Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi

Balanse og gangfunksjon

Hovedinnhold

Forskningsgruppe i fysioterapi har i løpet av en femtenårsperiode utviklet og anvendt metoder for analyse av balanse og gangfunksjon. Tradisjonelt har analyse av balanse og gangfunksjon enten funnet sted i laboratoriemiljøer ved hjelp av avansert utstyr, eller i andre miljøer ved hjelp av observasjon og enkelt utstyr. Laboratoriemålinger har hatt begrenset overføringsverdi til situasjoner som utfordrer balanse og gangfunksjon i hverdagen, mens målinger utenfor et laboratoriemiljø har vært grovgraderte og derfor lite egnet til å differensiere mellom personer eller være sensitiv for endring.

I samarbeid med NTNU og SINTEF har vi nå utviklet metodologi for registrering av kroppens bevegelser ved hjelp avanserte, bærbare sensorer. Det er utviklet prosedyrer og programvare for beregning av gangvariabler som antas å ha betydning for balansekontroll. En spesiell utfordring har vært å beregne posisjon med utgangspunkt i akselerometridata. Dette var ikke mulig ved tidligere teknologi og er en metodisk milepæl som kan få stor klinisk anvendelse. Gruppen har en sterk internasjonal posisjon innen fagfeltet, og våre publikasjoner blir hyppig referert til. Vår forskningsstrategi bygger videre på de resultater vi har oppnådd om forståelse av balansekontroll og gange, og om funksjonelle balanseproblemer hos kliniske populasjoner.

Metodestudier: Prosjekter gjennomføres for løpende evaluering av nyutviklet metodologi. Slike prosjekter egner seg også godt for inkludering av studentarbeider.

Modeller for balansekontroll og gangfunksjon: Tidligere forskning har hatt fokus på benas kinematikk (rotasjoner i ledd) og kinetikk (krefter og momenter rundt ledd), enkle spatiotemporale mål (steglengde og frekvens, standfase og svingfase), samt kapasitetsmål som ganghastighet og distanse. Vår forskning har rettet større oppmerksomhet mot betydningen av overkroppens bevegelser (trunkus, hode og armer), som representerer 3/5 av kroppsmassen og befinner seg lengst fra understøttelsesflaten, og derfor antas å ha stor betydning for balansekontroll under gange. Gangfunksjon inkluderer sykliske bevegelser som karakteriseres av regularitet, men også balansekontroll som krever evne til dynamisk variabilitet. Temaet har vært lite belyst i vitenskapelig litteratur, men vi har nå utviklet teoretisk og metodisk kompetanse til å eksplorere slike forhold.

Kliniske studier. Vi har som mål å legge til rette for fysioterapifaglige, kliniske prosjekter gjennom praksisnært samarbeid. Pågående og planlagte studier inkluderer intervensjon for å bedre gangfunksjon, evaluering av rehabiliteringsforløp, samt studier av terapeutens rolle under læring av balanserelaterte ferdigheter.

Utstyrsressurser:

TRASK består av bærbare kinematiske sensorer for måling av kroppens bevegelser, samt egenutviklet programvare for overføring i sanntid, samt lagring og analyse av data. Enheter brukes av egne forskere og studenter, samt av våre kliniske samarbeidspartnere.

GAITRite er en transportabel, elektronisk gangbane med trykksensorer som registrerer fotavtrykk for beregning av temporale og spatielle gangparametre.

Fotocellestyrt tidtakingssystem med trådløs overføring.

Gyrobasert vinkelmåling (Xsens) langs tre akser for overføring i sanntid til PC.

Digitalt dynamometer (Myometer) for måling av isometrisk styrke, inkl. håndgrepstyrke og fingerstyrke.

Områdeansvarlig: Rolf Moe-Nilssen