Hjem
GAMUT – Griegakademiets senter for musikkterapiforskning
GAMUT FORSKNINGSPROSJEKT

Musikkterapi som behandlingsmetode i en barnevernsinstitusjon

En studie om hvordan musikkterapi kan anvendes som behandlingsmetode for barn og unge under omsorg av barnevernet, for å gi økt sosial kompetanse, utvikle sosiale relasjoner og gi symptomendring relatert til traumatiske opplevelser. Ressursorientert musikkterapi og samfunnsmusikkterapi er referanseperspektiver.

De fleste barn og unge som plasseres under offentlig omsorg har erfart sviktende omsorg over tid (kronisk stress), erfart sterke traumatiske hendelser (traumatisk stress), og vil være i en meget utsatt posisjon for å utvikle traumereaksjoner. Barnevernsbarn er en utsatt del av befolkningen når det gjelder grad av eksponering for traumatiske hendelser som mishandling, omsorgssvikt, overgrep, voldshandlinger og sterke tapsopplevelser. Problembelastet ungdom er også mer utsatt for selvpåførte traumer på grunn av større tendens til risikoatferd. I tillegg viser en rekke andre undersøkelser at barnevernsbarn er overrepresenterte med ulike former ubehandlede psykiatriske problemer.
 
Prosjektet Musikkterapi som behandlingsmetode i en barnevernsinstitusjon har som formål å studere hvordan musikkterapi kan anvendes som behandlingsmetode for barn og unge under omsorg av barnevernet for å gi økt sosial kompetanse, utvikle sosiale relasjoner og gi symptomendring relatert til traumatiske opplevelser. Ressursorientert musikkterapi og samfunnsmusikkterapi er referanseperspektiver. Planen er å utarbeide og publisere tre til fire artikler. Artiklene skal gi en fyldig beskrivelse av tema basert på ulike teoretiske perspektiv, med empiri hentet fra ulike datakilder. Avhandlingsarbeidet avsluttes med en innledning i form av et sammendrag (kappe), hvor konklusjoner fra de ulike artiklene sammenlignes i en diskusjon.
 

  • Deskriptivt case studie av musikkterapitiltakene “Unglyd“ og “Kom nærmere”. Undersøkelsen tar sikte på å beskrive musikkterapiforløp i et gitt tidsrom innenfor rammen av et deskriptiv case studie.
  • Barnevernsklienters opplevelse av musikkterapibehandling, et kvalitativ case studie. Dette er et eksplorerende studie hvor formålet er å avdekke kvalitative dimensjoner ved barnevernsklientenes opplevelse av musikkterapibehandlingen. Datafunn blir belyst i forhold til ressursorientert musikkterapi, samfunnsmusikkterapi og traumetema.
  • Effekt av musikkterapibehandling relatert til traumetema og sosial kompetanse, et kvantitativ studie. Dette studiet blir gjennomført i samarbeid med Anders Dovran ved institutt for klinisk psykologi, med Dagfinn Winje som veileder.

PhD-prosjekt er knyttet til Historisk-filosofisk fakultet, Universitetet i Bergen.