Hjem
Operativ psykologi

Stress, coping and resilience during international military operations

Hovedinnhold

På bakgrunn av opprettelsen av ”Forsvarets innsatsstyrke for internasjonale operasjoner”, ble det gjennomført en systematisk oppfølging av Norbn II / KFOR før, under og etter tjenesten i Kosovo med sikte på å kartlegge mental beredskap og funksjonsdyktighet ved norsk deltakelse i internasjonale operasjoner. I norsk sammenheng er det ikke tidligere gjennomført slike forløpsstudier i stor skala og prosjektet gir derfor ny kunnskap om viktige sider ved gjennomføring av internasjonale operasjoner. Prosjektet ble planlagt og gjennomført som en del av FOU-programmet ”Militærpsykologi og Lederskap” vedSjøkrigsskolen og Universitetet i Bergen med støtte fra Forsvarsdepartementet / Forsvarets Overkommando. Prosjektleder deltok under kontingentens deployeringsperiode i Kosovo og sto for samarbeid med avdelingen og datainnsamlingen blant befal og mannskaper.

Studien ble gjennomført som en spørreskjemaundersøkelse med 5 datainnsamlinger: Før avreise, tidlig i operasjonsperioden, midt i, ved slutten av perioden, samt 6 måneder etter hjemkomst. Undersøkelsen hadde fire deler: [1] Opplysninger om deltakernes bakgrunn, [2] vurdering av egen mental beredskap, [3] registrering av opplevde stressorer, og [4] sjefens spørsmål. En personlighetsundersøkelse (5PF-MIL) inngikk i kartleggingen av deltakernes bakgrunn. Som mål på funksjonsdyktighet ble det benyttet egenrapportert helse (målt ved hjelp av GHQ), Mental beredskap er operasjonelt definert som mestringsforventninger (målt ved hjelp av ‘Generalized Self Efficacy Questionnaire’, og ‘Coping Style Qustionnaire) og opplevelse av korpsånd (målt ved hjelp av ‘Lags Profil Index’, ‘Moral’ og ‘Militær Identitet’).

Publikasjoner:

  • Johnsen, B. H., Eid, J., Laberg, J. C., & Bartone, P. T. (2010). Preparing of security personnel for international operations. In P. T. Bartone, B. H. Johnsen, J. Eid, J. Violanti, & J. C. Laberg. Enhancing Human