Hjem

Naturgeografi

Lyngsalpene

Gruppen studerer de ytre (eksogene) prosessene som har formet og former landskapet. Med hovedfokus på Norge arbeider gruppen med breer, naturfarer (flom, vind, stormflo, skred), havnivå, hydrologi, grunnvann, frostfenomener, grotter og landskapsutvikling koblet til klima- og miljøendringer i fortid og nåtid. Gruppen anvender en rekke metoder, inkludert utstyr for boring av innsjøer, tilgang til analyse av sedimenter, samt laboratorium for GIS og fjernanalyse. Arbeidet vårt har stor relevans for samfunnssikkerhet og planlegging knyttet til bosetting, transport, vannforsyning, og klima- og energiomstilling. 

Gruppen underviser på alle nivå fra bachelor til master og doktorgrad (phd), inkludert flere feltkurs.

Feltkurs
Eidfjord

Lærerike feltdager i Eidfjord

Mai er den store feltkursmåneden på Institutt for geografi. Det startet med det tradisjonsrike 5-dagers feltkurset til Eidfjord med GEO111 Landformdannende prosesser.

Reisebrev
Tapado Glacier

Forskeropphold i Chile

La Serena er en by som er omtrent like stor som Bergen, men siden den kun har noen få regndager i året er byen avhengig av snø- og issmelting fra Andesfjellene om sommerne som vannressurs. Dette betyr at regionen er spesielt sårbar for klimaendringer i fremtiden.

Masterprosjekt

På jakt etter spor fra fortidens stormer

I mitt masterprosjekt studerer jeg hvordan stormaktiviteten på Langøya i Vesterålen har variert gjennom de siste 10000 år.

Nytt emne
Ekskursjon

Hydrologi, grunnvann og geofarer

Vann er en livsviktig og sårbar ressurs, men utgjør også en naturfare når det blir for mye. Dette nye kurset handler om naturgeografiske tema knyttet til vann. Prosessforståelse står sentralt i kurset.

Ny ansatt
Benjamin Aubrey Robson

Benjamin Aubrey Robson er ny postdoktor

Benjamin Aubrey Robson begynte som postdoktor ved Institutt for geografi i oktober. Han skal fortsette å forske på isbreer ved bruk av fjernmåling, men vil også fokusere på steinbreer, smelting av permafrost og hvordan endringer i kryosfæren påvirker vannressurser.