Hjem
Sosial innflytelse på ungdoms atferd og helse
Nyhet

Gode læringsmiljø er ferskvare

Både elever og lærere i videregående skole verdsetter systematisk arbeid med det psykososiale læringsmiljøet. Men et godt miljø krever målrettet innsats over tid.

Bilde av elever
Foto/ill.:
Voksne for Barn

Hovedinnhold

Det viser forskningsprosjektet COMPLETE, som har undersøkt to psykososiale tiltak gjennomført ved til sammen 18 ulike videregående skoler i Troms, Nordland, Sogn og Fjordane, og Hordaland.

Drømmeskolen er et tiltak for alle elver som begynner første året på videregående og fokus er arbeid med klassemiljøet.

– Både elever, lærere og andre aktører på de videregående skolene trekker frem verdien av å sette psykososialt arbeid i system, sier Torill Larsen, prosjektleder for studien. 

– Halvparten av skolene ønsker å fortsette tiltaket utover prosjektperioden.

Samler kompetansen i team
Men forskningen viser også at det gode miljøet som ble bygd opp i første klasse, forsvant da elevene gikk videre i skoleløpet.

– Psykososialt miljø er ferskvare som må jobbes systematisk med gjennom hele videregående, og det er derfor viktig at dette ikke bare avgrenses til første klasse og starten av skoleåret, understreker Larsen.

Det andre tiltaket skolene prøvde ut, ble kalt «Nærværsteam».

– Nærværsteam er en reorganisering av elevtjenesten på skolen. Tanken er å jobbe mer tverrfaglig og samlet omkring elever som trenger tilrettelagt overgang til videregående skole eller står i fare for å droppe ut, forklarer Ragnhild Holmen Waldahl ved Nordlandsforskning, som har hatt ansvaret for prosessevalueringen.

Mål om at flere fullfører
Teamet inneholdt både helsesykepleier, Oppfølgingstjenesten (OT) og rådgivere som var tilgjengelig for elevene og lærerne. Fokus lå på arbeid med nærvær og gode overganger. – Spesielt viser resultatene at helsesykepleierens rolle i skolen blir styrket gjennom arbeidet i Nærværsteamet.

Prosjektet hadde som mål å identifisere tiltak som bidrar til at flere gjennomfører videregående skole.

- Selv om vi ikke finner forskjeller i andel elever som fullfører mellom tiltaks- og kontrollskoler, er det en tendens til at det er mer sannsynlig å fullføre for elever som har gått på skoler med vellykket implementering av Nærværsteam, avslutter Larsen.

Her kan du laste ned rapporten fra prosjektet