Hjem
Forskningsgruppe for svangerskap, fosterutvikling og fødsel

Preterm fødselsforebygging og ugunstige effekter på mor, nyfødte og postneonatale av farmasøytisk terapi i svangerskapet

Hovedinnhold

Preterm fødsel er ansett for en ledende indikator på helse i global sammenheng, og er den hyppigst forekommende årsaken til neonatal død og den nest hyppigste årsaken til barnedødelighet før fem års alder. Sykdomskomplekset er sammensatt og dårlig kartlagt, og effektiv og trygg forebyggende behandling er ikke tilgjengelig. Behandling med vaginale progesterontabletter er anbefalt i norske retningslinjer ved økt risiko for spontan preterm fødsel fra 2014, men evidens for effekt på subgrupper er sprikende og langtidsoppfølging av mor og barn mangler.

Prosjektet vil gjennom å kombinere data fra flere norske kvalitetsregistre (Medisinsk fødselsregister, Legemiddelregisteret, Norsk Pasientregister) evaluere effekten behandlingen har hatt på de ulike gruppene med risiko for preterm fødsel. Videre vil man gjennom søskenfiler og oppfølging av barna kartlegge risiko for økt sykelighet og dødelighet hos mor og barn på kort og lengre sikt som følge av eksponering for progesteron i svangerskapet.