Hjem

Forskergruppe for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

Hovedinnhold

Broken glass

Forskergruppen i erstatningsrett og forsikringsrett består av forskere med bred erstatningsrettslig kompetanse innenfor erstatningsrett og tilgrensende fagområder. Forskergruppen har særlig sterk kompetanse innenfor personskadeerstatning. Forskergruppen har for tiden som særlig innsatsområde å legge til rette for utvikling av unge forskere og forskningen i ph.d.-prosjekter innenfor gruppens fagområde. Medlemmene av gruppen har gjennom flere prosjekter og verv hatt et nært samarbeid med offentlige etater, forsikringsbransjen og personskadeforbundet. Medlemmene av gruppen er også aktive i flere internasjonale forskningsprosjekter og internasjonale nettverk.

Forskergruppen ledes av Anne Marie Frøseth og Magne Strandberg.

Doktorgradsprosjekt
Person holder fane

Privatpersoners rett til erstatning for myndighetenes brudd på grunnleggende menneskerettigheter

Når og i hvilken utstrekning kan privatpersoner kreve erstatning for myndighetenes brudd på rettighetene etter Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter? Dette spørsmålet stiller stipendiat Ole-Gunnar Nordhus i sitt...

Doktorgradsprosjekt
brannmann slukker brann

Dobbeltforsikring : når dekkjer fleire forsikringer same tap?

Med dei mange skadeforsikringane som er på marknaden, kan det lett tenkjast at den sikra har overlappande forsikringsavtaler. Forsikringsavtalelova § 6-3 regulerer tilfella der den sikra har fleire forsikringar som dekkjer «samme tap». Stipendiat Ingrid Marie Myklebust ser i sitt doktorgradsprosjekt...

Doktorgradsprosjekt
Tomt styrerom/møterom

Norske selskapers erstatningsansvar for virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser

Den overordnede problemstillingen i prosjektet er om – og eventuelt på hvilke betingelser – norske selskaper kan holdes erstatningsansvarlig i tilfeller hvor et utenlandsk datterselskap eller en leverandør/annen forretningsforbindelse er involvert i virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser...