Hjem
Forskergruppe for forvaltningsrett
AKTIVITET

Forskningsgruppe for forvaltningsrett - Aktivitet

Her finner du informasjon om aktivitet knyttet til prosjektet, som møter og seminar.

Forvaltningsrett. UiB.
Gruppen ledes av professor Ingunn Elise Myklebust og professor Sigrid Eskeland Schütz, og er sammensatt av personer som arbeider med ulike forvaltningsrettslige problemstillinger.
Foto/ill.:
Colourbox.

Hovedinnhold

2022 Vår:

31. januar kl. 12.00-13.00. Vi drøftar kva som er saklege omsyn med utgangspunkt i eit spørsmål sanksjon ved brot på eksamensreglement, m. Bjørn Henning Østenstad som innleiar. 

17. februar kl. 12.00-13.30, prosjektframlegging m. Nikolay Winge og Fredrik Holt, ZOOM.

7. mars kl. 12.00-12.45, prosjektframlegging m. Eirik Finserås, SEMINARROM 3 i 4. etg. 
 
28. mars kl. 12.00-12.45. Vi drøftar staten si rolle som både motpart i søksmål frå private og som utviklar av nye rundskriv og retningslinjer som gjev uttrykk for lovforståing, med utgangspunkt i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ved brev til Oslo kommune av 15. okt. 2021, der dei gjer prinsipielt greie for lovtolkinga av meldepliktsreglane i plan- og bygningslover av 1924 og 1965. Ingunn Elise Myklebust innleiar, rom 546.

9. mai kl. 12.00-12.45, vi drøftar konsekvensane av at ungdoms- og vidaregåande skular nyttar seg av ukvalifisert pedagogisk personell i undervisingen. Tarjei Ellingsen Røsvoll innleiar, rom 546

13. juni kl. 12.00-13.30, prosjektframlegging m. Henriette Tøssebro, med særleg vekt på vurdering av kva som fører til at vedtak blir ugyldige, plikta til omgjering og proporsjonalitetsvurderingar, rom 546. 

2022 Haust: 
 

26. aug. kl. 12.00-14.00 møterom 546, besøk av advokat Ingeborg Sæveraas og advokat Ola Asbjørnsen (Oslo), som held innlegg for oss om tolking og praktisering av strandlova av 1965. Med på møtet kjem også å advokat Lars Alsaker, som arbeider med akkurat tilsvarande strandsonesaker/ulovlegheitsoppfølgning i Bergen. Lars har vore ein aktiv masteroppgåverettleiar for UiB i mange år.

29. sept. Kl. 12-14.00. Vi kjem tilbake til temaet for dagen, Juss II, 448.

20. okt. Dagsseminar om delegasjon. Seminaret vil vere todelt der den eine delen vil ta utgangspunkt i Tarjei Ellingsen Røsvoll sitt pågåande avhandlingsarbeid, og deretter andre perspektiv. Nærare program og tidspunkt kjem seinare.

7. nov. kl. 12.00-14.00.  Rasmus Grønved Nielsen presenterer doktoravhandlinga om «Forvaltningskontrakter». Forvaltningskontrakter : retlige studier over forvaltningens aftaler til varetagelse af myndighedsopgaver over for borgere med særligt henblik på myndighedsudøvelse - Gegnir (leitir.is), Juss II, 448.

30. nov. kl. 12.00-14.00. Presentasjon av  Anneken og Melanie, møterom Juss II

9. des. kl. 12.00-14.00. Bokpresentasjon og innlegg av Bjørn Henning og Henriette, stort møterom (546)

Haust 2022, planlagt aktivitet, :

6. september kl. 12.00-13.00 og første tysdag kvar månad på samme tidspunkt fram til jul har vi uformelle lunsjsamlinger i forskergruppene for forvaltnings- og velferdsrett. Møterom 448, Juss II.

15. okt-15. nov. Rasmus Grønved Nielsen  Associate Professor Centre for Public Regulation and Administration København  er på besøk ved fakultetet. Rasmus Grønved Nielsen - All research staff (ku.dk)  

2021:

24. september, kl. 12.00-13.00: Oppdatering og informasjonsmøte.

20. oktober kl. 12.00-14.00, Møterom 546: Roald presenterer ny master i vaksenopplæringa. Sussanne L. Iversen, trekkjer opp rammene for masteroppgåva si om staten si plikt til å legge til rette for kunst og kultur etter Grl. §   100 (6) og de prinsipielle grensene for kunst- og kulturforvaltningen. 

4. november kl. 12.00-14.00, Møterom 546: Katrine B Hauge presenterer boka INTEGRERT KYSTSONEFORVATNING, og vi presenterer og diskuter ein artikkel vi arbeider vidare med som oppsummerer sentrale funn, som vi også ser på i ein større internasjonal og europisk kontekst med tanke på engelsk publisering. 

9. desember kl. 11-16.00, Møterom 546: Planrettsseminar med føredrag frå Eivind Junker, Ingrid W Larsen, Gunnhild S Sollie, Hanne Minde og Eivind Elvestad, inkludert julelunsj kl. 13.00-14.30.