Hjem
Samfunnsgeografi
Forskningsprosjekt

Fagforeninger og frivillige organisasjoner sin kamp for en rettvis naturressursforvaltning i Chile og Bolivia

Forskningsprosjektet «Negotiating new political spaces» er nylig avsluttet. Prosjektet fokuserte på fagforeninger og frivillige organisasjoner og deres arbeid for en jevnere fordeling av ressurser og økt anerkjennelse for gruppene de representerer, og hvordan slik politisk praksis påvirker og påvirkes av hendelser og diskurser på ulike geografiske nivå.

Demonstrasjon for nasjonalisering av gassutvinning i Cochabamba, Bolivia.
Foto/ill.:
Håvard Haarstad

Hovedinnhold

Målsetningene til NNPS-prosjektet var av empirisk, teoretisk og normativ karakter og analysene er blitt gjennomført med utgangspunkt i studier av gruveindustri og olje- og gass industri i Bolivia og fiskeoppdretts- og skogsindustri i Chile.

Ny empirisk kunnskap og teoretiske bidrag

Prosjektet har i empirisk sammenheng fremskaffet ny kunnskap om politiske prosesser og dynamikker som involverer fagforeninger og frivillige organisasjoner i næringene og hvordan slike prosesser og dynamikker virker inn på fordeling av ressurser og den politiske innflytelsen til de involverte fagforeningene og frivillige organisasjonene.

- Vi har fokusert på samspillet mellom strukturelle kontekster, politiske praksiser og fagforeningers og frivillige organisasjoners politiske handlingsrom og hvilke implikasjoner slike samspill har i forhold til å få gjennomslag for politiske krav, forklarer professor Arnt Fløysand, som ledet prosjektet fra Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen.

I teoretisk sammenheng har publikasjonene bidratt i diskurser innenfor politisk geografi knyttet til «politisk økologi» og «scalar politics». NNPS-prosjektet har for eksempel foreslått nye analytiske prinsipper for å koble utenlandske direkteinvesteringer til politiske og økologiske dynamikker og for å forstå fagforeninger og frivillige organisasjoners evner til å oppnå politisk gjennomslag for sine krav.

Formidling av resultater

Partnerinstitusjoner har vært Universitetet i Newcastle ved Professor Nina Laurie, Pontificia Universidad Católica de Chile ved Professor Jonathan Barton og Universitetet i Bergen ved Professor Arnt Fløysand (prosjektleder). Ved prosjektstart ble postdoktor Håvard Haarstad, Universitetet i Bergen, og PhD-student Álvaro Roman ved Pontificia Universidad Católica de Chile, tilknyttet prosjektet. Det er miljøene ved Institutt for geografi ved Universitetet i Bergen og ved Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile, som har vært sentrale i gjennomføringen av prosjektet. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

I prosjektperioden fra mars 2010 til september 2013 og har det blitt gjennomført flere arbeidsseminarer for prosjektets partnere, blant annet i tandem med deltakelse på internasjonale konferanser. Koplingene av arbeidsseminarer (workshops) og konferanser har vært nyttige. Paperpresentasjoner av resultater i en tidlig fase stimulerte til ditto publisering, og samlokalisering av konferansedeltakelse og arbeidsseminarer til effektiv ressursbruk. For øvrig har administrasjonen ved Institutt for geografi ved Marianne Soltveit (økonomi), Kjell Helge Sjøstrøm (grafisk design) og Gro Aase (adminstrativ leder) bidratt til effektiv prosjektgjennomføring og ressursbruk.

Gjennom hele prosjektperioden har resultatene fra prosjektet blitt publisert i artikler i anerkjente internasjonale samfunnsgeografiske tidsskrift (Global Environmental Change, Political Geography,) i nasjonale samfunnsgeografiske tidsskrift (Eure, Norwegian Journal of Geography), i tverr-/flerfaglige internasjonale tidsskrift (Global Environmental Change, Globalizations) og i bøker utgitt på internasjonale forlag (Palgrave MacMillan).

- Formidling av prosjektets resultater har vært sentralt under hele prosjektperioden. I tillegg til formidling i akademiske fora har resultatene fra prosjektet blitt formidlet i media og på arrangementer rettet mot industrien og andre relevante brukergrupper. Vi har også opplevd at myndighetspersoner har kommet med forespørsler og dermed fått anledning til å dele kunnskap produsert av NNPS-prosjektet med aktører utenfor akademia, forteller Arnt Fløysand.

En indikator på prosjektets innflytelse for forskningsfeltet er at publikasjonene refereres. Mange av publikasjonene brukes og i undervisningssammenheng av de prosjektinvolverte fagmiljøene.

Prosjektpartnerne møttes siste gang i august 2013 i London i forbindelse med at NNPS-prosjektet var invitert til å organisere sesjonen “Reclaiming Resources? Assessing Latin America’s emerging resource extraction strategies”, som en del av programmet til den årlige konferansen til Royal Geographical Society, UK.

De 10 viktigste ferdigstilte publikasjonene

  1. Haarstad, H. 2010. Maneuvering the spaces of globalization: the rearticulation of the Bolivian labor movement. Norwegian Journal of Geography, 64, No. 1, pp. 9-20.
  2. Fløysand, A. Barton, J. & Román, A. 2010. La doble jerarquía del desarrollo económico y gobierno local en Chile: el caso de la salmonicultura y los municipios chilotes EURE – Revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales, 36, No. 108, pp. 123-148.
  3. Barton, J. & Fløysand, A. 2010. The political ecology of Chilean salmon aquaculture, 1982-2010: A trajectory from economic development to global sustainability. Global Environmental Change, 20, No. 4, pp. 739-752.
  4. Fløysand, A., Haarstad, H. & Barton, J. 2010. Global-economic imperatives, crisis generation and local spaces of engagement in the Chilean aquaculture industry. Norwegian Journal of Geography, 64, No. 4, pp. 199-210.
  5. Oseland, S., Haarstad, H., & Fløysand, A. 2012. Labor agency and the importance of the national scale: Emergent aquaculture unionism in Chile. Political Geography, 31, No. 2, pp. 94-103.
  6. Haarstad, H. (Editor.) 2012. New political spaces in Latin American natural resource governance. New York: Palgrave MacMillan.
  7. Haarstad, H., Amen, M. & St.Clair, A. (Guest editors). 2012. Social movements governance, the Poor and the New Politics of the Americas. Special issue of Globalizations, 9, No. 6.
  8. Barton, J. R. & Román, Á. 2012. Social movement strategies for articulating claims for socio-ecological justice: glocal asymmetries in the Chilean forestry sector. Globalizations 9(6), 869-885.
  9. Barton, J. R., Román, Á. & Fløysand, A. 2012. Resource extraction and local justice in Chile: conflicts over the commodification of spaces and the sustainable development of places. In: Haarstad, H. (Ed.). New political spaces in Latin American natural resource governance, 107-128. New York: Palgrave Macmillan.
  10. Haarstad, H. & Campero, C. 2012. Extraction, Regional Integration, and the Enduring Problem of Local Political Spaces. In: Haarstad, H. (Ed.). New political spaces in Latin American natural resource governance, 83-105. New York: Palgrave Macmillan.