Hjem
Globale helseprioriteringer

Visjon og strategi

VIsjon og forskningsstrategi for Globale helseprioriteringer 2016 - 2019.

Visjon: Kunnskap for bedre helse og mindre ulikhet

Mål for gruppens forskning i perioden

 Være i forskningsfronten med å:

 • Utvikle teori og metode for etikk og prioritering i global helse
 • Gjøre anvendte økonomiske evalueringer med beste tilgjengelige metoder
 • Gjøre anvendte studier av helseintervensjoners fordelingseffekter
 • Studere forholdet mellom teoretiske og praktiske tilnærminger til bioetikk
 • Diskutere gyldig kunnskapsoverføring mellom teori og praksis
 • Studere klinisk etiske dilemma og praktiske prioriteringsbeslutninger
 • Utvikle metoder for å øke etisk kompetanse blant beslutningstagere

Virkemidler for å nå gruppens mål - vi vil:

 • Skaffe ekstern finansiering for forskning på etikk og prioritering
 • Etablere og videreutvikle kompetanse i etikk og prioritering i lav- og middelinntektsland
 • Styrke interdisiplinært samarbeid med sterke nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
 • Styrke samarbeid om etikk med kliniske miljøer i Helse Vest
 • Oppmuntre til publisering med internasjonale samarbeidspartnere
 • Legge til rette for samarbeid med forskere i lav- og middelinntektsland (LMIC)
 • Legge til rette for søknader med internasjonale partnere
 • Legge til rette for utveksling og forskningsopphold utenlands
 • Invitere utenlandske forskere til Bergen
 • Samarbeide med grupper på IGS (CISMAC, SIH og sykdomsbyrdeprosjektet) 
 • Gjøre resultatene av vår forskning tilgjengelige for brukere og beslutningstakere og delta i beslutningsprosesser
 • Drive aktiv utadrettet formidling (nyhetsbrev, Twitter, aviser, radio og foredrag)
 • Vektlegge brukermedvirkning i forskningsprosjekt
 • Være et attraktivt og inkluderende faglig og sosialt miljø 
 • Ha engasjerende og god undervisning for å fremme kunnskap om etikk og prioritering og rekruttere gode studenter og forskerlinjestudenter 

 

Link til engelsk versjon.