Hjem
Forskningsgruppe i fysioterapi
Cerebral parese

Motorisk profil hos spedbarn

Hovedmålet med prosjektet er å gjøre måleredskapet Infant Motor Profile tilgjengelig på norsk, og utføre en reliabilitetsundersøkelse av den norske versjonen.

spedbarn
Foto/ill.:
colourbox

Hovedinnhold

Cerebral Parese er den vanligste årsaken til funksjonsnedsettelse hos barn, med en insidens på 2,1/1000 fødsler i Norge. Mellom 5-6 % av barn i alderen 7-11 år har en mindre nevrologisk dysfunksjon eller developmental coordination disorder (DCD). Nedsatt motorisk funksjon er vanlig ved begge tilfeller, og foreldre tar ofte kontakt med fysioterapeut for å få hjelp til å forbedre barnets motorikk. Motoriske vansker hos barn er assosiert med sosiale og emosjonelle vansker, overvekt, lavt selvbilde og mobbing. Forskning viser økende evidens for effekten av tidlig intervensjon, som tar sikte på å dra nytte av hjernens plastisitet de første leveår. For å kunne identifisere og fange opp barn som kan ha behov for slike intervensjoner er det behov for anvendelige, reliable og valide måleinstrumenter.

Måleredskapet Infant Motor Profile (IMP) ble utviklet med henblikk på å undersøke barns motoriske ferdigheter og utvikling, med fokus på variasjon, variabilitet, flyt og symmetri i bevegelsene. Målgruppen er spedbarn fra tre måneders alder og inntil barnet har hatt en kort periode med selvstendig gange.

Dette forskningsprosjektet har som mål å gjennomføre en oversettelse av måleredskapet med en påfølgende interrater-reliabilitetsstudie. Her skal man undersøke i hvilken grad tre fysioterapeuter med ulik ansiennitet i klinisk praksis har samsvar i anvendelsen av redskapet når den benyttes på det samme barnet.

Metoden for oversettelse av måleredskapet fra engelsk til norsk tar utgangspunkt i anbefalinger fra Committee for Translation and protocols of the International RDC/TMD Consortium Network. Interrater-reliabilitet vurderes i et utvalg på 50 spedbarn.

Deltakere til studien rekrutteres igjennom helsestasjoner i Hordaland og Telemark. Halvparten av barna skal ha en kjent risikofaktor for motoriske forsinkelser så som prematuritet, lav fødselsvekt eller komplikasjoner i forbindelse med fødsel. Skåring av testen baserer seg på et 15 minutters videoopptak hvor barnets spontanmotorikk observeres ut fra deres funksjonsnivå i ryggleie, mageleie, sittende, stående, gående og mens barnet håndterer leker. Prosjektet hadde oppstart i september 2015 og varer frem til juli 2017.

Kontaktperson:
Kine Melfald Tveten
e-post: kine.tveten@uib.no tlf. 905 11 893

Veiledere:
Professor, Dr. Philos Liv Inger Strand og Tove Dragesund, post-doc