Home
Physiotherapy Research Group

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Nevrohabilitering og -rehabilitering

Main content

Forskning innen det tematiske området Nevrorehabilitering grupperes i tre hovedområder: Utvikling av måle- og evalueringsmetoder, kliniske studier og kvalitativ forskning. Målet er å bidra til utvikling og videreutvikling av behandlingsmetoder og rehabiliteringsformer til beste for pasienter med nevrologiske lidelser, som hjerneslag, multippel sklerose, cerebral parese og Parkinsons sykdom. I dette ligger også å identifisere subgrupper som profiterer på spesielle behandlingstilnærminger. Som grunnlag for slike studier arbeides det også med måle- og evalueringsmetoder for å fange opp endring i aktuelle funksjonsaspekter. Internasjonal klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) benyttes aktivt for å sikre fokus på ulike funksjonsdomener.

Områdeansvarlig: Liv Inger Strand