonale seminarserier og symposia som gjøres tilgjengelig via video (YouTube) på prosjektets hjemmeside.