Home
Global Health Priorities

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there

Visjon og strategi

VIsjon og forskningsstrategi for Globale helseprioriteringer 2016 - 2019.

Visjon: Kunnskap for bedre helse og mindre ulikhet

Mål for gruppens forskning i perioden

 Være i forskningsfronten med å:

 • Utvikle teori og metode for etikk og prioritering i global helse
 • Gjøre anvendte økonomiske evalueringer med beste tilgjengelige metoder
 • Gjøre anvendte studier av helseintervensjoners fordelingseffekter
 • Studere forholdet mellom teoretiske og praktiske tilnærminger til bioetikk
 • Diskutere gyldig kunnskapsoverføring mellom teori og praksis
 • Studere klinisk etiske dilemma og praktiske prioriteringsbeslutninger
 • Utvikle metoder for å øke etisk kompetanse blant beslutningstagere

Virkemidler for å nå gruppens mål - vi vil:

 • Skaffe ekstern finansiering for forskning på etikk og prioritering
 • Etablere og videreutvikle kompetanse i etikk og prioritering i lav- og middelinntektsland
 • Styrke interdisiplinært samarbeid med sterke nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer
 • Styrke samarbeid om etikk med kliniske miljøer i Helse Vest
 • Oppmuntre til publisering med internasjonale samarbeidspartnere
 • Legge til rette for samarbeid med forskere i lav- og middelinntektsland (LMIC)
 • Legge til rette for søknader med internasjonale partnere
 • Legge til rette for utveksling og forskningsopphold utenlands
 • Invitere utenlandske forskere til Bergen
 • Samarbeide med grupper på IGS (CISMAC, SIH og sykdomsbyrdeprosjektet) 
 • Gjøre resultatene av vår forskning tilgjengelige for brukere og beslutningstakere og delta i beslutningsprosesser
 • Drive aktiv utadrettet formidling (nyhetsbrev, Twitter, aviser, radio og foredrag)
 • Vektlegge brukermedvirkning i forskningsprosjekt
 • Være et attraktivt og inkluderende faglig og sosialt miljø 
 • Ha engasjerende og god undervisning for å fremme kunnskap om etikk og prioritering og rekruttere gode studenter og forskerlinjestudenter 

 

Link til engelsk versjon.