Home
Human Geography

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Nyhet

Skattefunn som innovativt verktøy til omstilling

Tidlegare masterstudent og forskingsassistent i økonomisk geografi Sondre Sognnes Haugen har saman med Grete Rusten 24.8. presentert si forsking om Skattefunn i eit seminar ved Skattefunnssekretariatet Norges Forskningsråd.

Main content

Noreg har ein klar ambisjon og utfordring om å auke omfanget av innovasjonar og gjennom dette betre økonomien. Skattefunnsordninga som blei etablert i 2002 er eit døme på finansielt virkemiddel som nettopp skal stimulere til dette. Fleire evalueringar har seinare vist at ordninga har positiv effekt, men først og fremst i høve til inkrementelle prosessar og produktløysingar enn meir radikale innovasjonar.  I denne studien har me spesielt analysert strukturelle kjenneteikn og geografien i det som gjeld bruken av ordninga.  I analysen inngår regionale inndelingar som fylke relatert til storleik på føretak, industriregioner og sentralitet. 

Med den tida me no er inne i med store omstillingar, vil det kunne bli meir fokus på innovasjonar og finansielle kjelder som stør slike prosjekt. I kapitel 4 i denne rapporten kan du lese om Skattefunn-prosjektet:

Hermelin, B och Rusten G. (2016 red) Lokal samverkan, tillväxt  och omställning - Studier från industriregioner i Sverige och Norge Centrum för kommunstrategiska studier, CKS-rapport 2016 nr. 4, Linköpings Universitet