Hjem
Samfunnsgeografi
Nyhet

Skattefunn som innovativt verktøy til omstilling

Tidlegare masterstudent og forskingsassistent i økonomisk geografi Sondre Sognnes Haugen har saman med Grete Rusten 24.8. presentert si forsking om Skattefunn i eit seminar ved Skattefunnssekretariatet Norges Forskningsråd.

Hovedinnhold

Noreg har ein klar ambisjon og utfordring om å auke omfanget av innovasjonar og gjennom dette betre økonomien. Skattefunnsordninga som blei etablert i 2002 er eit døme på finansielt virkemiddel som nettopp skal stimulere til dette. Fleire evalueringar har seinare vist at ordninga har positiv effekt, men først og fremst i høve til inkrementelle prosessar og produktløysingar enn meir radikale innovasjonar.  I denne studien har me spesielt analysert strukturelle kjenneteikn og geografien i det som gjeld bruken av ordninga.  I analysen inngår regionale inndelingar som fylke relatert til storleik på føretak, industriregioner og sentralitet. 

Med den tida me no er inne i med store omstillingar, vil det kunne bli meir fokus på innovasjonar og finansielle kjelder som stør slike prosjekt. I kapitel 4 i denne rapporten kan du lese om Skattefunn-prosjektet:

Hermelin, B och Rusten G. (2016 red) Lokal samverkan, tillväxt  och omställning - Studier från industriregioner i Sverige och Norge Centrum för kommunstrategiska studier, CKS-rapport 2016 nr. 4, Linköpings Universitet