Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Nevrohabilitering og -rehabilitering

Hovedinnhold

Forskning innen det tematiske området Nevrorehabilitering grupperes i tre hovedområder: Utvikling av måle- og evalueringsmetoder, kliniske studier og kvalitativ forskning. Målet er å bidra til utvikling og videreutvikling av behandlingsmetoder og rehabiliteringsformer til beste for pasienter med nevrologiske lidelser, som hjerneslag, multippel sklerose, cerebral parese og Parkinsons sykdom. I dette ligger også å identifisere subgrupper som profiterer på spesielle behandlingstilnærminger. Som grunnlag for slike studier arbeides det også med måle- og evalueringsmetoder for å fange opp endring i aktuelle funksjonsaspekter. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) benyttes aktivt for å sikre fokus på ulike funksjonsdomener.

Områdeansvarlig: Liv Inger Strand