Hjem

Forskergruppe for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

Hovedinnhold

Broken glass

Forskergruppen i erstatningsrett og forsikringsrett består av forskere med bred erstatningsrettslig kompetanse innenfor erstatningsrett og tilgrensende fagområder. Forskergruppen har særlig sterk kompetanse innenfor personskadeerstatning. Forskergruppen har for tiden som særlig innsatsområde å legge til rette for utvikling av unge forskere og forskningen i ph.d.-prosjekter innenfor gruppens fagområde. Medlemmene av gruppen har gjennom flere prosjekter og verv hatt et nært samarbeid med offentlige etater, forsikringsbransjen og personskadeforbundet. Medlemmene av gruppen er også aktive i flere internasjonale forskningsprosjekter og internasjonale nettverk.

Forskergruppen ledes av Anne Marie Frøseth og Magne Strandberg.

Debatt
Fengsel

Søksmål om kroppsvisitasjoner i fengsel kan bidra til viktig avklaring

Kroppsvisitasjoner utført av betjenter i norske fengsler kan neppe gi grunnlag for oppreisning etter skadeserstatningsloven. En slik oppreisning må derfor eventuelt tilkjennes på et annet grunnlag, skriver stipendiat Ole-Gunnar Nordhus i Rett24.

Doktorgradsprosjekt
Person holder fane

Privatpersoners rett til erstatning for myndighetenes brudd på grunnleggende menneskerettigheter

Når og i hvilken utstrekning kan privatpersoner kreve erstatning for myndighetenes brudd på rettighetene etter Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter? Dette spørsmålet stiller stipendiat Ole-Gunnar Nordhus i sitt...

Doktorgradsprosjekt
brannmann slukker brann

Dobbeltforsikring : når dekkjer fleire forsikringer same tap?

Med dei mange skadeforsikringane som er på marknaden, kan det lett tenkjast at den sikra har overlappande forsikringsavtaler. Forsikringsavtalelova § 6-3 regulerer tilfella der den sikra har fleire forsikringar som dekkjer «samme tap». Stipendiat Ingrid Marie Myklebust ser i sitt doktorgradsprosjekt...

Doktorgradsprosjekt
Tomt styrerom/møterom

Norske selskapers erstatningsansvar for virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser

Den overordnede problemstillingen i prosjektet er om – og eventuelt på hvilke betingelser – norske selskaper kan holdes erstatningsansvarlig i tilfeller hvor et utenlandsk datterselskap eller en leverandør/annen forretningsforbindelse er involvert i virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser...