Hjem
Forskningsgruppe i samfunnsfarmasi
FREMFARM Utdanning for framtida

FREMFARM - Utdanner farmasøyter til å møte morgendagens utfordringer

FREMFARM-prosjektet som fikk midler fra DIKU sitt program for studentaktiv læring i 2020. Prosjektet ledes av Lone Holst og Reidun Kjome, og har samarbeidspartnere fra Mohn Senteret for innovasjon og regional utvikling ved Høgskolen på Vestlandet, fra Diakonhjemmet sykehusapotek og fra SLATE (Centre for the Science of Learning & Technology), UiB.

FREMFARM LOGO
Foto/ill.:
Mirey Alfarah

Hovedinnhold

I FREMFARM projekten ønsker vi å fremme ferdigheter innen kommunikasjon og innovasjon hos profesjonsstudenter i farmasi, og å forankredisse ferdighetenei yrkesfaglig etikk og verdier. Tilbakemeldinger fra praksisfeltet understreker viktigheten av disse ferdighetene for at deferdige kandidatene skal være forberedt på arbeidslivet. Dette er sammensatte ferdigheter som i liten grad kan læres ved bruk av tradisjonelle læringsformer som forelesninger eller laboratorieundervising. Slike ferdigheter krever modning, og det er derfornødvendig at ferdighetstrening og refleksjon integrerespå tvers av studieprogrammet, fra første til femte studieår.

Formålet med dette prosjektet er derfor å utvikle, prøve ut, evaluere og ta i bruk studentaktive læringsformer somgjør kandidatene:

 • fortrolig med refleksjon og med å benytte verdier aktivt som hjelpemiddel i beslutningstaking
 • i stand til å kommunisere effektivt med pasienter, pårørende, kollegaer og annet helsepersonell
 • i stand til være nytenkende og løsningsfokusert i møte med et raskt skiftende arbeidsliv
 • i stand til å gjenkjennesammenhenger mellom emneinnhold og arbeidsliv

Prosjektet er organisert i 4 arbeidspakker

FREMFARM 4 arbeidspakker

Prosjektet er organisert i 4 arbeidspakker.

Foto/ill.:
FREMFARM
 1. Verdier og refleksjon 

  I den første arbeidspakken settes det fokus på verdier og refleksjon ved å blant annet bruke prinsipper fra verdibasert ledelse. Her tror vi at innslag av farmasøyters etiske retningslinjer, og trening på både muntlig og skriftlig refleksjon i undervisningen vil fremme læring og økt profesjonstilhørighet. 

 2. Kommunikasjon og innovasjon

  Et område som praksisfeltet ønsker forbedring på er farmasøyters kommunikasjons- og innovasjonsferdigheter. Denne arbeidspakken fokuserer derfor på å teste ut flere og nye måter å trene på nettopp disse ferdighetene.

 3. Sammenheng

  Arbeidspakke 3 handler om å skape mer sammenheng - dette etterlyste vi som studenter, da vi opplever at det er vanskelig å skjønne hvordan de ulike emnene henger sammen, og hvorfor de er relevant for fremtidig arbeidsliv. For tiden testes det ut et digitalt emne med korte oppgaver som skal demonstrere relevansen av fagene som hittil er undervist.

 4. Kompetanseheving 

  Kompetanseheving blant de ansatte er fokusområde i arbeidspakke 4. Vi ønsker å bygge en støttende og delende kultur blant underviserne slik at de kan lære av hverandre. Økt fokus på å tilpasse læringsutbytter med undervisnings- og vurderingsformer er også del av kompetansehevingen.

Besøk prosjektets nettside for mer informasjon: www.fremfarm.com