Hjem
Forskergruppe for forvaltningsrett
AKTIVITET

Forskningsgruppe for forvaltningsrett - Aktivitet

Her finner du informasjon om aktivitet knyttet til prosjektet, som møter og seminar.

Forvaltningsrett. UiB.
Gruppen ledes av professor Ingunn Elise Myklebust og professor Sigrid Eskeland Schütz, og er sammensatt av personer som arbeider med ulike forvaltningsrettslige problemstillinger.
Foto/ill.:
Colourbox.

Hovedinnhold

2022 Vår:

31. januar kl. 12.00-13.00. Vi drøftar kva som er saklege omsyn med utgangspunkt i eit spørsmål sanksjon ved brot på eksamensreglement, m. Bjørn Henning Østenstad som innleiar. 

17. februar kl. 12.00-13.30, prosjektframlegging m. Nikolay Winge og Fredrik Holt, ZOOM.

7. mars kl. 12.00-12.45, prosjektframlegging m. Eirik Finserås, SEMINARROM 3 i 4. etg. 
 
28. mars kl. 12.00-12.45. Vi drøftar staten si rolle som både motpart i søksmål frå private og som utviklar av nye rundskriv og retningslinjer som gjev uttrykk for lovforståing, med utgangspunkt i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet ved brev til Oslo kommune av 15. okt. 2021, der dei gjer prinsipielt greie for lovtolkinga av meldepliktsreglane i plan- og bygningslover av 1924 og 1965. Ingunn Elise Myklebust innleiar, rom 546.

9. mai kl. 12.00-12.45, vi drøftar konsekvensane av at ungdoms- og vidaregåande skular nyttar seg av ukvalifisert pedagogisk personell i undervisingen. Tarjei Ellingsen Røsvoll innleiar, rom 546

13. juni kl. 12.00-13.30, prosjektframlegging m. Henriette Tøssebro, med særleg vekt på vurdering av kva som fører til at vedtak blir ugyldige, plikta til omgjering og proporsjonalitetsvurderingar, rom 546. 

2022: Planar:

26. august, kl. 12-14.00. Ingeborg Sæverås og advokatfullmektig Ola Asbjørnsen innleiar til diskusjon om oppfølging av ulovleg bygging og tolking av gamle lover, rom 546.

20. oktober. Dagsseminar om delegasjon. Seminaret vil vere todelt der den eine delen vil ta utgangspunkt i Tarjei Ellingsen Røsvoll sitt pågåande avhandlingsarbeid, og deretter andre perspektiv. Nærare program og tidspunkt kjem seinare.

2021:

24. september, kl. 12.00-13.00: Oppdatering og informasjonsmøte.

20. oktober kl. 12.00-14.00, Møterom 546: Roald presenterer ny master i vaksenopplæringa. Sussanne L. Iversen, trekkjer opp rammene for masteroppgåva si om staten si plikt til å legge til rette for kunst og kultur etter Grl. §   100 (6) og de prinsipielle grensene for kunst- og kulturforvaltningen. 

4. november kl. 12.00-14.00, Møterom 546: Katrine B Hauge presenterer boka INTEGRERT KYSTSONEFORVATNING, og vi presenterer og diskuter ein artikkel vi arbeider vidare med som oppsummerer sentrale funn, som vi også ser på i ein større internasjonal og europisk kontekst med tanke på engelsk publisering. 

9. desember kl. 11-16.00, Møterom 546: Planrettsseminar med føredrag frå Eivind Junker, Ingrid W Larsen, Gunnhild S Sollie, Hanne Minde og Eivind Elvestad, inkludert julelunsj kl. 13.00-14.30.