Hjem
Forskergruppe for informasjons- og innovasjonsrett
Artikkel

Rettslig beskyttelse av informasjonsteknologi

Informasjonsteknologi omhandler datateknikk, lagring og formidling, og eksisterer overalt i dagens samfunn. Men hvordan kan informasjonsteknologi beskyttes? Artikkelen viser til ulike måter: Gjennom opphavsrettsbeskyttelse av datamaskinprogrammer og patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser, men også gjennom patentering og kretsmønsterbeskyttelse av selve maskinvaren.

Informasjonsteknologi
Foto/ill.:
Adobe Stock

Hovedinnhold

Informasjonsteknologi omfatter i snever forstand all elektronisk basert teknologi som brukes til oppsamling, behandling, lagring og formidling av data. Dette omfatter både selve det fysiske utstyret, for eksempel i form av datamaskiner, og håndteringen av data som gjøres på slikt utstyr.

Selve maskinvaren, for eksempel i form av utforming av en ny type prosessor eller systembuss, vil kunne patenteres. I tillegg kan man etter kretsmønsterloven oppnå vern for kretsmønstre i datamaskinens integrerte kretser.

Det rettslige vernet av informasjonsteknologi retter seg imidlertid ikke først og fremst mot det fysiske utstyret, men mot ulike former for behandling og presentasjon av data. For at en datamaskin skal fungere, må denne gis instruksjoner i form av et datamaskin¬program.

Datamaskinprogrammer er vernet som åndsverk etter åndsverkloven § 2 andre ledd bokstav l. Dette vernet er er imidlertid begrenset til programmets kildekode og maskinkode, og verner ikke programmets underliggende ideer, funksjoner og struktur. Opphavsretten gir dermed ingen beskyttelse mot at andre utvikler tilsvarende programmer med samme funksjonalitet, så lenge de ikke kopierer koden til det eldre programmet.

Denne typen funksjonalitet kan imidlertid beskyttes som oppfinnelser etter patentloven.
Etter patentloven § 1 andre ledd nr. 3 er riktignok «noe som bare utgjør ... programmer for datamaskiner» unntatt fra patenterbarhet. Dette unntaket er i praksis tolket slik at programvareoppfinnelser kan patenteres dersom de har teknisk karakter. Dette inne¬bærer at implementering på en datamaskin i praksis kan patenteres såfremt den i tilstrekkelig grad er konkretisert og ikke bare retter seg mot for eksempel en matematisk metode.

Dette innebærer ikke at alle fremgangsmåter som utføres på en datamaskin uten videre kan patenteres. Forretningsmetoder, fremgangsmåter for intellektuell virksomhet og regler for spill er for eksempel unntatt fra patenterbarhet etter patentloven § 1 andre ledd nr. 3.
Datamaskinprogrammers brukergrensesnitt kan også oppnå rettslig vern gjennom designregistrering og patentering. Patentering av slike brukergrensesnitt forutsetter imidlertid at oppfinnelsen påvirker interaksjonen mellom brukeren og datamaskinen.

Torger Kielland har skrevet om doktoravhabndling om patentering av informasjons-teknologi, og jobber også med andre problemstillinger knyttet til beskyttelse av informasjonsteknologi.