Hjem
Politisk organisering og flernivåstyring

Nyhetsarkiv for Politisk organisering og flernivåstyring

Harald Sætren bidrar med kapitel i Sage Handbook of Political Science 2020
Per Lægreid og Tom Christensen med ny artikkel der de analysere norske myndigheters håndtering av Corona pandemien
Per Lægreid diskuterer kriterier for vurdering av krisehandteringa og dei norske myndighetene si handsaming av koronapandemien
Balansen mellom kapasitet og legitimitet i fokus i ny artikkel frå Christensen og Lægreid.
COVID-19 har skapt uforutsette utfordringar for korleis me lever, arbeider og samhandlar. Les TROPICO- bloggen om erfaringane med heimekontor og bruken av digitale verkty.
Den engelske versjonen av boka "Organisasjonsteori for offentlig sektor" er nå ute i ny utgåve
Per Lægreid undersøker hvordan gjentatte strukturelle reformer fører til økt oppmerksomhet til politiske signal.
Christensen og Lægreid har studert konfliktane i samband med reorganiseringa av SSB.
Lægreid med kapitel om norsk forvaltningsforsking
Christensen og Lægreid med ny publisering om koordinering
Per Lægreid med bokkapitel i ny bok om hybride løysingar.
International Public Management Review kjem med spesialutgåve om organisering for samfunnsikkerhet og beredskap med to gjesteredaktørar frå Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap.
I ein ny artikkel publisert i "International Journal of Public Administration" har Lise Rykkja og Per Lægreid, saman med Carsten Greve og Niels Ejersbo, studert erfaringar frå forvaltningsreformer i dei nordiske landa.
Forskningsrådet kunngjorde 11. april sammensetningen av de nye porteføljestyrer, der Lise H. Rykkja er utnevnt til medlem av porteføljestyret for «Demokrati, styring og fornyelse».
Lægreid, Wynen, Kleizen, Verhoeat og Rollande koplar data frå administrasjonssurveyen med forvaltningsdatabasen i ny artikkel i Public Management Review.
I samband med utgivinga av boka "Sentralforvaltningen. Stabilitet og endring gjennom 40 år" har dei fire forfattarane Christensen, Egeberg, Lægreid og Trondal blitt intervjua i Stat og Styring.
Doktorgradsavhandlinga til Helge Renå vekker stor oppmerksomhet med oppslag i både Aftenposten og Politiforum.
Tom Christensen, Ole Martin Lægreid og Per Lægreid undersøker administrativ koordineringskapasitet i ny artikkel publisert i “Policy and Society”.

Sider