Hjem

Forskergruppe for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett

Tagging av en mann med ropert

Kontakt


Ledere for forskergruppen:

Anne Marie Frøseth og Magne Strandberg
 

 

Om forskergruppen

Forskergruppen er sammensatt av personer som enten har erstatningsrett, forsikringsrett eller trygderett som sitt hovedarbeidsområde, eller som sitt del-arbeidsområde. Gruppen fungerer som et forum for faglig meningsutveksling og arrangerer ulike seminarer med dette formål.

Doktorgradsprosjekt
Person holder fane

Privatpersoners rett til erstatning for myndighetenes brudd på grunnleggende menneskerettigheter

Når og i hvilken utstrekning kan privatpersoner kreve erstatning for myndighetenes brudd på rettighetene etter Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter? Dette spørsmålet stiller stipendiat Ole-Gunnar Nordhus i sitt...

Doktorgradsprosjekt
brannmann slukker brann

Dobbeltforsikring : regressen mellom fleire forsikringsselskap som er ansvarlege for same tap

Med dei mange skadeforsikringane som er på marknaden, kan det lett tenkjast at den sikra har overlappande forsikringsavtaler. Spørsmål om og korleis tapet skal fordelast mellom forsikringselskapa, vert då aktuelle.