Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Strategi

Strategi for Forskningsgruppen muskel/skjelett - lidelser (2021-2023)

Vår visjon: Å utføre tverrfaglig forskning på muskel/skjelett-lidelser,-skader, og håndteringen av disse i primærhelsetjenesten samt stimulere til forskningsbasert undervisning, implementering og samarbeid med primærhelsetjenesten lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hovedinnhold

Strategi for Forskningsgruppen muskel/skjelett - lidelser (2021-2023)

Navneskifte
Forskningsgruppe Fysioterapi» skifter navn til Forskningsgruppe for Muskel/skjelett-lidelser med virkning fra 1.januar 2022

Vår visjon: Å utføre tverrfaglig forskning på muskel/skjelett-lidelser,-skader, og håndteringen av disse i primærhelsetjenesten samt stimulere til forskningsbasert undervisning, implementering og samarbeid med primærhelsetjenesten lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Strategiske forskningsmål for å imøtekomme primærhelsetjenestens utvikling:

Identifisere samfunnets behov for - og fremskaffe kunnskap om relevante undersøkelser og effekten av etablert behandling og nye behandlingsformer.

Fokusere på de store diagnosegruppene innen muskel/skjelett-lidelser som bl.a. reflekteres i vår forskning på artrose og ryggplager som ofte nevnes blant de store globale samfunnsutfordringene.

Drive og styrke egen translasjonsforskning med så vel cellestudier, dyrestudier, kliniske studier og meta-analyser.

Imøtekomme brukerperspektivene med involvering og deltakelse fra pasienter, pårørende, og helsepersonell for å bidra til individuelt tilpasset behandling og omsorg

 Etablere forskningsinfrastruktur med lokale og nasjonale nettverk, og videreføre vårt internasjonale nettverk innen forskning på muskel/skjelett-lidelser i primærhelsetjenesten.

Forskning
Utvikle og levere fremragende tverrfaglige, internasjonalt orienterte og innovative forskningsprosjekter, gjennom følgende virkemidler:

Bærekraftig ledelse med minst tre seniorforskere til enhver tid

Minst to søknader til sammen til  Fysiofondet, NFR, Extrastiftelsen, e.l. per år; støtte andre partnere i søknadsprosessen innenfor målgruppen

Minst en søknad til lokale kilder som Kavlistiftelsen, eller Grieg Foundation i løpet av perioden

Minst to aktive ph.d.-kandidater til enhver tid, to disputaser per år og to nye ph.d.-kandidater per år

Minst 6 fagfelle vurderte artikler per år med internasjonalt medforfatterskap

Minst 8 publikasjoner som abstrakts, postere, bokkapitler og kronikker per år

Utvikle den åpne databasen EPAQUAL med kvalitetsvurdering av intervensjoner med fysikalske behandlingsformer i publiserte studier i samarbeid med IT avdelingen ved UiB.

Undervisning
Fremragende, tverrfaglig og internasjonalt orientert formidling basert på aktuelle forskningsresultater, gjennom følgende virkemidler:

Vertskap for seminarer med internasjonale forskere

Jevnlige forskningsgruppeseminar for stab og ph.d. og postdoktor-kandidater

Videreutvikle de fagspesifikke emnene på klinisk masterprogram i manuell terapi og innen muskel/skjelett-lidelser

Delta på nasjonale og internasjonale kongresser med innlegg og key notes

Implementering
Nyskapende tverrfaglig formidling og innføring av kunnskapsbasert praksis i primærhelsetjenesten, gjennom følgende virkemidler:

Utvikle undervisningsmateriale for primærhelsetjenesten

Delta i offentlige og politiske debatter, samt i utvikling av nasjonale retningslinjer

Samarbeid
Underbygge og utvide eksisterende samarbeidsrelasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt, gjennom følgende virkemidler:

Utveksle studenter og forskere

Fremme samarbeid med forskergrupper ved IGS (f.eks. ALFO, Samfunnsfarmasi, Etikk og prioriteringer) og UiB (f.eks. innen psykologi, odontologi og biomedisin)

Aktivt lokalt og nasjonalt samarbeid med Bergen kommune, HiB, HDS, HUS og Helseforetakene

Media
Fortsette med en bevisst strategi og promotering av aktuelle forskningsresultater for å informere befolkningen og beslutningstakere, med bruk av følgende virkemidler:

Kontinuerlig oppdatering av våre nettsider, Forskningsgruppens sider, IGS  Nyhetsbrev og sosiale medier

Delta i offentlige debatter, intervju i fagblad og aviser, kronikker, radio og TV