Hjem

Forskergruppe for erstatningsrett og forsikringsrett

Hovedinnhold

Broken glass

Forskergruppen i erstatningsrett og forsikringsrett består av forskere med bred erstatningsrettslig kompetanse innenfor erstatningsrett og tilgrensende fagområder. Forskergruppen har særlig sterk kompetanse innenfor personskadeerstatning. Forskergruppen har for tiden som særlig innsatsområde å legge til rette for utvikling av unge forskere og forskningen i ph.d.-prosjekter innenfor gruppens fagområde. Medlemmene av gruppen har gjennom flere prosjekter og verv hatt et nært samarbeid med offentlige etater, forsikringsbransjen og personskadeforbundet. Medlemmene av gruppen er også aktive i flere internasjonale forskningsprosjekter og internasjonale nettverk.

Forskergruppen ledes av Bjarte Thorson og Anne Marie Frøseth.

Artikkel
Illustrasjonsbilde

Mot et skifte i EU-rettens forhold til nasjonal erstatningsrett?

Den 28. september 2022 la EU-kommisjonen fram forslag til to direktiver som samlet kan representere en endring i EU-rettens forhold til den nasjonale erstatningsretten

Doktorgradsprosjekt
Person holder fane

Privates rett til erstatning for ikke-økonomisk skade som følge myndighetenes brudd på grunnleggende menneskerettigheter

Når og i hvilken utstrekning kan privatpersoner kreve erstatning for myndighetenes brudd på rettighetene etter Grunnloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen og Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter? Dette spørsmålet stiller stipendiat Ole-Gunnar Nordhus i sitt...

Doktorgradsprosjekt
Tomt styrerom/møterom

Norske selskapers erstatningsansvar for virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser

Den overordnede problemstillingen i prosjektet er om – og eventuelt på hvilke betingelser – norske selskaper kan holdes erstatningsansvarlig i tilfeller hvor et utenlandsk datterselskap eller en leverandør/annen forretningsforbindelse er involvert i virksomhetsrelaterte menneskerettighetskrenkelser...